Fiproniilin turvallisuudesta

Kaikkien EU:ssa käytössä olevien lääke- ja tuholaisten torjuntaan käytettävien aineiden kuluttajaturvallisuus on arvioitu perusteellisesti ennen aineen käyttöön hyväksymistä.

Hyväksyttävä päiväsaanti

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA (European Food Safety Authority) on arvioinutfiproniilin hyväksyttäväksi päiväsaanniksi (ADI) 0,0002 mg henkilön painokiloa kohti vuorokaudessa. Tämä ns. ADI-arvo (Acceptable Daily Intake) kuvaa sitä määrää ainetta, jolle ihminen voi altistua joka päivä koko elämänsä ajan ilman terveydellisiä haittavaikutuksia. ADI ilmoitetaan milligrammoina henkilön painokiloa ja vuorokautta kohden ja se pätee niin aikuisille kuin lapsille. Eläinkokeissa todetun korkeimman haittaa aiheuttavan annoksen ja hyväksyttävän päiväsaannin välillä on käytetty ns. turvallisuuskerrointa, joka on fiproniilille 100.   

Akuutin altistumisen viiteannos

EFSA on arvioinut fiproniilin turvallisuutta myös lyhytaikaisen altistuksen yhteydessä. Tämä fiproniilin ns. akuutin altistumisen viiteannos ARfD, Acute Reference Dose) on 0,009 mg henkilön painokiloa kohti vuorokaudessa. ARfD-arvo kuvaa sitä aineen pitoisuutta, jonka ihminen voi saada vuorokaudessa ilman välittömiä terveyshaittoja. ARfD-arvoa asetettaessa on käytetty turvallisuuskerrointa, joka on fiproniilille 100. 

Arvioitaessa kuluttajan altistusta kananmunissa todetuille fiproniilijäämille, verrataan elintarvikkeesta mitattuja pitoisuuksia ja elintarvikkeiden käyttömääriä ADI- ja ARfD-arvoihin. Jos elintarvikkeesta saatava fiproniilin määrä ylittää ARfD:n, se ei tarkoita suoraan sitä, että elintarvike aiheuttaisi välitöntä vaaraa kuluttajalle. Haittavaikutusten ilmaantumista ei kuitenkaan voida sulkea pois. Fiproniilin ja sen sulfonimetaboliitin toksisuus on verrattavissa toisiinsa, joten molemmat on huomioitava arvioinneissa.

Lue lisää: EFSA Scientific report (2006) 65, 1-110. Conclusion on the peer review of fipronil. 

Elintarvikkeessa sallittu jäämien enimmäismäärä – MRL-arvo (maximum residue limit)

Jäämien enimmäismäärällä tarkoitetaan aineen suurinta sallittua jäämäpitoisuutta elintarvikkeessa. Enimmäismäärät asetetaan mm. hyvän maatalouskäytännön perusteella eli ne asetetaan alimmalle mahdollisimmalle tasolle, joilla saadaan haluttu vaikutus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että enimmäismäärät ovat usein paljon pienemmät kuin terveydellisesti hyväksyttävät pitoisuudet. Enimmäismäärät eivät ole turvallisuusrajoja ja enimmäismäärien ylittyminen ei siis tarkoita suoraan terveysriskiä.

Fiproniilille asetettu sallittu enimmäismäärä (MRL) kananmunissa ja kanan lihassa on 0,005 mg/kg ((EY) N:o 396/2005) ja se on asetettu analyysimenetelmän määritysrajalle. Edellä mainittu MRL on asetettu fiproniilille ja sen sulfonimetaboliitin summalle (fiproniilinä ilmoitettuna).

Arvioitaessa elintarvikkeen määräystenmukaisuutta verrataan tutkimuksissa todettuja jäämäpitoisuuksia aineelle asetettuun MRL-arvoon (0,005 mg/kg). EU:n komissio on antanut kaikille jäsenmaille toistaiseksi voimassa olevan tulkintaohjeen (RASFF notif 2017.1065, fup297) toimenpiteistä, joita on noudatettava, jos kananmunista tai kananlihasta todetaan fiproniilijäämiä yli pitoisuuksien, joilla akuuttien haittavaikutusten ilmaantumista ei voida sulkea pois.

