Bekämpning av afrikansk svinpest förutsätter kontinuerliga åtgärder

24. september 2020

Ruokavirasto_villisikoja-web.jpg

Spridningen av afrikansk svinpest (ASF) till Tyskland, Europas största producentland för griskött och den näst största exportören, väcker oro på köttmarknaden och hos primärproducenterna, både hos oss och på andra håll. Den snabba spridningstakten för blödarfebersjukdom hos svin i Europa påminner om att Finland inte heller har råd att lätta på sjukdomsbekämpningen.

När de tyska myndigheterna förra veckan (10.9.2020) bekräftade ASF-virus hos ett dött vildsvin som påträffades i Brandenburgområdet, kraschade landets export av griskött till länder utanför EU nästan omedelbart. Detta trots att det inte var frågan om en gris på en produktionsgård. I en global marknadsekonomi orsakar en nysning i östra Tyskland influensasymtom också hos oss: för det tyska griskött som belagts med exportförbud söks en ersättare på annat håll och på motsvarande sätt en ny lucka på EU:s inre marknad.

Den för produktionssvin och vildsvin ödesdigra sjukdomen förekommer nu förutom i Tyskland också i över tio andra EU-länder, och bakom EU:s östgräns bland annat i Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Sjukdomen har utanför Afrika spridit sig oroväckande också i Asien, särskilt i Kina. Listan över länder är lång och växer hela tiden.

Fall som har påträffats geografiskt långt från varandra visar också hur lömskt viruset sprider sig. Det behövs inte alltid ett vildsvin som vandrar över gränsen, utan människan sprider sjukdomen helt på egen hand: Viruset kan gömma sig både i produkter av vildsvins- och griskött, i omslagspapperet till någons matsäck, i jordbruksmaskiner från utlandet, i foder eller i byte och jaktredskap från vildsvinsjakter utomlands. Allt som krävs är en serie olyckliga sammanträffanden så hamnar viruset i munnen på ett grisdjur och skadan är skedd.

Det finns inga enkla lösningar

Hotet om att sjukdomen sprids till Finland har funnits redan en längre tid, och oron för konsekvenserna av ASF röner allt mer utbredd förståelse. Därför leder de sjukdomsfall som rapporterats från Tyskland till att känslorna svallar: Varför gör myndigheterna ingenting? Stäng gränserna och förbjud import av utländskt griskött! På den inre marknaden möjliggör principen om fri rörlighet för varor också handel med och transport av livsmedel mellan EU:s medlemsländer utan tullkontroll. Det är svårt att dra sig ur den fria rörligheten. Lyckligtvis har man i regleringen av handeln på den inre marknaden inom EU dock beaktat riskerna för djursjukdomar och i områden där afrikansk svinpest har konstaterats ställs begränsningar för eller ytterligare krav på produkterna för att garantera deras säkerhet. Importen från länder utanför EU övervakas noggrant.

Det finns ingen enskild lösning på problemet med sjukdomsspridningen. Det visade till exempel en utredning om vildsvinsstängsel vid östgränsen som jord- och skogsbruksministeriet (JSM) beställde av Naturresursinstitutet. I fjol avstod man från projektet när det framgick att byggandet av ett stängsel uppenbarligen inte skulle ge önskat resultat i förhållande till kostnaderna.

Afrikansk svinpest är en dödlig sjukdom för svin. Till exempel i Kina har bekämpningen av ASF-epidemin lett till att miljontals djur avlivats. Sjukdomen smittar däremot inte till människor, men följdverkningarna är eländiga: Om sjukdomen sprids till Finland skulle den utgöra ett hot mot många människors försörjning och orsaka stora ekonomiska förluster för svingårdarna och hela köttindustrin på grund av att den internationella handeln stoppas samt att djuren måste destrueras och gårdarna saneras.

Sjukdomshotet är ett gemensamt bekymmer

Livsmedelsverket, som ansvarar för bekämpningen av djursjukdomar som enligt lag ska bekämpas inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, har redan länge samarbetat med andra myndigheter, näringen och flera intressentgrupper för att bekämpa afrikansk svinpest. Oron för denna djursjukdom som hotar svinhushållningen är gemensam. Med hjälp av ytterligare resurser från statens tilläggsbudget för att bekämpa ASF har Livsmedelsverket ökat sina satsningar på utbildning, anvisningar, beredskapsövningar och visuell påverkanskommunikation.

