Suomalaiset luottavat viranomaisten ja myös viljelijöiden, teollisuuden ja kaupan antamiin tietoihin elintarvikkeiden riskeistä

20. kesäkuuta 2019

Eurooppalaiset ovat hyvin tietoisia elintarvikkeisiin liittyvistä riskeistä ja ruoan turvallisuus on yksi olennainen kriteeri ostopäätöksiä tekeville kuluttajille. Kaksi kolmesta kertoo muuttaneensa elintarvikeriskien vuoksi kulutustottumuksiaan ja kolmannes pysyvästi, ilmenee Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSAn teettämästä tutkimuksesta.

Eurooppalaisten näkemyksiä kartoittaneen tutkimuksen mukaan kaksi viidestä kuluttajasta on henkilökohtaisesti kiinnostunut elintarviketurvallisuudesta ja viidesosa kuluttajista sanoo turvallisuuden olevan tärkein ruoan valintaan vaikuttava tekijä. Keskimäärin kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttivat eniten ruoan alkuperä (53 %), hinta (51 %), turvallisuus (50%), maku (49 %) ja ravintosisältö (44 %).

Elintarviketurvallisuudessa eurooppalaisilla ei ole yhtä huolenaihetta ylitse muiden, mutta neljä keskeisintä aihetta näkyy useimpien EU-maiden vastauksista: lihassa olevat antibiootti- ja hormonijäämät (44 %), ruoan torjunta-ainejäämät (39 %), ympäristömyrkyt (37 %) ja lisäaineet (36 %). Kymmenen vuoden takaiseen selvitykseen verrattuna eurooppalaiset suhtautuvat GMO-elintarvikkeisiin vähemmän huolestuneesti, kun taas ruoasta löytyvät mikromuovit on noussut uutena aiheena kuluttajien mieliin.

Elintarvikeriskeihin liittyen tutkijat ja kuluttajajärjestöt nähdään EU-maissa luotettavimpina tiedonlähteinä ja medioista tärkeimpinä pidetään televisiota, internetiä ja lehtiä.

Suomessa luotetaan viranomaisiin ja elintarvikeketjun toimijoihin

Tuloksista näkyy maakohtaisia erityispiirteitä ja esimerkiksi luottamus viranomaisiin vaihtelee maittain. Eniten viranomaisten antamiin tietoihin elintarvikeriskeistä luotetaan Ruotsissa (88 %), Tanskassa ja Suomessa (85 % molemmissa). Mielenkiintoista on, että suomalaiset luottivat kyselyn maista eniten ruokakauppojen ja ravintoloiden (81 %) sekä elintarviketeollisuuden (68 %) antamiin tietoihin elintarvikeriskeistä. Lisäksi viljelijöihin tiedonlähteenä luotettiin Suomessa myös yleisesti (83 %).

Suomalaiskuluttajat (64 %) olivat heti kyproslaisten jälkeen toiseksi kiinnostuneimpia elintarviketurvallisuudesta.

Myynnissä olevien elintarvikkeiden turvallisuutta pidettiin eniten itsestään selvyytenä EU-maista Alankomaissa (59 %) ja Suomessa (51 %). Näissä kahdessa maassa vastaajat myös todennäköisemmin tiesivät, että on olemassa säännöksiä, joilla ruoan turvallisuus varmistetaan.

Suomalaisvastaajat olivat viidenneksi valmiimpia muuttamaan kulutustottumuksiaan elintarvikeriskeistä saamansa tiedon perusteella väliaikaisesti ja neljänneksi halukkaimpia pysyvästi.

Ruokaviraston elintarviketurvallisuudesta vastaava ylijohtaja  Pia Mäkelä pitää tuloksia osoituksena siitä, että viranomaiset ja elintarviketalouden toimijat ovat Suomessa onnistuneet elintarviketurvallisuuden alalla hyvin.

– Kuluttajat luottavat meihin viranomaisina ja he ovat valmiita myös muuttamaan kulutustottumuksiaan tarpeen tullen. Lisäksi koko Suomen ruokaketjun toimivuutta osoitti hienosti kuluttajien korkea luottamus viljelijöiden, teollisuuden, kaupan ja ravintoloiden antamiin tietoihin elintarvikkeiden riskeistä.

Suomalaiskuluttajat olivat keskimääräistä kiinnostuneimpia ruoan alkuperästä (68 %) ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä, kun EU:n tasolla keskimäärin noin puolet vastanneista piti tätä tärkeänä. Suomalaiskuluttajille ravintosisältö (64 %) oli myös keskeinen ostopäätökseen vaikuttava tekijä.

Lue lisää:

Eurobarometri 2019: Elintarviketurvallisuus EU:ssä -raportti (pdf, englanniksi)
Elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät huolet maittain (englanniksi)
Maakohtaiset tulokset: Suomi (pdf)

EFSAn Kantarilla teettämään kyselyyn vastasi huhtikuun aikana 27 655 henkilö 28:sta EU-maasta. Suomesta haastatteluun osallistui 1 006 henkilöä. Tutkimus julkaistiin 7.6.2019, jolloin vietettiin ensimäistä kertaa YK:n maailman elintarviketurvallisuuspäivää.