Lue lisää: Fiproniili - Ohjeita riskinhallintaan

Viranomaisarvioita

Saksan viranomaiset (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) ovat julkaisseet tämän tapauksen yhteydessä arviot fiproniiliin kuluttajaturvallisuudesta, jos sitä todetaan kananmunissa tai kananlihassa. Arvioita päivitetään tarvittaessa, jos uudemmat selvitykset antavat siihen aihetta.

30.7.2017: BfR arvioi kuluttajien altistusta fiproniilille yksittäisten kananmuna- ja kananlihatutkimustulosten perusteella käyttäen korkeimpia Belgiassa todettuja pitoisuuksia jotka olivat kananmunille enimmillään 1,2 mg/kg ja kananlihalle 0,0156 mg/kg (ns. worst case scenario). Eurooppalaisten kulutuslukujen perusteella ainoastaan joidenkin pienten lasten ryhmässä fiproniilin saanti ylitti akuutin altistuksen vertailuarvon 1,6 kertaisesti. Tämän perusteella akuuttien haittavaikutusten ilmaantumista ei voida sulkea pois.

8.8.2017 ja 11.8.2017: BfR arvioi kananmunien ja kananlihan turvallisuutta saksalaisten viranomaistutkimusten tulosten perusteella. Kananmunista todetut fiproniilipitoisuudet olivat enimmillään 0,45 mg/kg, kananuorikoista ja munintakanoista 0,175 mg/kg.  Akuuttia vaaraa ei osoitettu millekään kuluttajaryhmälle, sillä fiproniilin saanti oli vain 23 ja 62 % ARfD:sta. 

BfR on julkaissut 11.8.2017 toistaiseksi voimassaolevan arvion fiproniilin kuluttajaturvallisuudesta silloin, jos fiproniilille altistuminen on ollut pitkäkestoista ja elintarvikkeiden kulutus noudattaa keskimääräisiä kulutusmääriä. Arviossa huomioidaan kananmunan ja –lihan lisäksi kaikki tuotteet, joiden kautta sille voidaan altistua. Sekä saksalaisten että eurooppalaisten ruoankäyttötietojen perusteella minkään kuluttajaryhmän fiproniilin saanti ei ylitä ADI-arvoa, joten käytettävissä olevien tietojen perusteella terveyshaitat eivät ole todennäköisiä.

Ranskan viranomaiset (L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail (Anses) ) ovat julkaisseet tämän tapauksen yhteydessä arviot fiproniiliin kuluttajaturvallisuudesta, jos sitä todetaan kananmunissa tai kananlihassa (21.8.2017)

Fiproniili lääkeaineena

Fiproniili on hyväksytty käytettäväksi lemmikkien ulkoloislääkkeenä myös Suomessa, mutta sitä ei saa käyttää eläimille, jotka on tarkoitettu elintarvikkeeksi tai jotka tuottavat elintarvikkeita kuten kananmunia.

Lue lisää: Lemmikkien reseptivapaat ulkoloislääkkeet

Fiproniili biosidinä

Suomessa ei ole enää nykyisin käytössä fiproniiliä sisältäviä kasvinsuojeluaineita ja EU-tasolla fiproniilin tehoainehyväksyntä kasvinsuojelussa umpeutuu 30.9.2017. Sen sijaan Suomessa on käytössä yksi fiproniilia sisältävä biosidivalmiste torakoiden torjuntaan. Se on tarkoitettu vain ammattikäyttöön teollisissa, asuin- ja julkisissa rakennuksissa ja sen käytön edellytyksenä on tuholaistorjunnan tutkinnon suorittaminen.

Lue lisää biosideistä Tukesin internetsivuilta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 19.12.2019