Registrering av hållare av fjäderfä, duvor, påfåglar och fåglar som hålls i fångenskap

Lagstiftningen gällande djurens identifiering och registrering ändrades 21.4.2021. I fortsättningen tillämpas EU:s djurhälsolag (EU) 2016/429 och de rättsakter på lägre nivå som utfärdas med stöd till denna lag. Nya lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) trädde i kraft 1.1.2022. Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur (67/2022) som utfärdats med stöd av lagen trädde i kraft 24.1.2022. 

EU:s djurhälsolag som tillämpas från och med 21.4.2021 förutsätter att djurhållningsplatser där fjäderfä eller fåglar i fångenskap hålls registreras. Den rättsliga grunden för registreringsskyldigheten är EU:s djurhälsolag som trädde i kraft 21.4.2021 och som är lagstiftning som ska tillämpas som sådan i alla medlemsstater.

Med fjäderfä avses fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött, konsumtionsägg eller andra produkter, såsom broilerkycklingar, värphöns, kalkoner, gäss, ankor, pärlhöns, vaktlar och strutsfåglar. Förordningen omfattar också inhägnat fågelvilt, såsom fasaner, rapphöns, änder, tjädrar och orrar.

Med fåglar i fångenskap avses andra fåglar än fjäderfä som hålls i fångenskap av andra skäl än för produktion inklusive sådana som hålls för uppvisningar, kapplöpningar, utställningar, tävlingar, uppfödning av nya fåglar eller försäljning. Ett exempel på det är omfattande hållning av duvor.

Djurhållningsplatsen där ovan nämnda fåglar hålls och anmälan om djurhållning ska registreras i Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret. Registreringen sker antingen så att man fyller i djurhållningsplatsblanketter och levererar dem till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun, inom vilkens område djurhållningen sker, eller så att man fyller i motsvarande uppgifter i webbtjänsten epr.ruokavirasto.fi. Antalet djur har ingen betydelse, utan också en djurhållare som håller endast en fågel ska registrera sig. Om den som lämnar anmälan har ett jordbruk, är anmälningsorten den kommun där jordbrukets driftcentrum ligger. Blanketterna finner man på Livsmedelsverkets blankettsida. Anvisningar om hur man registrerar sig finner man här

Via e-tjänsttillämpningen kan du också uppdatera och omarbeta uppgifter som du tidigare lämnat. Om du uppdagar sådana brister i registret, som du inte själv kan åtgärda, kontakta då landsbygdsnäringsmyndigheten i din egen kommun. I sådana uppgifter om djurhållningsplatser, som överförts från äldre register, saknas ofta djurhållningsplatsens maximala kapacitet, dvs. en uppgift om det hur många djur som högst kan hållas på djurhållningsplatsen i fråga. I uppgifterna om djurhållningsplatser saknas också ofta adresser eller koordinater. Alla dessa uppgifter är obligatoriska uppgifter som måste korrigeras i registret. Koordinaterna utgör en väsentlig uppgift som myndigheterna behöver för att kunna förbereda sig med tanke på eventuella sjukdomsutbrott. Grunderna för signumet som hönsägg märks med ändrades 2019. Signumet är numera alltid specifikt för djurhållningsplatsen och en gård som har flera djurhållningsplatser har således också flera signum.

Journalföringsskyldighet

Aktören som har en djurhållningsplats är skyldig att för journal över uppgifter och spara dem. För varje registrerad djurhållningsplats del ska föras journal över djurarterna, djurkategorierna och djurens antal på djurhållningsplatsen.  Det ska också föras journal över djuren som kommer till djurhållningsplatsen och djuren som lämnar den.  Av förflyttningsuppgifterna ska framgå avgångs- och destinationsplatsens individuella registernummer och datumet för förflyttningen. Fjäderfänas avkastning ska också antecknas i journalföringen.  Insjukningsgraden för fjäderfäna på djurhållningsplatsen och för fåglarna som hålls i fångenskap och uppgifter om orsaken och om djurens mortalitet. Uppgifterna ska antecknas och sparas på papper eller i elektroniskt format. Journalföringen ska förvaras i minst tre år

 

Sidan har senast uppdaterats 7.10.2022