Lainsäädäntö

Alle on koottu lannoitevalmisteiden käyttöön, valmistukseen, markkinoille saattamiseen, tuontiin ja vientiin liittyvää lainsäädäntöä.  Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Finlexin sivuilta. Lainsäädäntö löytyy koottuna myös maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

Lannoitelaki ja kansalliset asetukset

Lannoitelaki 711/2022 on kumonnut lannoitevalmistelain 539/2022. Lannoitelailla säädetään lannoitevalmisteiden ja niiden ainesosien valmistuksesta, markkinoille saattamisesta, käytöstä, varastoinnista, kuljetuksesta, tuonnista ja viennistä. Lannoitelain uudistuksella on yhdenmukaistettu EU-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön toimintatavat sekä luotu entistä joustavampi toimintamalli, joka edistää uusien kestävästi valmistettujen tuotteiden markkinoita varmistaen samalla niiden turvallisuuden. 

Lannoitevalmistelaki 539/2006. Ennen lannoitelain 711/2022 voimaantuloa vireille tulleet asiat käsitellään tämän lain mukaisesti.  Lannoitevalmisteita voi valmistaa tämän lain mukaisilla tyyppinimillä 31.12 2023 saakka. Tämän lain nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset ovat edelleen voimassa.

Valtioneuvoston asetuksessa fosforia sisältävien lannoitevalmisteiden ja lannan käytöstä 64/2023 säädetään fosforin käytöstä maa- ja puutarhataloudessa sekä viher- ja ympäristörakentamisessa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 säädetään lannoitevalmisteiden tyypeistä, tyyppinimiryhmistä ja tyyppinimiryhmäkohtaisista vaatimuksista sekä lannoitevalmisteiden laatu-, merkintä-, pakkaus-, kuljetus-, varastointi-, käyttö- ja muista vaatimuksista sekä lannoitevalmisteiden raaka-aineista. Muutokset: Maa- ja metsätalousministeriön asetukset 12/127/1312/1521/15, 5/16 ja 12/18.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 11/12 lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta säädetään toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuudesta, tiedostonpitämisvelvollisuudesta, omavalvontavelvollisuudesta, ennakkoilmoitusvelvollisuudesta, laboratoriohyväksynnästä, orgaanisia lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita valmistavan tai teknisesti käsittelevän laitoksen hyväksynnästä sekä lannoitevalmisteita koskevan valvonnan järjestämisestä. Muutokset: Maa- ja metsätalousministeriön asetus 13/15 ja 22/15.

Tyyppinimiluettelo

Ruokavirasto ylläpitää lannoitevalmisteiden kansallista tyyppinimiluetteloa. Ruokaviraston ylläpitämä virallinen tyyppinimiluettelo julkaistaan Ruokaviraston määräyskokoelmassa. 

EU:n lannoitevalmisteasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1009Linkki toiselle sivustolle, EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta (konsolidoitu)

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/973Linkki toiselle sivustolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 täydentämisestä vahvistamalla maataloudellista tehoa ja turvallisuutta koskevat kriteerit sivutuotteiden käytölle EU-lannoitevalmisteissa

Lannoiteasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003 (lannoiteasetus) koskee epäorgaanisten lannoitteiden ja kalkitusaineiden valmistusta, kauppaa ja käyttöä EU-alueella sekä näiden tuotteiden ja niiden raaka-aineiden tuontia ja vientiä. Asetuksen mukaisten ”EY-LANNOITE” tai "EY-LANNOITE KALKITUSAINEET" –merkinnällä varustettujen lannoitteiden ja kalkitusaineiden kauppaa ei saa rajoittaa kansallisilla säädöksillä.

Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä: EUVL N:o L 304, s. 1. Asetusteksti ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset ovat luettavissa EUR-Lex portaalista. Sivulta löytyy myös konsolidoitu versio, johon myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on sisällytetty. Lannoiteasetuksen 2003/2003 konsolidoitu versio 18.7.2019 (pdf)

Sivutuoteasetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus). Asetuksen tavoitteena on estää eläintautien leviäminen sekä varmistaa sivutuotteiden tunnistettavuus ja jäljitettävyys kuljetuksen ja käsittelyn eri vaiheissa. 

Komission asetus (EU) N:o 142/2011 asetuksen (EY) 1069/2009 toimeenpanosta (konsolidoitu). Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä: EUVL N:o L 300, s. 1-33. Asetusteksti ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset ovat luettavissa EUR-Lex portaalista.

Sivutuotelaki

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 ja sen nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015 eläimistä saatavista sivutuotteista sisältävät EU:n sivutuoteasetusten kansalliseen toimeenpanoon liittyvät helpotukset, jotka koskevat sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöä ja hävitystä. Laissa säädetään myös valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät.

Muutokset: 

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta 1118/2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteita annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 783/2015 muuttamiseksi 1142/2022

Lannoitteiden kadmiumpitoisuus

Komission päätös 2006/348/EY Suomen tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa. Tämä päätös koskee Suomen poikkeuslupaa rajoittaa kansallisesti lannoitteiden kadmiumpitoisuutta.

Lannoitevalmisteisiin liittyvä tuotelainsäädäntö

Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta 1137/2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020Linkki toiselle sivustolle markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008Linkki toiselle sivustolle akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/515Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023