Aikaisemmat tiedotteet laboratorioiden hyväksynnästä

Vuoden 2018 elintarviketutkimustulosten ilmoittaminen Ruokavirastoon (julkaistu: helmikuu 2019)

Nyt on taas aika toimittaa Ruokavirastoon yhteenvedot viime vuoden elintarviketutkimuksista ja niiden tuloksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisnäytteitä ja elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytettyjä omavalvontaan kuuluvia näytteitä. Tuloksia hyödynnetään muun muassa epidemioiden selvittelyyn ja riskinarviointeihin. Analyysimäärät ja tulokset ilmoitetaan Patogenix-ohjelmalla osoitteessa: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Lue lisää

Tutkimustietojen toimittaminen Ruokavirastoon vastustettavista ja ilmoitettavista eläintaudeista (julkaistu: helmikuu 2019)

Eläintauteja tutkivia laboratorioita pyydetään toimittamaan Ruokavirastoon tiedot vuonna 2018 vastustettavien ja ilmoitettavien eläintautien varalta tutkituista näytteistä. Näitä ovat muun muassa muut kuin salmonellavalvontaohjelman mukaiset salmonellatutkimukset, nautojen ja sikojen kampylobakteerit, muut kuin EHEC-valvontaohjelman mukaiset STEC-tutkimukset sekä kaikki trikiinitutkimukset. Ruokavirasto käyttää tietoja mm. eläintautitilanteen seuraamiseen. Tiedot voi toimittaa Ruokavirastoon osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi siinä muodossa kuin laboratorio itse haluaa maaliskuun 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää

Viralliseen valvontaan käytettävät menetelmät akkreditoitava vuoden 2019 aikana (julkaistu: marraskuu 2018)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/625 aletaan laboratorioita koskevien artiklojen osalta pääsääntöisesti soveltaa 14.12.2019. Asetus vaatii virallisia laboratorioita sisällyttämään akkreditoituun pätevyysalueeseen kaikki virallisen valvonnan näytteille käytettävät analyysimenetelmät. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat elintarvikkeet, rehut, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys ja kasvinsuojeluaineet.

Lue lisää

Eviran salmonellalähetteitä uudistettu, näytteiden tutkiminen aloittava edelleen 96 h:n kuluessa (julkaistu: marraskuu 2018)

Eviran salmonellavalvontaohjelman tutkimuslähetteisiin on lisätty maininta, että laboratorio ei tutki näytteitä, joiden ottamisesta on yli 72 tuntia. Aikaraja perustuu standardiin ISO 13307 ja sillä on haluttu korostaa näytteenoton suunnittelun tärkeyttä, jotta näytteet ehtivät lainsäädännön mukaisen aikarajan puitteissa paikallislaboratorioon tutkittavaksi. Paikallislaboratorioissa tutkimus tulee aloittaa edelleen kuitenkin lainsäädännön mukaisesti viimeistään 96 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Lue lisää

Trikiinitutkimuksia tekevien laboratorioiden vaatimukset muuttuvat joulukuussa 2019 (julkaistu: marraskuu 2018)

Sikojen, hevosten ja lihaa syövien riistaeläinten lihantarkastukseen liittyvät trikiinitutkimukset ovat viranomaistutkimuksia, jotka on tehtävä akkreditoidussa laboratoriossa. Teurastamoiden yhteydessä sijaitseville trikiinitutkimuksia suorittaville laboratorioille myönnetty tilapäinen poikkeus akkreditointivaatimuksesta on muuttumassa pysyväksi uuden EU:n valvonta-asetuksen EU 2017/625 myötä joulukuussa 2019. Samalla astuu voimaan vaatimus sisällyttää akkreditoiduissa viranomaislaboratorioissa kaikki viralliseen valvontaan käytettävät menetelmät, myös trikiinitutkimus, akkreditoituun pätevyysalueeseen.

Lue lisää

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen VATI-järjestelmän käyttöönoton vaikutukset laboratorioihin (julkaistu: elokuu 2018)

Ympäristöterveydenhuollon terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaisten tehtävien uusi tiedonhallintajärjestelmä VATI otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. VATI korvaa nykyisen keskitetyn valvontatietovarasto KUTI-YHTIn sekä sen käyttöliittyminä toimineet kuntajärjestelmät. Laboratorioista analyysitietojen siirtopalvelun kautta VATIin tapahtuva vesi- ja elintarvikenäytteiden tiedonsiirto pyritään säilyttämään sisällöllisesti ja teknisesti ennallaan. Tiedonsiirron mahdollisista katkoksista sekä laboratorioilta vaadittavista toimenpiteistä tiedotetaan erikseen loppuvuonna 2018.

Lue lisää

Valviran ohje laboratorioissa käytettävistä menetelmistä päivitetty (julkaistu: elokuu 2018)

Valviran ohje 22/2018 ”Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät” on päivitetty ja julkaistu Valviran verkkosivulla https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/laboratoriot.

Suurimmat muutokset ohjeessa koskevat talousvesiasetuksen 1352/2015 kemiallisten viranomaisvalvonnan menetelmien hyväksymisperusteita. Laboratorioiden on haettava Eviran hyväksyntää edellä mainittujen muuttujien osalta vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää

Talousvesiasetuksen soveltamisohje päivitetty (julkaistu: elokuu 2018)

Talousvesiasetuksen soveltamisohje on uudistettu kesällä 2018. Ohjeen kolmeen osaan on koottu talousvettä koskevia säädöksiä, talousvesiasetuksen säännöskohtaista soveltamista ja enimmäisarvojen perusteita. Ohjeen liitteenä on uudistuksen alla oleva valvontatutkimusohjelmamalli, jossa on mm. esimerkki näytteenottosuunnitelman laatimisesta.

Lue lisää

Talousvesien kemiallisten määritysmenetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus ilmoitettava (julkaistu: kesäkuu 2018)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 muutos (683/2017) on astunut voimaan 27.10.2017. Muutoksen myötä kaikkien kemiallisten muuttujien, joille asetuksessa on annettu numeerinen arvo, on täytettävä määritysrajavaatimus 30 % enimmäisarvosta viimeistään vuoden 2020 alusta . Tämän lisäksi määritysmenetelmän on täytettävä vaatimus mittausepävarmuudesta.

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 3.12.2019