Kaniner

Enligt EU:s djurhälsolag (AHL) som tillämpas från 21 april 2021 ska alla anläggningar för hållning av landlevande djur vara registrerade. Detta krav gäller dock inte hållningsplatser för djur som hålls i hushåll som sällskapsdjur, veterinärmottagningar eller anläggningar som kräver separat godkännande. Kravet på registrering är nytt till exempel för produktionskaniner.

Djurhållningsplats för hållning av produktionskaniner ska registreras

Djurhållningsplatser och anmälan om djurhållning för kaniner som hålls för päls- eller köttproduktion ska registreras i registret över djurhållare- och djurhållningsplatser. Registreringen ska göras innan djurhållningen inleds med en blankett som lämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller på nätet i tjänsten epr.ruokavirasto.fi. Om kaniner hålls vid en anläggning för vilken djurhållning av andra djurarter tidigare har registrerats, läggs kaninerna till som en ny djurart till registreringen. Om du är osäker om huruvida anläggningen är registrerad kan du hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kontrollera att registeruppgifterna är uppdaterade.

Aktörer som driver registrerade djurhållningsplats enhar en skyldighet att journalföra och spara uppgifter

En aktör på en djurhållningsplats har skyldighet att journalföra och spara uppgifter. För varje registrerad djurhållningsplats ska det föras journal över djurarter, djurkategorier, antalet djur och i tillämpliga fall identifieringsuppgifter på djurhållningsplatsen. Om djuret har märkts individuellt med identifieringsmärken, antecknas i journalföringen identifieringskoden på identifieringsmärket. Dessutom ska journal föras över djur som kommer till och lämnar djurhållningsplatsen. Av förflyttningsuppgifterna ska framgå det individuella djurhållningsplatssignumet för avgångs- och destinationsdjurhållningsplatsen samt datumet för förflyttningen. Det ska också föras journal över djurens dödlighet på djurhållningsplatsen. Om djuren har märkts individuellt med identifieringsmärken, antecknas i journalföringen det döda djurets identifieringskod och dödsdatum. Om djuren inte identifieras individuellt, antecknas i journalföringen antalet döda djur och dödsdatum.

Uppgifterna ska journalföras och sparas i pappersform eller elektronisk form. Uppgifterna ska journalföras senast den tredje dagen efter händelsen i djurhållningsplatsens journalföring. Journalföringen ska sparas i minst tre år från utgången av det år då den senaste anteckningen om djuret har registrerats i journalföringen.

Yrkesmässig eller annars storskalig hållning av tamkaniner

Enligt djurskyddslagen ska en skriftlig anmälan om yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- eller hobbydjur göras till regionsförvaltningsverket. Samtidigt registreras verksamhetsstället. Mer information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Anmälningspliktig djurhållning.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2023