Aujeszkys sjukdom (AD, pseudorabies)

Aujeszkys sjukdom eller pseudorabies är en sjukdom främst hos svin. Sjukdomen orsakas av ett pseudorabiesvirus som hör till herpesvirusen. Hos svin kan viruset orsaka allvarliga symtom eller uppträda helt symtomfritt. Även djur som hör till andra djurarter, till exempel nötkreatur, får, katter och hundar, kan insjukna i pseudorabiesvirus. Ayjeszkys sjukdom smittar inte människan.

Symtom

Svin är det enda naturliga värddjuret även om ett flertal andra djurarter kan infekteras. Viruset förökar sig i värddjurets centrala nervsystem och luftvägarna. Hos svin är symtomen beroende av virusets förmåga att alstra sjukdom och djurets ålder. Hos nyfödda grisar kan dödligheten vara upp till 100 %. De första symtomen är hög feber och försämrad allmän kondition, varefter många grisar drabbas av symtom från det centrala nervsystemet. Hos äldre grisar kan sjukdomsförloppet vara långsammare och dödligheten lägre. Symtomen är försämrad aptit, feber och symtom från luftvägarna såsom snörvlingar, hosta, nosflöde samt andningssvårigheter.

Hos äldre grisar och vuxna svin är nervösa symtom sällsynta och AD är vanligtvis en övergående sjukdom med feber, nedsatt aptit och lindriga symtom från luftvägarna. Hos dräktiga djur iakttas fortplantningsstörningar, till exempel abort, resorption eller kultingar som föds döda eller försvagade. Galtar kan lida av övergående infertilitet. Hos äldre svin är inkubationstiden vanligtvis 3–6 dygn, medan nyfödda kultingar kan uppvisa symtom redan 36 timmar efter att de smittats. Ett svin som tillfrisknat förblir virusbärare.

Infektion med AD-virus hos andra djurarter än svin resulterar i ett mycket akut insjuknande som kännetecknas av kraftig klåda med påföljande död inom 1–2 dygn.

Diagnos och provtagning

Diagnosen baserar sig på att viruset eller dess genom påvisar i vävnader eller sekret från svinet eller i organ från andra djurarter eller på att antikroppar påvisas i svinets serum. Provtagning avseende sjukdomen ska göras enligt Livsmedelsverkets anvisningar.

Smittvägar

I allmänhet når smittan svinhuset med smittade svin, men smittan kan också spridas via luften från ett svinhus till ett annat. Sjukdomen överförs mellan svin från nosregionen som beröringssmitta eller vid inandning av aerosoler som innehåller virus. Smittan kan också överföras via placentan till fostret, vid betäckning eller seminering. Smitta via människor och föremål är också möjlig. Eftersom sjukdomen kan förekomma hos viltlevande vildsvin är det viktigt att förhindra kontakter mellan hållna svin och viltlevande svin.

Bekämpning och profylax

Aujeszkys sjukdom hos svin klassificeras enligt EU-lagstiftningen som djursjukdom klass C (EU 2018/1882). Om veterinären, djurets ägare eller någon annan person som genom arbete eller hobby är i kontakt med djur misstänker Aujeszkys sjukdom hos svin, ska hen anmäla detta till den officiella veterinären så snart som möjligt. Den officiella veterinären gör en kontroll på djurhållningsplatsen, ger förhållningsregler och tar vid behov prover av djuren för att reda ut orsaken till sjukdomen. För att infektionen inte ska spridas till andra djurhållningsplatser, bestämmer länsveterinären om restriktioner för förflyttning av djuren och andra nödvändiga åtgärder. När sjukdomen konstateras utreds samtidigt varifrån den kan ha kommit till djurhållningsplatsen, och till vilka andra ställen den redan kan ha spridits. I sammanhanget kan prover tas även från djur på andra djurhållningsplatser. Om åtgärder som ska vidtas på grund av sjukdomsmisstanke eller konstaterad infektion, såsom avlivning av smittade djur och rengöring och desinfektion av djurhållningsplatsen, föreskrivs i djurhälsolagen EU 2016/429 och i förordning EU 2020/689, samt i den nationella lagen om djursjukdomar 76/2021, i jord- och skogsbruksministeriets förordning 327/2021 om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c. Livsmedelsverket fattar utifrån bestämmelserna beslut om nödvändiga åtgärder.

Aijeszkys sjukdom hos andra djur än svin klassificeras i lagstiftningen (EU 2018/1882 och 325/2021) som djursjukdom som ska anmälas, dvs. dens förekomst övervakas. Mer information om anmälningsskyldigheten gällande djursjukdomar finns på vår webbplats

För att förhindra att sjukdomen sprids till Finland är det viktigt att säkerställa att importerade svin inte har Aujeszkys sjukdom och att de redskap som används vid transporter av djur är omsorgsfullt rengjorda och desinficerade särskilt vid utlandstrafik. Eftersom Finland enligt förordning EU 2021/620 har fri status vad gäller Aujeszkys sjukdom, ska vid förflyttning av djur till Finland tilläggskraven enligt lagstiftningen följas. Mer information om kraven som gäller import och export av djur finns på vår webbplats.

För att förhindra infektionsspridning till hundar och katter är det viktigt att rått kött av (vild)svin eller slaktavfall aldrig ges till djur. Detta gäller särskilt jakthundar som används för jakt på andra håll i Europa.

Övervakning

Förekomsten av Aujeszkys sjukdom i Finland följs årligen med regelbundna prov som tagits t. ex. på slakterier. Även alla sjukdomsmisstankar som tyder på Aujeszkys sjukdomen undersöks för uteslutande av infektion. Syftet med uppföljningen är att visa att Aujeszkys sjukdomen inte förekommer i Finland, och därmed säkerställa att den officiella sjukdomsfriheten bevaras.

Förekomst 

Aujeszkys sjukdom förekommer över hela världen, även om den har helt utrotats från productionssvin i många länder. I Europa har den konstaterats de senaste åren till exempel i Frankrike, Portugal och Spanien, och i vilda vildsvin i Europa är sjukdomen vanligt förekommande på vissa ställen.

Aujezskys sjukdom har aldrig konstaterats hos produktionssvin i Finland, och enligt förordningen EU 2021/620 har Finland en officiell sjukdomsfri status vad gäller infektion med Aujeszkys sjukdom-virus. År 2019 och 2021 har antikroppar mot Aujeszkys sjukdom påträffats i enskilda vildsvin som jagats i Östra-Finland.

 

Sidan har senast uppdaterats 17.8.2022