Siipikarja ja linnut

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) on astunut voimaan 1.1.2022.Lain nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten  tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (67/2022) on astunut voimaan 24.1.2022. 

21.4.2021 lähtien sovellettava EU:n eläinterveyssäännöstö edellyttää siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen pitopaikkojen rekisteröintiä. Oikeudellinen pohja rekisteröintivelvollisuudelle on 21.4.2021 voimaan tulleessa EU:n eläinterveysäännöstössä, joka on kaikissa jäsenvaltioissa sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä. 

Siipikarjalla tarkoitetaan lintuja, joita kasvatetaan tai pidetään vankeudessa seuraavien tuotantoa varten: liha, kulutukseen tarkoitetut munat, muut siipikarjatuotteet, riistalintujen luontoon istuttaminen tai näissä mainituissa tuotantotyypeissä käytettävien lintujen tuottaminen. Esimerkkinä broilerit, munivat kanat, hanhet,  viiriäiset, strutsilinnut ja fasaanit. Vankeudessa pidettävillä linnuilla tarkoitetaan mitä tahansa muita lintuja kuin siipikarjaa, joita pidetään vankeudessa muun muassa esityksiä, lentokilpailuja, näyttelyitä, kilpailuja, uusien lintujen tuottamista tai myyntiä varten. Esimerkkinä kyyhkysten kasvattaminen.

Ylläolevien lintujen pitopaikka ja eläintenpitoilmoitus tulee rekisteröidä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Myös, vaikka lintuja olisi vain yksi ja ne olisivat vain harrastetarkoituksessa. Rekisteröityminen tapahtuu joko täyttämällä pitopaikkalomakkeet ja toimittamalla ne sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka kunnan alueella eläintenpito tapahtuu tai täyttämällä vastaavat tiedot verkkopalvelussa epr.ruokavirasto.fi. Jos ilmoittajalla on maatila, ilmoittautumispaikkana on se kunta, missä maatilan talouskeskus sijaitsee. Lomakkeet löytyvät Ruokaviraston lomakesivulta. Rekisteröitymisen ohjeet löytyvät täältä. Mikäli tietoihin (toimijan tiedot, pitopaikan tiedot tai eläintenpidon tiedot) tulee muutoksia tai toiminta lopetetaan, tulee siitä ilmoittaa Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin viimeistään 30 päivän kuluessa tapahtumasta.

Sähköisessä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä voit tarkastaa ja päivittää rekisteritietojasi itse. Jos huomaat rekisterissä puutteita, joita et pysty itse korjaamaan, ota yhteyttä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Vanhemmista rekistereistä siirtyneistä pitopaikkojen tiedoista puuttuu usein pitopaikan maksimikapasiteetti, eli tieto siitä, miten monta eläintä kyseisessä pitopaikassa enintään voi pitää. Samoin pitopaikkatiedoista puuttuu usein osoitteita tai koordinaatteja. Nämä ovat kaikki pakollisia tietoja, jotka tulee korjata rekisteriin. Koordinaatit ovat olennainen tieto, jotta viranomaiset pystyvät varautumaan mahdollisten tautipurkausten varalta. Kananmunien merkintätunnuksen perusteet muuttuivat 2019. Nyt merkintätunnus on aina pitopaikkakohtainen eli tilalla, jolla on useita pitopaikkoja, on myös useita merkintätunnuksia.

Pitopaikan kirjanpitovelvoite

Pitopaikan toimijalla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, eläinten lukumääristä ja soveltuvissa tapauksissa tunnistetiedoista. Mikäli eläin on merkitty yksilöllisesti tunnistimella, kirjanpitoon merkitään tunnistimessa oleva tunnistuskoodi. Lisäksi kirjaa on pidettävä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä.  Siirtotiedoista on käytävä ilmi lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen pitopaikkatunnus sekä siirron päivämäärä. Eläinten kuolleisuudesta pitopaikassa tulee myös pitää kirjanpitoa. Mikäli eläimet on merkitty yksilöllisesti tunnistimilla, merkitään kirjanpitoon kuolleen eläimen tunnistuskoodi ja kuolinpäivämäärä. Mikäli eläimiä ei tunnisteta yksilöllisesti, merkitään kirjanpitoon kuolleiden eläinten lukumäärä ja kuolinpäivämäärä. Kirjanpidossa tulee säilyttää myös mahdolliset asiakirjat (kuten eläinterveystodistukset) eläinlajikohtaisten säännösten mukaisesti.

Siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen osalta pitopaikan kirjanpitoon tulee merkitä lintujen sairastuvuusaste (esimerkiksi kuinka paljon sairaita eläimiä on suhteessa terveisiin eläimiin) ja tiedot sairastumisen syystä. Lisäksi siipikarjan osalta tulee pitää kirjaa pitopaikan eläinten tuotoksesta. Esimerkiksi lihasiipikarjan kasvatuksen, nuorikkokasvatuksen, lintujen tuotantotarhauksen ja riistanhoidollisen tarhauksen osalta tuotokseen kirjataan tuotettujen eläinten määrä. Siipikarjan, jotka tuottavat kulutukseen tarkoitettua munia, tuotoksen osalta kirjataan munien määrä esim. kilo- tai kappalemäärinä. Muiden siipikarjatuotteiden tuotoksen osalta, esim. höyhentuotannon osalta, kirjataan tuotantomäärät.

Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa. Tiedot tulee kirjata viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta pitopaikan kirjanpitoon. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon on viimeksi kirjattu eläintä koskeva merkintä.

Huomioi lisäksi, että eläinsuojelulain mukaan broilereista on pidettävä kirjanpitoa kasvatusosastoittain, katso lisätietoa Ruokaviraston sivulta Broilerit.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.8.2023