Tuotteesta ilmoitettavat tiedot ja pakkaukset

Uudessa lannoitelaissa kansallisista lannoitevalmisteista annettavia tietoja tarkennetaan tietyiltä osin. Lakiuudistuksen myötä lannoitevalmisteiden tyyppinimet jäävät pois ja tuotteesta ilmoitetaan tuoteluokka ja ainesosat. Lannoitevalmistelain 539/2006 mukaisilla tyyppinimimerkinnöillä varustettuja lannoitevalmisteita saa markkinoida vuoden 2024 loppuun saakka.

Uuden lain mukaan lannoitevalmisteesta on annettava kirjallisesti tiedot:

  • tuoteluokasta tai -luokista
  • ainesosista
  • ominaisuuksista
  • käyttöohjeesta
  • varastointiohjeesta
  • erätunnisteesta
  • määrästä
  • valmistajasta tai tuojasta

Pakatuissa tuotteissa tiedot on oltava pakkaukseen kiinnitetyssä tuoteselosteessa. Irtotavarasta tiedot on annettava lannoitevalmisteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

Tuotteen fosfori-, kalium-, kalsium-, natrium-, magnesium- ja rikkipitoisuus on ilmoitettava alkuaineina, mutta lisäksi ne voidaan ilmoittaa oksidimuodossa.  Pitoisuuksia, jotka alittavat lain mukaiset minimivaatimukset, ei saa ilmoittaa. Näistä minimivaatimuksista säädetään myöhemmin voimaan tulevissa asetuksissa.

Tuotetiedot  on annettava ainakin suomen ja ruotsin kielellä. Molempia kieliä ei tarvitse käyttää, jos tuote toimitetaan suoraan ammattikäyttäjälle tai tuotetta markkinoidaan vain yksikielisissä kunnissa.

Tietojen harhaanjohtavuuden sääntelyä on tarkennettu voimassa olevaan lainsäädäntöön nähden. Lannoitevalmisteista annettavat tiedot eivät saa olla harhaanjohtavia.  Tuotteesta ilmoitettavien tietojen on oltava tarkistettavissa tai mitattavissa. Tuotteesta esitetyistä väitteistä, esimerkiksi "ympäristöystävällinen", on esitettävä selkeä viittaus standardeihin tai järjestelmiin. Lannoitevalmisteesta ei saa esittää kasvinsuojeluainetta kuvaavia väittämiä, kuten ehkäisee tai hoitaa kasvitauteja tai suojelee kasveja haitallisilta organismeilta. Nämä säännöt koskevat markkinoinnin yhteydessä, kuten pakkauksessa, esitteessä, mainoksessa sekä internetissä annettavia tietoja.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella tullaan antamaan tarkemmat tiedot tuoteluokkakohtaisista merkintävaatimuksista, ilmoitustavasta ja lannoitevalmisteen ominaisuuksien sallituista poikkeamista.

Pakkausvaatimukset

Pakkauksen enimmäiskokoa ei rajoiteta. Pakkaukselle asetettu enimmäiskoko 1000 kg poistuu.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2022