Kaniner

Enligt EU:s djurhälsolag (AHL) som tillämpas från 21 april 2021 ska alla anläggningar för hållning av landlevande djur vara registrerade. Detta krav gäller dock inte hållningsplatser för djur som hålls i hushåll som sällskapsdjur, veterinärmottagningar eller anläggningar som kräver separat godkännande. Kravet på registrering är nytt till exempel för produktionskaniner.

Anläggningar för hållning av produktionskaniner ska registreras

Anläggningar för kaniner som hålls för päls- eller köttproduktion ska registreras i registret över djurhållare och djurhållningsplatser. Registreringen ska göras innan djurhållningen inleds med en blankett som lämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller på nätet i tjänsten epr.ruokavirasto.fi när e-tjänsten är tillgänglig. Om kaniner hålls vid en anläggning för vilken djurhållning av andra djurarter tidigare har registrerats, läggs kaninerna till som en ny djurart till registreringen. Om du är osäker om huruvida anläggningen är registrerad kan du hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kontrollera att registeruppgifterna är uppdaterade.

Aktörer som driver registrerade anläggningar har en skyldighet att journalföra och spara uppgifter

Aktörer som driver anläggningar har en skyldighet att journalföra och spara uppgifter. Djurarter, djurkategorier, antal djur och identifieringsuppgifter samt djur som anländer till och avsänds från anläggningen jämte uppgifter om ursprungs- och destinationsanläggning och datum för förflyttning samt födslar och dödsfall för djur ska journalföras för varje registrerad anläggning. Journalerna ska sparas i minst tre år.

Yrkesmässig eller annars storskalig hållning av tamkaniner

Enligt djurskyddslagen ska en skriftlig anmälan om yrkesmässig eller annars storskalig hållning av sällskaps- eller hobbydjur göras till regionsförvaltningsverket. Samtidigt registreras verksamhetsstället. Mer information hittar du på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Anmälningspliktig djurhållning.

Sidan har senast uppdaterats 3.5.2021