Koiherpesvirus KHV

KHV orsakas av ett virus som hör till herpesvirusen.

Symptom

KHV är, som namnet säger, en sjukdom som drabbar karpar. Förutom hos karpar har KHV påträffats hos prydnadskarpar som är populära prydnadsfiskar (koikarp) även i Finland. De kliniska symptomen på KHV observeras vid temperaturer över 18 °C och främst hos unga fiskar som är under ett år gamla.

Sjukdomen orsakar ökad dödlighet och fiskarna samlas vid utloppsrörets mynning eller vid dammkanterna. Fiskarna kan vara slöa, men även överaktiva. Det är typiskt att fiskarna snappar efter luft.  De har svårt att hålla balansen, och huden kan vara antingen ljus eller rödaktig. Ytliga hudskador, ökad eller minskad slemutsöndring från huden och gälarna, insjunkna ögon, blödningar på huden och vid gälarna samt slitna fenor kan höra till sjukdomsbilden.

Diagnos och provtagning

Prover av karpfiskar tas då temperaturen är > 17 °C. För diagnos av sjukdomen utväljs i första hand fiskar i dåligt skick med avvikande beteende. Sjukdomen kan inte påvisas endast utgående från de kliniska symptomen. För virusprovet tas en bit av fiskens hjärna, av mjälten och främre delen av en njure. I stället för hjärnan kan man ta en bit av hjärtat. Diagnosen ställs genom att virusets genom påvisas i fiskarnas organ eller vävnader med PCR-analys.

Smittvägar

Sjukdomen sprids via sjuka fiskar, symtomfria smittbärare, vatten samt redskap som har kommit i kontakt med infekterade fiskar.

Bekämpning och profylax

KHV är en djursjukdom som ska övervakas och som ska bekämpas enligt lag och anmälas omedelbart.

Uppföljning

Finland har tillsvidare inte något officiellt uppföljningsprogram för KHV, men eventuell förekomst av sjukdomen följs upp i fiskodlingsanläggningarna med hjälp av regelbunden provtagning. Sjukdomen kan också undersökas i samband med misstanke om sjukdom hos karpfiskar.

Tabell: 
Uppföljningsundersökningar av virussjukdomar hos fiskar åren 2007-2016 (på finska)

Förekomst i Finland och i andra länder

KHV har aldrig påträffats i Finland. Sjukdomen påträffas i flera europeiska länder, Asien, Amerika och Sydafrika.

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2018