Karhunlihaa kuluttajille

16. elokuuta 2021

Metsästäjä voi myydä karhunlihaa suoraan kuluttajalle ilman lihantarkastusta. Ruho on kuitenkin tutkittava trikiinien varalta. Karhunlihaa ei saa myydä tai luovuttaa ennen negatiivisen tuloksen saamista.

Kun lihaa myydään muualle kuin suoraan kuluttajalle, esimerkiksi ravintolaan, virkaeläinlääkäri tekee lihantarkastuksen riistan käsittelylaitoksessa.

Kaadetun karhun lihaa ei kannata antaa koirallekaan ennen kuin liha on todettu trikiinittömäksi.

Trikiinipositiivisten karhujen käsittely

Riistan käsittelylaitoksessa trikiinipositiivinen ruho (esim. karhunruho) kuuluu sivu-tuoteluokkaan 2. Trikiinipositiivista ruhoa ei kuitenkaan saa hapotuksen jälkeenkään käyttää eläinten rehuksi. Kun luokan 2 sivutuotteita on käsitelty sivutuoteasetuksen mukaisesti rekisteröidyssä teknisessä laitoksessa tietyin menettelyin, niihin ei enää sovelleta sivutuoteasetuksen vaatimuksia. Esimerkiksi trikiinipositiivisen karhun taljan ja kallon saa metsästäjä pitää tai myydä teknisen laitoksen käsittelyn jälkeen. Jos ruhon trikiinitutkimuksesta saadaan positiiviset tulokset, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen tarkastus sen todentamiseksi, että pää käsitellään teknisessä laitoksessa asianmukaisesti ((EY) N:o 853/2004).

Sivutuotelainsäädännön keräys- ja käsittelyvaatimuksia ei sovelleta, kun riistaa teurastetaan metsästäjän omaan käyttöön. Metsästäjä voi hävittää syntyvät teurasjätteet metsästys- tai teurastuspaikalla, mutta on muistettava, että tarkastamattoman riistan sivutuotteisiin voi liittyä tautien leviämisen riski. Tartunnat voidaan estää metsästyspaikkojen teurastusjätteiden huolellisella käsittelyllä. Trikiinipositiivinen ruho voidaan hävittää hautaamalla tai toimittamalla hyväksyttyyn sivutuotteiden käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Hautaaminen on tehtävä sivutuoteasetuksen (MMMa 783/2015) vaatimusten mukaisesti ja siten, etteivät muut eläimet pääse haudattuihin sivutuotteisiin käsiksi.

Lue lisää karhunlihan myynnistä ja ruhojen käsittelystä pdf