Toimenpiteet NMKL-menetelmistä luopumiseksi zoonoosiasetuksen mukaisessa salmonellavalvonnassa

NMKL 71 ja NMKL 187 -menetelmiä ei ole validoitu EN ISO 16140-2 -standardin viimeisimmän version mukaisesti menetelmää EN ISO 6579-1 vasten eivätkä ne siksi sovellu käytettäväksi zoonoosiasetuksen (MMM 316/2021) mukaisissa salmonellavalvontatutkimuksissa. Laboratorioiden, joilla tällä hetkellä on käytössään NMKL 71 - tai NMKL 187 -menetelmä kansallisen salmonellavalvontaohjelman näytteille, tulee esittää asetuksen kriteerit täyttävä menetelmä akkreditoitavaksi viimeistään vuoden 2023 arviointikäynnillä.

Ulostematriisille NMKL 187 -menetelmä on melko yhdenmukainen EN ISO 6579-1 -standardin kanssa, joten laboratorion tulee arvioida verifiointitarve omien menettelyjensä mukaisesti. Elintarvike- ja rehumatriiseille sekä elintarviketuotannon ympäristönäytematriiseille NMKL-menetelmistä puuttuu EN ISO 6579-1 -standardissa oleva MKTTn-rikaste, joka tulee ottaa käyttöön. Matriiseille tulee tehdä käyttöönottoverifiointi valiten kustakin matriisiryhmästä (elintarvike, rehu, ympäristönäyte) haastavin/itselleen sopivin matriisi. Hyväksytyn käyttöönottoverifioinnin arvioinnin jälkeen tehdään akkreditoinnin muutospäätös, jonka jälkeen menetelmäviite päivittyy pätevyysalueeseen EN ISO 6579-1 menetelmäksi.

Laboratorio voi vaihtaa NMKL-menetelmänsä EN ISO 6579-1 vertailumenetelmän sijasta myös kaupalliseen menetelmään, joka täyttää asetuksen validointivaatimukset ja sisältää salmonellakannan eristämisen positiiviseksi todetusta näytteestä.

Toistaiseksi menetelmät on vielä mainittu Ruokaviraston Elintarvikemikrobiologisten menetelmien ja niille vaihtoehtoisten menetelmien luettelossa (ns. suositeltavien menetelmien luettelo), jossa kerrotaan mikrobikriteeriasetuksen mukaisiin tutkimuksiin soveltuvat vaihtoehtoiset NMKL-menetelmät. Luettelosta ollaan mahdollisesti luopumassa. Lisää NMKL-menetelmien soveltuvuudesta mikrobikriteeriasetuksen mukaisiin tutkimuksiin NMKL:n verkkosivuilta

NMKL-menetelmät soveltuvat jatkossakin mm. ruokamyrkytysepäilyyn liittyvien näytteiden tutkimiseen. 

Lisätietoja

Salmonellamenetelmät: Satu Hakola, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Hyväksymisasiat: Taija Rissanen, Ruokavirasto, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 20.1.2023