Produktionsgårdar för vilda djurarter och gårdar för viltvård

Enligt djurskyddslagen är det tillåtet att föda upp vissa vilda däggdjur eller fåglar eller deras avkomma för produktion av kött, ägg eller avelsdjur som är avsedda för produktion av dessa livsmedel. Avsikten med en detaljerad definition av de arter som föds upp i produktionssyfte är att man i Finland endast ska föda upp sådana arter som på ett djurskyddsmässigt acceptabelt sätt kan klara sig under uppfödningsförhållanden.

För tillfället är det enligt djurskyddsförordningen tillåtet att föda upp följande arter i produktionssyfte:

  • vitsvansad hjort, dovhjort, vildren, sikahjort, rådjur, kronhjort, amerikanska bison, vattenbuffel, vidsvin, mufflonfår, skogshare, fälthare, sumpbäver
  • fasan, gräsand, rapphöna, tjäder, orre, ripa, sädgås, grågås, kanadagås, struts, emu och rhea eller nandu

Uppfödning i viltvårdssyfte är en verksamhet där vilda däggdjur och fåglar (vilt) som fångats i naturen eller som hämtats från en annan gård, eller avkommor från dessa djur som fötts i fångenskap, föds upp och förökas vid gården för att senare återföras till naturen.

Man bör meddela om verksamhet som bedrivs vid ovan nämnda gårdar. Detta innebär att alla verksamhetsutövare bör lämna in en skriftlig anmälan om verksamheten i god tid innan verksamheten inleds till regionförvaltningsverket i den region där verksamheten bedrivs.

    

Sidan har senast uppdaterats 9.8.2021