Hygieniaosaamisen vaatimukset

Elintarvikelain mukaan Ruokavirasto muun muassa määrää, mitkä ovat ne perusteet, joiden mukaan hygieniapassin voi saada ja mitä tulee osata, jotta hygieniapassin voi saada (Ruokaviraston määräys hygieniaosaamisesta 23/2019). Samat asiat tulee osata, riippumatta siitä, saako hygieniapassin koulutuksen tai hygieniapassitestin kautta. Hygieniapassitesti on laadittu siten, että siinä edellytetään elintarvikehygieenistä osaamista seuraavista aiheista:

Mitä täytyy osata, jotta saa hygieniapassin?

1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta
(kontaminaatiosta).

Henkilö tietää,

 • millaisia hygieniaan liittyviä riskejä ja vaaroja elintarvikkeisiin liittyy
  (mikrobiologiset, kemialliset ja fysikaaliset vaarat)
 • mitä mikrobit ovat ja missä mikrobeja on
 • mitä haittaa mikrobeista on elintarviketyössä
 • miten mikrobeja voidaan hyödyntää elintarvikkeiden valmistuksessa
 • miten esimerkiksi lämpötila, happamuus, kosteus, happi ja elintarvikkeen
  koostumus voivat vaikuttaa mikrobeihin
 • miten mikrobit voivat saastuttaa elintarvikkeen
 • miten elintarvike voi saastua kemiallisesti ja fysikaalisesti
 • mitä ovat helposti pilaantuvat elintarvikkeet
 • mitä elintarvikkeiden saastuminen (kontaminaatio) ja pilaantuminen
  tarkoittavat.

2. Ruokamyrkytykset ja hygieeniset työtavat

Henkilö tietää,

 • mikä voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen
 • mitä pitää tehdä, jos joku saa ruokamyrkytyksen
 • mitkä ovat työntekijän tai elintarvikealan toimijan velvollisuudet, jos epäillään
  ruokamyrkytystä
 • mitä viranomaisten pitää tehdä, jos he saavat tietää ruokamyrkytyksestä
 • miten ruokamyrkytyksiä voi estää
 • mitkä mikrobit ovat tavallisimpia ruokamyrkytysten aiheuttajia
 • mitä ovat yleisvaaralliset tartuntataudit
 • millaisissa oloissa ruokamyrkytyksiä aiheuttavat mikrobit voivat elää ja
  lisääntyä.

Henkilö tietää,

 • miten elintarvikkeita käsitellään hygieenisesti
 • tietää vaarat ja riskit, jotka liittyvät ruoan raaka-aineisiin ja elintarvikkeisiin
 • osaa käsitellä ja säilyttää raaka-aineita ja elintarvikkeita oikein elintarvikeketjun
  jokaisessa vaiheessa (elintarvikeketju tarkoittaa kaikkia niitä vaiheita, joissa
  elintarviketta käsitellään jollain tavalla)
 • osaa valmistaa, kuumentaa, jäähdyttää ja pakastaa elintarvikkeet oikein
 • osaa käsitellä elintarvikkeita niin, että jälkisaastumisen riski on mahdollisimman
  pieni.

3. Henkilökohtainen hygienia

Henkilö

 • osaa pukeutua tavalla, jota edellytetään elintarviketyössä
 • huolehtii omasta puhtaudestaan, erityisesti käsien puhtaudesta niin, että
  elintarvikkeet ja niiden kanssa kosketuksissa olevat pinnat eivät saastu
 • osaa menetellä lain hygieniamääräysten mukaan.

4. Puhtaanapito

Henkilö

 • ymmärtää, mitä puhtaanapito ja jätehuolto tarkoittavat elintarviketyössä
 • noudattaa työpaikan puhdistusohjelmaa
 • pystyy arvioimaan puhdistustoimien riittävyyttä
 • huolehtii, että oma työpaikka on siisti.

5. Omavalvonta

Henkilö

 • ymmärtää, mitä omavalvonta tarkoittaa
 • osaa toteuttaa omavalvontaa työssään
 • tietää, mitkä ovat elintarvikkeisiin liittyvät riskit ja vaaratekijät
 • tietää, mikä on elintarvikkeisiin liittyvien riskien ja vaaratekijöiden ero
 • tietää, kenelle elintarvikkeet voivat aiheuttaa vaaroja erityisen herkästi
 • tietää, miten elintarvikkeisiin liittyviä riskitekijöitä ehkäistään.

6. Lainsäädäntö, viranomaiset

Henkilö tietää,

 • mitä elintarvikehygienia tarkoittaa
 • mitkä ovat elintarvikehygienian tavoitteet
 • miksi elintarvikealan hygieniaosaamista tarvitaan
 • mitä tarkoitetaan hygieniaosaamisen osoittamisella
 • mitä laki määrää elintarvikkeiden käsittelystä
 • mitkä ovat elintarvikkeita ja niiden käsittelyä säätelevät lait
 • mitkä viranomaiset valvovat elintarvikealaa
Sivu on viimeksi päivitetty 3.1.2020