För att bekämpa sjukdomen har Livsmedelsverket bland annat riktat information till resenärer i hamnar, på tåg, flygplatser, flyg, gränsstationer, fartyg och resemässor samt gett anvisningar om hur matsäcksavfall ska förstöras vid gränsstationer och rastplatser. Resenärer från utlandet har en viktig roll när det gäller att hålla afrikansk svinpest och andra motsvarande djursjukdomar borta från Finland, eftersom viruset kan sprida sig med livsmedel, varor och människor.

Information och anvisningar har också delats ut till chaufförer inom yrkestrafiken, företagare inom turistbranschen och personer som rör sig i naturen och på utflykter. Videoinslag som planerats i samarbete med Suomen Sikayrittäjät ry och som riktar sig till flera olika målgrupper har spridits bland annat med hjälp av en mediekampanj och bannerreklam.

Ett gott sjukdomsskydd är det säkraste sättet

ASF-bekämpning förutsätter kontinuerlig beredskap och försiktighetsåtgärder inte bara av resenärer utan också av i synnerhet svingårdar. Ett gott sjukdomsskydd är det säkraste sättet att förhindra att sjukdomen sprids till svingårdarna. Det har delats ut anvisningar om sjukdomsskyddet och ordnats utbildningar på fältet i samarbete mellan ETT och Sikayrittäjät ry. Inom ramen för ETT:s hälso- och sjukvårdssystem Sikava erbjuds svingårdarna möjlighet att bedöma nivån på sitt sjukdomsskydd med hjälp av applikationen Biocheck UGent®, som också Livsmedelsverket deltog i finansieringen av.

Också jägarnas hjälp behövs för att kartlägga sjukdomsläget för afrikansk svinpest. Tack vare jägarna och andra som rör sig i naturen har antalet vildsvinsprover som sänts till Livsmedelsverket ökat från år till år. För att säkerställa tillgången på prover betalar Livsmedelsverket arvoden för prover från vildsvin som sänts för ASF-undersökningar. Även för dessa aktörer som är väsentliga för sjukdomsbekämpningen har det producerats videor som vid sidan av en omfattande mediekampanj också har delats bl.a. på mässor och på sociala medier.

Myndigheternas funktionsförmåga testas och utvecklas genom gemensamma beredskapsövningar. Också företrädare för näringen bjöds in till den senaste kommunikationsövningen. Under hösten ordnas dessutom regionala övningar.

Livsmedelsverket rapporterar kvartalsvis till jord- och skogsbruksministeriet om sina detaljerade åtgärder för att bekämpa sjukdomen.

Det är erkänt svårt att påverka människors beteende och attityder. Efter spanska sjukan behövdes en ny coronapandemi för att människorna skulle inse att det egna beteendet påverkar andras hälsa och epidemins förlopp. Ändå tror inte alla på rekommendationerna utan ger kalla handen åt begränsningar.

Under dessa tider av corona orkar medierna fästa uppmärksamhet vid bara en farlig epidemi åt gången. I den dagliga offentlighetens skugga görs det dock långsiktigt arbete för att bekämpa även andra smittsamma sjukdomar. Detta gäller också afrikansk svinpest. Det behövs bara ett nytt sjukdomsfall som rapporterats tillräckligt nära eller från ett centralt område för att åter väcka det allmänna intresset för en djursjukdom som kanske hunnit hamna i skymundan. Ett dött vildsvin i Tyskland lyfte igen fram afrikansk svinpest i ljuset.

Läs mera:

Du kan läsa om Livsmedelsverkets åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest på ASF-temasidan.

Ytterligare information:

Överinspektör Leena Oivanen, tfn 029 520 4785 (bekämpning av afrikansk svinpest)
Sektionschef Miia Kauremaa, tfn 029 520 4406 (bekämpning av afrikansk svinpest)
Överinspektör Hanna Lounela, tfn 029 520 4645 (utvecklande av beredskapen mot djursjukdomar)

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bild: Jaana Salokannel