Muutoksia zoonoosien valvonta- ja seurantaohjelmien sallittuihin menetelmiin, näytetyyppeihin ja tiedonkeruuseen

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistamassa zoonooseihin liittyvää lainsäädäntöä osana elintarvikelain ja eläintautilain kokonaisuudistuksia.  Uusi zoonoosiasetus on osa elintarvikelain kokonaisuudistukseen liittyvää asetuspakettia ja se tulee voimaan 21. huhtikuuta 2021. Uudistuksessa yhdistetään vanhat zoonoosikohtaiset asetukset (salmonellavalvonta, broilereiden kampylobakteerivalvonta ja nautojen STEC-seuranta) yhteen yhteiseen asetukseen.

Asetuksessa säädetään mm. zoonoositutkimuksissa käytettävistä tutkimusmenetelmistä. Ehdotuksessa sallitaan vertailumenetelmää vasten asianmukaisesti validoitujen vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien käyttö salmonella-, kampylobakteeri- ja STEC-tutkimuksissa. Lisäksi asetuksessa säädetään tutkimuksia tekevien laboratorioiden velvollisuudesta toimittaa tutkimustietoja, näytteitä ja kantoja Ruokavirastoon. Tietojen toimittamisvelvoite laajenee koskemaan myös salmonellan varalta tutkittavia pienten märehtijöiden ja hevosten ruhojen pintasivelynäytteitä ja kampylobakteerien varalta tutkittavia broilereiden niskanahkanäytteitä sekä näillä näkymin myös valvonta- ja seurantaohjelmien näytteiden tutkimuksissa käytettyä menetelmää. Salmonellavalvontaohjelman teurastamossa otettaviin näytetyyppeihin tulee muutoksia ja nykyisenlainen EHEC-ohjelma korvautuu STEC-ohjelmalla.

Näistä muutoksista johtuen Patogenix-järjestelmään tehdään parhaillaan päivityksiä, joilla pyritään huomioimaan muuttuneet tiedonkeruun tarpeet. Esimerkiksi salmonellavalvontaohjelman kuukausi-ilmoituksiin käytettävään lomakkeeseen tehdään uusia näytetyyppejä vastaavat muutokset. Vanhan mallista lomaketta voi käyttää normaalisti kunnes uusi lomake otetaan käyttöön. Uuden lomakkeen käyttöönotosta ja ohjeistuksesta tiedotetaan erikseen. Uuden asetuksen mukaisten STEC-näytteiden tiedonkeruu tullaan myös toteuttamaan Patogenix-järjestelmässä. Myös tästä tiedotetaan laboratoriota erikseen.

Myös salmonellavalvontaohjelman elintarvikenäytteiden (teurastamo-  ja leikkaamonäytteet) lähete on päivitetty vastaamaan uusia tarpeita. Lähete löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Paula Hietanen, Ruokavirasto, puh. +358 50 596 9637, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2021