Biprodukter avsedda för tekniskt bruk

Med en lageranläggning som lagrar tekniska produkter som framställts av biprodukter avses en anläggning där produkter som framställts för tekniskt bruk lagras temporärt före den slutliga användningen eller bortskaffandet.

Om avsikten är att den lagrade produkten ska bortskaffas genom deponering eller förbränning eller återvinnas genom samförbränning eller användas som bränsle vid förbränning för energiproduktion (combustion), krävs den behöriga myndighetens godkännande för lageranläggningens verksamhet (lageranläggningar enligt artikel 24.1 punkt j underpunkterna i) och ii) i förordning (EG) nr 1069/2009. Om avsikten är att leverera den lagrade produkten för annat tekniskt bruk, såsom renderat fett för användning som råvara i biodisel, ska lageranläggningen registrera sig ((EG) nr 1069/2009, artikel 23). 

Godkännande

Lageranläggningar för tekniska produkter godkänns av kommunalveterinären hos vilken godkännandet ska sökas skriftligen. Godkännandet förutsätter kontroll på plats innan verksamheten inleds. Om det sker väsentliga förändringar i den godkända anläggningens lokaliteter, utrustning eller verksamhet ska ändringen ha godkänts innan den förändrade verksamheten påbörjas. Till ansökan ska vid behov fogas en planritning över lagret varav lagrets uppbyggnad och placering på lagerområdet framgår i stora drag. För lagring som sker i anslutning till tillverkningen behöver inget separat godkännande sökas.

Kommunalveterinären ger den lageranläggning han eller hon har godkänt ett nummer som specificerar anläggningen och karaktären av dess verksamhet. Kommunalveterinären meddelar om godkännandet till Evira där anläggningen fogas till den offentliga förteckningen över godkända anläggningar enligt biproduktförordningen.

Förutsättningar för godkännande

Lokaliteterna och utrustningen ska uppfylla minst kraven enligt kapitel III i bilaga IX till kommissionens förordning (EG) nr 142/2011 om genomförande av biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009:

 • De lokaler och anordningar där framställda produkter från kategori 3-material lagras får inte finnas på samma plats som lokaler där framställda produkter från kategori 1- eller kategori 2-material lagras, såvida inte korskontaminering kan förhindras med hjälp av utformningen och skötseln av lokalerna, t.ex. genom lagring i helt avskilda byggnader.
 • Anläggningen ska ha ett täckt utrymme för att ta emot och avsända de framställda produkterna.
 • Anläggningen ska vara konstruerad så den är lätt att rengöra och desinficera; golven ska vara lagda så att avrinningen av vätskor underlättas.
 • Anläggningen ska ha lämpliga toaletter, omklädningsrum och tvättställ för personalen.
 • Anläggningen ska ha tillfredsställande skyddsanordningar mot skadegörare såsom insekter, gnagare och fåglar.
 • Anläggningen ska ha lämpliga möjligheter för rengöring och desinficering av de behållare eller kärl i vilka de framställda produkterna tas emot samt av de fordon, utom fartyg, i vilka de transporteras.
 • Det ska finnas lämplig utrustning för desinfektion av fordonens hjul.
 • Biprodukterna ska åtföljas av ett handelsdokument under hela transporten.
 • Framställda produkter ska lagras på ett ändamålsenligt sätt till dess att de avsänds.
 • Lageranläggningen ska föra bok över mottagna och avsända biprodukter så att fullständig spårbarhet säkerställs. 

Registrering

Lageranläggningar för tekniska produkter registreras av kommunalveterinären hos vilken registrering ska sökas skriftligen. Ansökan ska innehålla uppgifter om de lagrade produkternas kategori och slutliga användningsändamål. I samband med ansökan ska dessutom ges en utredning om att kraven enligt kapitel IV i bilaga IX till förordning (EG) nr 142/2011 om genomförande av biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009 uppfylls, såsom möjligheten att rengöra lokaler och anordningar, skadedjursbekämpning och lagringsförhållanden som förhindrar att produkterna kontamineras under lagringen.

Myndigheten kan registrera anläggningen utan kontroll på plats. De registrerade anläggningarna får ett nummer som specificerar verksamheten. På Eviras webbplats finns en förteckning över anläggningar och aktörer som är godkända och registrerade enligt biproduktförordningen.

Tillsyn

Kommunalveterinären utför på basis av en riskbaserad tillsynsplan en regelbunden kontroll av de lageranläggningar han eller hon har godkänt eller registrerat. Handelsdokument och bokföring ska visas upp för myndigheten på begäran. Över alla kontroller uppgörs en skriftlig kontrollrapport som beskriver kontrollens förlopp och inspektörens viktigaste observationer. Kontrollrapporten skickas till den anläggning som kontrollerats.

Återkallande av godkännandet eller registreringen

Godkännandet av en anläggning kan återkallas eller verksamheten förbjudas för en bestämd tid eller helt och hållet, om

 • de brister som kommunalveterinären observerat inte har avhjälpts före tidsfristens utgång,
 • verksamheten orsakar allvarlig fara för människors eller djurs hälsa,
 • oriktiga eller bristfälliga uppgifter som har inverkat på godkännandet / registreringen har lämnats om verksamheten, eller om
 • anläggningen har lagt ner verksamheten.
Sidan har senast uppdaterats 6.2.2019