EU-vertailulaboratoriotoiminta

Ruokavirasto toimii kansallisena vertailulaboratoriona (NRL) EU:n valvonta-asetuksen (2017/625), zoonoosidirektiivin (2003/99/EY) ja kansallisen lainsäädännön perusteella elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuustutkimuksissa. Ruokaviraston edustajat osallistuvat kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan osana EU-vertailulaboratorioiden järjestämiin kokouksiin, koulutuksiin ja työryhmiin. Tälle sivulle on koottu Ruokaviraston NRL-edustajien kokousraportteja EU-vertailulaboratorioiden (EURL) järjestämistä tapaamisista.

EURL VTEC/STEC – vuosikokous 2018 (18. - 19.10. 2018)

Kokouksessa kerrottiin mm. STEC ISO/TS 13136 standardin uudistamistyöstä, joka on parhaillaan käynnissä. Kokouksessa käsiteltiin myös hiljattain valmistunutta WHO:n raporttia STEC riskeistä elintarvikkeissa (World Health Organization. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and food: attribution, characterization, and monitoring: report). Raportti korostaa virulenssigeenien karakterisoinnin merkitystä seroryhmien sijaan STEC elintarvikelöydösten riskinarvioinnissa. Eristetyn kannan seroryhmät ovat kuitenkin tärkeä lisä epidemiologiseen taustatietoon. STEC löydöksen riskinarviointi on nyt konkretisoitu taulukkoon STEC kantojen ominaisuuksista. Kyseinen raportti ottaa myös hyvin kantaa PCR -skreenaukseen, jonka antamien alustavien tulosten tulkinta on aiheuttanut ongelmia monissa maissa, myös Suomessa.
Lue lisää…

EURL-CAMPYLOBACTER – vuosikokous 2018 (9.-10.10.2018)

Kokouksessa kuultiin EFSAn kuulumisia liittyen kampylobakteerien torjuntaan elintarvikeketjussa. ECDC:n edustaja kertoi EU:n kampylobakteeritilanteesta. EURL:n esitykset käsittelivät mm. C. upsaliensis ja C. helveticus -bakteerien tunnistamista, kampylobakteerien toteamista maidosta ja suunnitteilla olevaa kollaboratiivista tutkimusta aiheesta sekä käynnissä olevaa VETPOD-pikamenetelmän validointia kampylobakteereille. Kokouksessa käsiteltiin myös mittausepävarmuusstandardin ISO/TS 19036 päivitystä ja soveltamista. Päivityksen on määrä valmistua kesällä 2019. Lisäksi jäsenmaiden edustajat esittelivät omia projektejaan, kuten kampylobakteerien selviytymistä lannan mädätysprosessista, kvantitatiivisen referenssimateriaalin valmistamista sekä kokogenomisekvensoinnin käyttöönottoa kansallisessa referenssilaboratoriossa. Matkakertomus sisältää linkin kokouksen esityksiin.
Lue lisää...

EU-vertailulaboratorio Mykotoksiinit ja kasvitoksiinit (9.-10.10.2018)

EU:n Mykotoksiinit & kasvitoksiinit – referenssilaboratorio siirtyi maaliskuussa 2018 RIKILT Wageningenin (Alankomaat) alaisuuteen ja he järjestivät vuoden 2018 vuosikokouksen ensimmäistä kertaa. Keskeisenä aiheena oli kansallisten referenssilaboratorioiden tämän hetkisen analyysivalmiuden kartoittaminen, etenkin kasvitoksiinianalytiikan suhteen. Kasvitoksiinit on lisätty EU-referenssilaboratorion vastuualueeseen hiljattain. Niiden osalta tehtäväkenttä on laaja ja selkeitä painopisteitä on tässä vaiheessa vaikea arvioida. Lainsäädännölliset muutokset ovat edelleen odottavalla kannalla, eikä suurempia uudistuksia tullut esille. 

Lisätietoja: Erikoistutkija Marjo Kolmonen, p. 050 569 5477, marjo.kolmonen@evira.fi
Lue lisää...

EU-vertailulaboratorioissa muutoksia: Raskasmetallianalytiikka ja typpiyhdisteet (5.10.2018)

EU-vertailulaboratorio CEFAOn toiminta loppuu Roomassa 31.12.2018 ja siirtyy vuoden 2019 alusta Tanskaan EURL-MN:ään. Raskasmetallien alueella on toiminut kaksi vertailulaboratoriota: Roomassa eläinperäisten elintarvikkeiden alalla (EURL-CEFAO) ja Belgiassa ei-eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut ja villikala (EURL-HM). Rooman laboratorio, ISS (= Istituto Superiore di Sanita), on toiminut EU-RL:nä 25 vuotta ja yhtenä tärkeänä tehtävänä on ollut vertailukierrosten (PT) järjestäminen. 

