Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2018

854 tuotantoeläintilalla tehtiin vuonna 2018 eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskeva valvontakäynti. Rikkomuksia todettiin 51 %:ssa kaikista valvotuista nauta-, sika- sekä lammas- ja vuohitiloista. Tarkastustuloksissa on kuitenkin eläinlajikohtaisia eroja.

Kaikkien eläinlajien kohdalla kunnossa olevien tilojen prosentuaalinen määrä laski edellisestä vuodesta. Raportointihetkellä loppuun saatetuista valvonnoista 82 prosentilla todetut puutteet olivat lieviä. Vakavien puutteiden osuus (18 %) kaikista havaituista puutteista on kasvanut edellisestä vuodesta, jolloin vakavia puutteita havaittiin 14 %:lla valvotuista tiloista. Raportointihetkellä edelleen kesken olevien valvontojen määrä (90 kpl) on kuitenkin sen verran huomattava, että on oletettavaa vakavien puutteiden osuuden vielä kasvavan.

Suurinta kunnossa olevien tilojen lasku on ollut nautatiloilla, jossa lievien puutteiden osuus kasvoi eniten (44 % à 51 %) ja epäkohtia havaittiin yhteensä 60 %:lla valvotuista tiloista. Jopa 53 valvotulla nautatilalla puutteet olivat vakavia verrattuna viime vuoteen jolloin vastaavaa luku oli 40. Lammas- ja vuohitiloilla lievien puutteiden osuus väheni (43 % à 37 %) mutta vastaavasti vakavien puutteiden osuus nousi merkittävästi (8 % à 18 %). Yhteensä epäkohtia havaittiin 55 % tarkastetuista lammas- ja vuohitiloista. Sikatiloilla tilanne on pysynyt lähes ennallaan, epäkohtia havaittiin vain hieman enemmän kuin edellisenä vuonna (27 % à30 %). Vakavia puutteita havaittiin lähes saman verran kuin edellisenä vuonna eli 2 %:lla valvotuista sikatiloista.

Sekä nauta- että lammas- ja vuohitiloilla yleisimmät puutteet olivat edellisvuosien tapaan korvamerkki- ja rekisteröintipuutteita.  Sikatiloilla yleisimmin havaitut puutteet liittyivät edelleen pitopaikkakohtaisten eläinluetteloiden ajan tasalla pitämiseen sekä rekisteriin tehtäviin ilmoituksiin.

Viiveitä rekisteriin tehdyissä yksilöeläinten ilmoituksissa (naudat, lampaat ja vuohet) havaittiin 17 % otannalla valvotuista nautatiloista ja 10 % laajennusvalvonnan tiloista. Lammas- ja vuohitiloilla vastaavat osuudet olivat 21 ja 7 prosenttia. Viiveet olivat vähentyneet kaikilta osin verrattuna viime vuoteen.

Aluehallintovirastojen asettamia rajoittavia määräyksiä eli eläinten siirtokieltoja annettiin vuoden aikana yhteensä 32 kertaa. Ne eläimet, joilla todetaan valvonnassa vakavia puutteita merkinnässä tai rekisteröinnissä asetetaan siirtokieltoon. Tällöin eläimiä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta. Kielto on voimassa kunnes voidaan varmistua, että kiellon perusteena oleva epäkohta on korjattu ja eläinten jäljitettävyys varmistettu. Valtaosa viime vuonna annetusta siirtokielloista (91 %) oli eläinten tunnistettavuuteen liittyviä. Näistä koko pitopaikkaa tai tilaa koskevia oli 31 % ja yksittäisiä eläimiä koskevia 69 %.  9 % oli rekisterivirheisiin liittyviä siirtokieltoja, joista kaksi koskivat koko eläinlajia.

Kaikkien valvottaviksi valittujen toiminnassa olevien tilojen valvontakäynnit saatiin suoritettua kalenterivuoden aikana.

Täydentävät ehdot

Täydentäviä ehtoja valvottiin yhteensä 492 tilalla. 15 prosentilla tiloista (75 kpl) havaittiin merkinnän ja rekisteröinnin laiminlyöntejä (20 % vuonna 2017). Näistä varsinaisia tukiseuraamuksia aiheutui 61 tilalle (12 %). Edellisenä vuonna tukiseuraamuksia tuli 14 %:lle täydentävien ehtojen merkinnän ja rekisteröinnin valvonnoissa tarkastetuista tiloista.

Toistuvia lainsäädännön noudattamatta jättämisiä todettiin 2 %:lla tiloista, osuus on laskenut 1% vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Toistuvuudesta on kyse silloin, kun sama laiminlyönti havaitaan tilalla toistamiseen kolmen kalenterivuoden ajanjaksolla.

Laajennusvalvontoja eli muissa valvonnoissa havaittujen rikkomusten kautta tuli täydentävien ehtojen osalta valvottavaksi kokonaismäärästä yhteensä 274 tilaa, joista 81 % nautatiloja, 18 % lammas- ja vuohitiloja ja 1 % sikatiloja. Seuraamuksia laajennusvalvonnoissa tuli noin kolmannekselle valvotuista tiloista (raportointihetken eli 30.4.2019 tilanne).

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marjaana Spets, puh. 040-489 33 61

Lue lisää: 

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta 2018 (pdf)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2024