Laboratorioihin tilattavat mikrobiologiset vertailunäytteet saattavat vaatia maahantuontilupaa

Eläintauteja aiheuttavia mikrobeja ja loisia sekä niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä ja muita vastaavia tuotteita saa toimittaa toisesta jäsenvaltiosta Suomeen vain Ruokaviraston luvalla (eläintautilaki 63 §). Tuotavista tuotteista ei saa aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa. Maahantuontilupa tulee olla pääsääntöisesti myös ulkomailta pätevyyskokeita varten tilattaville vertailunäytteille. 

Useat hyväksytyt laboratoriot osallistuvat säännöllisesti ulkomaisten vertailumittausjärjestäjien pätevyyskokeisiin, joissa näytteet sisältävät esimerkiksi ilmoitettavia eläintauteja aiheuttavia mikrobeja. Ruokavirasto on linjannut, että hyväksyttyjen laboratorioiden ei tarvitse hakea eläintautilain mukaista maahantuontilupaa tilatessaan EU- tai ETA-maiden vertailumittausjärjestäjiltä vertailunäytteitä, jotka sisältävät seuraavia ilmoitettavia eläintauteja aiheuttavia mikrobeja (salmonella on lisäksi vastustettava eläintauti):

  • Salmonella
  • STEC
  • Listeria
  • Kampylobakteeri
  • Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis

Laboratorion tulee kuitenkin varmistua, että näytteet on asianmukaisesti pakattu ja niiden käsittely, säilytys ja hävitys on ohjeistettu ja tapahtuu siten, että taudin leviäminen estetään.

Tarkista maahantuontiluvan tarve Ruokavirastosta ennen vertailunäytteiden tilaamista ulkomailta

Muita kuin em. mikrobeja sisältävien vertailunäytteiden osalta maahantuontiluvan tarve tulee aina varmistaa Ruokavirastosta ennen näytteiden tilaamista EU:n sisämarkkinoilta. Luvan tarve tulee varmistaa myös mm., jos näyte sisältää eläintautia aiheuttavia loisia, laboratorio ei ole Ruokaviraston hyväksymä tai näytteet tilataan kolmannesta maasta.

Maahantuontilupa myönnetään hakemuksesta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa toimijan yhteystiedot sekä tiedot toimitettavasta eläintautia aiheuttavaa mikrobia sisältävästä tuotteesta. Hakemukseen tulee liittää kuvaus toiminnasta, jota varten tuotteet aiotaan toimittaa Suomeen, sekä selvitys eläintautien leviämisvaaran torjumiseksi tehdyistä toimenpiteistä.

Eläintautilain uudistuksen myötä lupamenettelyihin on odotettavissa muutoksia vuonna 2021. Taudinaiheuttajien käsittely laboratoriossa sekä siirrot EU:n sisällä tulevat koskemaan todennäköisesti lähinnä vastustettavien eläintautien aiheuttajia.

Maahantuontiluvasta voit lukea lisää Ruokaviraston verkkosivuilta:

Lisätietoja:

Sisämarkkinatuonti: Ylitarkastaja Virva Valle, puh. 0404893359, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tuonti kolmansista maista: Irina Kenner, p. 040 809 4009, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 3.12.2019