EURL-HM = EURL for Heavy Metals in Food (of non-animal origin, Feed and wild caught fish) toimi vuosina 2006-2017 Belgiassa ja on vuoden 2018 alusta siirtynyt Tanskaan DTUhun.  

Uuden EURL:n (EURL-MN = EURL for metals and nitrogenous compounds) toimintaan kuuluu raskasmetallien lisäksi typpiyhdisteet (nitraatti, nitriitti, melamiini, urea…). Alkuaineita tulee lisää, jatkossa ei keskity pelkästään raskasmetalleihin, mm. jodi ja seleeni ovat mukana. 

Lisätietoja: Erikoistutkija Eija-Riitta Venäläinen, p. 050 434 8378, eija-riitta.venalainen@evira.fi
Lue lisää...

EURL Koagulaasipositiiviset stafylokokit, mukaan lukien S. aureus ja stafylokokkien enterotoksiinit – vuosikokous 2018 (31.5.-1.6.2018)

Vuoden 2018 kokouksessa keskityttiin pääasiassa stafylokokkien enterotoksiineihin ja stafylokokkikantojen tyypitysmenetelmiin. Tarve olisi kehittää menetelmä, jolla voitaisiin todeta kattavammin sfafylokokkien tuottamia enterotoksiineja. Tämän hetkinen menetelmä tunnistaa ainoastaan toksiinit SEA-SEE.

Jäsenvaltioiden ruokamyrkytysselvityksissä koagulaasipositiivisilla stafylokokeilla todetaan usein muitakin kuin näitä koodaavia toksiinigeenejä sea-see. Varsinkin toksiinigeenejä seg, seh ja sei on liitetty ruokamyrkytysepidemioihin ja niiden koodaamille enterotoksiineille kaivataan tunnistusmenetelmää.
Lue lisää...

 EURL Salmonella -vuosikokous 2018 (29.-30.5.2018)

Keskustelun aiheena oli mm. vuonna 2017 julkaistu ISO 6579 -1 standardi (salmonellojen osoittaminen). Siinä oli havaittu virhe kohdassa D 3.1.3.1 eli L-kysteiini liuoksen määrän tulee olla 10 ml eikä 100 ml. Standardiin on tulossa osa 4 monofaasisen S. Typhimurium – kantojen tunnistukseen. Inkubointilämpötilaa 34-38 °C selektiivisille eristysmaljoille on vertailtu ristiin sekä esirikasteen että selektiivisten maljojen osalta verrattuna 37 °C ja 34-38 °C ja tutkimusten perusteella myös selektiivisille maljoille voidaan käyttää lämpötilaa 34-38 °C. ISO 16140 – standardin osaa 6 vaihtoehtoisten varmistusmenetelmien validoinnista referenssimenetelmää vastaan (esim. PCR, MALDI-TOF) esiteltiin ja prosessi vaihtelee mm. siitä riippuen halutaanko varmistus esim. salmonella / ei-salmonella vai serotyyppitasolle asti.
Lue lisää...

EURL Eläinproteiinit rehussa – vuosikokous 2018 (24.-25.4.2018)

”EURL-AP vuosikokouksessa (2018) käsiteltiin mm. käyttöön otettavia ja kehitysvaiheessa olevia analyysimenetelmiä. EURL-AP keskittyy etenkin massaspektrometria-menetelmien kehittämiseen kiellettyjen ja sallittujen eläinproteiinien erottamiseksi rehussa sekä hyönteisten mikroskopointimenetelmän validointiin. Paljon keskustelua herätti ”teknisen nollan” konsepti, jota ollaan ottamassa käyttöön rehujen reaaliaika PCR -analytiikassa.” 
Lue lisää...

EURL Listeria – vuosikokous 2018 (11-12.4.2018)

”Vuoden 2018 EURL-Listeria kokous keskittyi L. monocytogeneksen tyypittämiseen. Uusi menetelmä, kokogenomisekvensointi, otetaan asteittain käyttöön listeriakantojen tyypittämisessä vanhojen menetelmien, kuten pulssikenttäelektroforeesin, säilyessä toistaiseksi sekvensointimenetelmien rinnalla. EURL referenssilaboratorio kehittää lisäksi reaaliaika PCR –pohjaista menetelmää listeriakantojen tyypittämiseksi.”
Lue lisää...