Tillsyn över handel på den inre marknaden och import

Handel på den inre marknaden

Livsmedelsverkets fodersektion övervakar kvaliteten på foder som levereras till Finland från en annan medlemsstat i Europeiska unionen genom att ta prover av fodret antingen innan det släpps ut på marknaden eller som marknadsövervakning.

Import (införsel från länder utanför EU)

Livsmedelsverkets fodersektion ansvarar tillsammans med Tullen för tillsynen över importen av vegetabiliaska foderämnen och foderblandningar, mineralfoder, speciella foderämnen samt fodertillsatser och förblandningar.

Importen övervakas genom dokumentkontroller och vid behov genom provtagningar. Livsmedelsverkets provtagning fokuserar i regel på riskbenägna foder. Medan undersökningarna pågår är partierna belagda med användningsförbud och Tullen slutför tullförfarandena först när Livsmedelsverkets fodersektion har godkänt partiet för import.

Vegetabiliska foder som omfattas av EU:s strängare offentliga kontroller får föras från tredje land direkt in till Finland endast i förpackad form och endast via gränsinspektionsställena i Helsingfors hamn och Helsingfors-Vanda flygplats. För provtagning kan foder överföras till s.k. kontrollstation, dvs. företagarens lager. Partier är föremål för en gränskontrollavgift.

Foder av animaliskt ursprung samt hö och halm som importeras från länder utanför EU kräver veterinärgränskontrollen. Foder av animaliskt ursprung måste föras till Finland via en gränsövergångsplats där en veterinärgränskontrollstation finns (Helsingfors flygplats, Helsingfors-Vuosaari hamn). Import av foder av animaliskt ursprung har sina egna krav (se länk "Import av foder av animaliskt ursprung" i den högra spalten).

Ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden och förhandsanmälan om import

En aktör som levererar eller för in vissa foder till Finland måste göra en ankomstanmälan vid handel på den inre marknaden och förhandsanmälan om import innan foder anländer till Finland.

 

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2021