Analytiikka-alueet ja tehtävät

Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus

Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuustutkimuksissa Ruokavirasto toimii kansallisena vertailulaboratoriona EU:n valvonta-asetuksen (2017/625), zoonoosidirektiivin (2003/99/EY) ja kansallisen lainsäädännön perusteella.

Eläintautidiagnostiikka

Suomen eläintautilainsäädäntö määrää tietyt tutkimukset tehtäväksi Ruokavirastossa. Ruokavirasto toimii eläintautilain (441/2013) edellyttämien tutkimustehtävien vertailulaboratoriona, ja näitä tutkimuksia tekevät laboratoriot ovat velvollisia noudattamaan Ruokaviraston antamia ohjeita. EU:lla on direktiiveihin perustuen joko tauti- tai eläinlajikohtaisia yhteisön vertailulaboratorioita, jolloin Ruokavirasto toimii direktiivien edellyttämänä kansallisena vertailulaboratoriona.

Maailman eläinten terveysjärjestö (OIE) on nimennyt Ruokaviraston rapuruton OIE-vertailulaboratorioksi.

Kasvianalytiikka

Kasvinterveyden sekä maa- ja puutarhatalouden tuotantopanosten puolella vertailulaboratoriokäsite on Ruokaviraston toimialueista suurimmassa kehittymisvaiheessa. EU-lainsäädännön muuttuminen, tuotteiden harmonisointi ja sisämarkkinakaupan vapautuminen tulevat lisäämään kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan merkitystä.