Toimenpiteet NMKL-menetelmistä luopumiseksi zoonoosiasetuksen mukaisessa salmonellavalvonnassa

NMKL 71 ja NMKL 187 -menetelmiä ei ole validoitu EN ISO 16140-2 -standardin viimeisimmän version mukaisesti menetelmää EN ISO 6579-1 vasten. Laboratorioiden, joilla tällä hetkellä on zoonoosiasetuksen (MMM 316/2021) mukaisessa salmonellavalvonnassa käytössään NMKL 71 - tai NMKL 187 -menetelmä, tulee esittää asetuksen kriteerit täyttävä menetelmä akkreditoitavaksi viimeistään vuoden 2023 arviointikäynnillä.

Ulostematriisille NMKL 187 -menetelmä on melko yhdenmukainen EN ISO 6579-1 -standardin kanssa, joten laboratorion tulee arvioida verifiointitarve omien menettelyjensä mukaisesti. Elintarvike- ja rehumatriiseille sekä elintarviketuotannon ympäristönäytematriiseille NMKL-menetelmistä puuttuu EN ISO 6579-1 -standardissa oleva MKTTn-rikaste, joka tulee ottaa käyttöön. Matriiseille tulee tehdä käyttöönottoverifiointi valiten kustakin matriisiryhmästä (elintarvike, rehu, ympäristönäyte) haastavin/itselleen sopivin matriisi. Hyväksytyn käyttöönottoverifioinnin arvioinnin jälkeen tehdään akkreditoinnin muutospäätös, jonka jälkeen menetelmäviite päivittyy pätevyysalueeseen EN ISO 6579-1 menetelmäksi.

Laboratorio voi vaihtaa NMKL-menetelmänsä EN ISO 6579-1 vertailumenetelmän sijasta myös kaupalliseen menetelmään, joka täyttää asetuksen validointivaatimukset ja sisältää salmonellakannan eristämisen positiiviseksi todetusta näytteestä.

NMKL 71 - ja NMKL 187 -menetelmät poistuvat myös Ruokaviraston Elintarvikemikrobiologisten menetelmien ja niille vaihtoehtoisten menetelmien luettelosta, ns. suositeltavien menetelmien luettelo. Luettelossa on pidetty yllä listaa mikrobikriteeriasetuksen mukaisiin tutkimuksiin soveltuvista vaihtoehtoisista menetelmistä.

Lisätietoja

Salmonellamenetelmät: Satu Hakola, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Hyväksymisasiat: Taija Rissanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2022