Viljelijätukien täydentävät ehdot; eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

HUOM: Täydentävät ehdot ovat voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. Vuodesta 2023 alkaen ne muuttuvat ehdollisuudeksi, jossa eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin vaatimukset eivät ole mukana.

Nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin vaatimukset ovat osa täydentäviä ehtoja. Vaatimusten tavoitteena on elintarviketurvallisuuden ja jäljitettävyyden parantaminen. Jotta kuluttaja voisi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta, on elintarviketuotannon oltava läpinäkyvää ja tuote voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti. Myös mahdollisen eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää, missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä.

Valvonnan sisällöstä on kerrottu tarkemmin eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta -sivulla.

Eläinten merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevat täydentävien ehtojen vaatimukset

Sika-, nauta- sekä lammas- ja vuohieläinten pitäjien on:

 • re­kis­te­röi­tävä eläintenpitonsa ja pitopaikkansa eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin
 • huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että eläi­met ovat re­kis­te­röi­dys­sä pito­pai­kas­sa, jol­la on pito­paik­ka­tun­nus
 • huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että eläimet merkitään säädösten mukaisilla tunnistimilla
  • va­pai­ta tunnistimia syn­ty­viä eläi­miä var­ten on ol­ta­va riit­tä­väs­ti (nau­dat, lam­paat, vuo­het)
  • eläin­ten on ol­ta­va mer­kit­ty ja re­kis­te­röi­ty eläin­laji­koh­tais­ten sään­nös­ten
   mu­kai­ses­ti
  • mah­dol­li­set kor­vaavat tunnistimet tu­lee olla ti­lat­tu ja kiin­ni­tet­ty tar­peen mu­kaan (nau­dat, lam­paat, vuohet)
  • sikojen lukukelvottomat tai irronneet tunnistimet (korvamerkki/ tatuointi) tulee korvata tai tatuoida uudelleen tarpeen mukaan
 • pi­det­tä­vä pitopaikan kirjanpito kus­sa­kin pito­pai­kas­sa ajan ta­sal­la 
 • teh­tä­vä vaadittavat re­kis­te­ri-il­moi­tuk­set il­moi­tus­ai­ko­jen puit­teis­sa eläin­laji­koh­tai­siin re­kis­te­rei­hin.
  • nau­ta­e­läi­mis­tä il­moi­tuk­set teh­dään nau­ta­re­kis­te­riin
  • si­ois­ta il­moi­tuk­set teh­dään sika­re­kis­te­riin
  • lam­pais­ta ja vuo­his­ta il­moi­tuk­set teh­dään lam­mas- ja vuo­hi­re­kis­te­riin

Eläin­laji­koh­tai­siin oh­jei­siin on ke­rät­ty­nä sekä EU- lain­sää­dän­nös­tä että kan­sal­li­ses­ta lain­sää­dän­nös­tä joh­tu­vat eläin­ten merkitsemis- ja re­kis­te­röin­ti­vaa­ti­muk­set. Sen li­säk­si oh­jeis­sa on esi­tet­ty­nä esi­mer­kik­si tunnistetilausten sekä re­kis­te­ri-il­moi­tus­ten te­ke­mi­seen käy­tet­tä­vis­sä ole­vat il­moi­tus­väy­lät. Eläinlajikohtaiset merkinnän ja rekisteröinnin vaatimukset ja ohjeet löydät:

Täydentävät ehdot ovat lähes kaikkien viljelijätukien ehtona. Täydentävien ehtojen seuraamusprosenttia määrättäessä arvioidaan noudattamatta jättämisen laajuutta, vakavuutta, kestoa, tahallisuutta sekä toistuvuutta.

Lisätietoa täydentävistä ehdoista löytyy täältä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.1.2023