Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)

PRRS, det vill säga porcine reproductive and respirotary disease, är en sjukdom hos svin som orsakas av ett virus som hör till arteritvirus. PRRS-virusen är genetiskt föränderliga, så de infektioner de orsakar varierar enligt virustypen. Sjukdomsalstraren isolerades första gången 1991. Sjukdomen smittar inte människor.

Symtom

Den kliniska sjukdomsbilden varierar mellan svinbesättningar från nästan symtomfria enheter till enheter som uppvisar kraftiga symtom. De varierande symtomen kan bero på svinens ålder, virusstammen, eventuella andra sjukdomsalstrare som förekommer i besättningen och förhållandena i svinhuset. När en besättning har smittats är det typiska att de kliniska symtomen börjar två, tre veckor efter att smittan anlänt.

I den kliniska sjukdomsbilden hos suggor kan till en början ingå aptitlöshet, som går över på några dagar. Suggornas andning kan försvåras, och de kan ha lindrig feber. Tillfälligtvis kan som övergående symtom förekomma att huden mörknar, till exempel vid öronen eller svansen.

Efter det inledande skedet kan det förekomma kastning. Förutom kastning kan det också förekomma problem i samband med grisningen och att suggorna grisar före den beräknade grisningsdagen. Andelen dödfödda grisar ökar. I sjukdomsutbrottets inledningsskede verkar en del av de dödfödda grisarna ha dött just före grisningen, och är då nästan av normal storlek och ödematösa. I fortsättningen börjar en del av de dödfödda grisarna vara mumifierade. Också i mjölkproduktionen förekommer störningar hos en del av suggorna, och grisar som är svaga redan vid födseln får inte tillräckligt med näring. Smågrisarna kan också själva insjukna till följd av PRRS-smittan.

Kastningar och för tidiga förlossningar, ökad andel dödfödda grisar och ökad grisdödlighet orsakar ekonomiska förluster särskilt under de första månaderna efter det att smittan anlänt. Kraftiga PRRS-symtom konstateras vanligen under 8–12 veckor på gårdar med grisproduktion.

Bland galtarna kan det förekomma lindriga andningssymtom, feber och aptitlöshet. Hos avvanda grisar och slaktsvin uppträder PRRS som en luftvägssjukdom. Bakteriella infektioner som förekommer samtidigt på gården kan ge upphov till sekundärinfektioner, som ytterligare förvärrar de kliniska symtomen. Typiska symtom är andningssvårigheter, konjunktivit och infektion i näsborrarnas hålor. Djuren växer långsammare och dödligheten ökar.

Diagnos och provtagning

PRRS-viruset eller dess genom kan påvisas i blod, organ eller sekret från sjuka svin. Virusantikroppar som uppkommer till följd av smitta kan konstateras i svinets serum. Vid misstanke om PRRS görs provtagning enligt Livsmedelsverkets anvisningar.

Smittvägar

Viruset sprids från en svingård till en annan med infekterade djur. Också luftströmmar kan sprida smittan åtminstone tre kilometer från utgångspunkten. Vissa fåglar har också misstänkts sprida smittan. Smittan kan spridas mekaniskt via avföring, damm, sekret från näsborrarna, saliv och urin samt förorenade kläder och skor. I kalla förhållanden kan också transportfordon sprida smittan.

Smittan kan vidare spridas via seminsperma.

Bekämpning och profylax

PRRS klassificeras enligt Finlands lagstiftningen om djursjukdomar som annan djursjukdom som ska bekämpas (325/2021). Om veterinären, djurets ägare eller någon annan person som genom arbete eller hobby är i kontakt med djur misstänker PRRS hos svin, ska hen anmäla detta till den officiella veterinären så snart som möjligt.

Den officiella veterinären gör en kontroll på djurhållningsplatsen, ger förhållningsregler och tar vid behov prover av djuren för att reda ut orsaken till sjukdomen. För att infektionen inte ska spridas till andra djurhållningsplatser, bestämmer länsveterinären om restriktioner för förflyttning av djuren och andra nödvändiga åtgärder. När sjukdomen konstateras utreds samtidigt varifrån den kan ha kommit till djurhållningsplatsen, och till vilka andra ställen den redan kan ha spridits. I sammanhanget kan prover tas även från djur på andra djurhållningsplatser. Om åtgärder som ska vidtas på grund av sjukdomsmisstanke eller konstaterad infektion, såsom avlivning av smittade djur och rengöring och desinfektion av djurhållningsplatsen, föreskrivs i den nationella lagen om djursjukdomar 76/2021 och i jord- och skogsbruksministeriets förordning 326/2021 om bekämpning av vissa djursjukdomar som betecknas som andra djursjukdomar som ska bekämpas. Livsmedelsverket fattar utifrån bestämmelserna beslut om nödvändiga åtgärder.

Övervakning

Förekomsten av PRRS i Finland följs årligen med prov som tagits t. ex. på slakterier. Även alla sjukdomsmisstankar som tyder på PRRS undersöks för uteslutande av infektion.

Förekomst i Finland och på andra ställen

PRRS förekommer över hela världen. I USA har den förekommit sedan 1987 och de första fallen i Europa konstaterades 1990. Numera är sjukdomen utbredd i kontinentaleuropeiska länder, men den har aldrig hittats i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 5.8.2022