Nötkreaturens registeringsavgiftsfakturering fortsätter efter en paus

24. april 2023

Nötkreaturens registreringsavgifter har inte fakturerats av djurhållarna sedan slutet av april 2022. Avbrottet beror på den nya nötkreatursregistertillämpningen och ibruktagandet av djurregistrens nya faktureringssystem.

Årets 2022 registreringar är fakturerade av djurhållarna fram till 21.4.2022 av den tidigare tjänsteleverantören (Mtech Ab). Resten av fjolårets registreringsfakturor skickas till djurhållarna i två fyra månaders perioder:

  • 22.4. - 31.8.2022, faktureras i maj 2023
  • 1.9 - 31.12.2022, faktureras i juni 2023

Efter detta faktureras året 2023 i tre månaders perioder:

  • 1.1. - 31.03.2023, faktureras i augusti 2023
  • 1.4 . -30.06.2023, faktureras i september 2023
  • 1.7. - 30.09.2023, faktureras i oktober 2023
  • 1.10. - 31.12.2023, faktureras i januari 2024

Från början av år 2024 kommer nötkreaturens registreringsfakturering att ske med fyra månaders mellanrum dvs. tre gånger i året. Faktureringen gäller förutom producenter även slakterier och destruktionsanläggningen (Honkajoki Ab), vars faktureringsschema är likadant som djurhållarnas. Faktureringen baserar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (1193/2021).

Fakturornas betalningsvillkor är 21 dygn. Vid behov kan man ansöka om förlängd betalningstid. Ta vid behov kontakt med Livsmedelsverkets fakturering laskutus@ruokavirasto.fi gällande fakturans innehåll och betalningstiden.

Om du vill ändra kommande fakturors faktureringsadress eller för övrigt korrigera registeruppgifterna, ta kontakt med nötkreatursregistrets kundservice nautarekisteri@ruokavirasto.fi

Mera information om djurregistrens fakturering för nötkreatur och även övriga djurarter finns på Livsmedelsverkets webbsidor.