Levereringen av hudar och skinn för tillverkning av galatin

Vid anläggningar som godkänts enligt biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009 får man inte bearbeta eller från dem leverera produkter eller råvaror för att användas i livsmedel. Skinn och hudar avsedda som råvara för gelatin och kollagen som ska användas i livsmedel kan dock med avvikelse från ovan levereras till aktörer enligt biproduktförordningen som

 • är godkänd som aktör som bedriver mellanhantering och som lagrar eller hanterar biprodukter av kategori 3 (nedan anläggning som bedriver mellanhantering) eller registrerad som aktör som bearbetar biprodukter eller framställda produkter för tekniska ändamål (nedan teknisk anläggning) och 
 • som har ett särskilt tillstånd enligt förordning (EG) nr 853/2004 att ta emot materialet i fråga.

Gelatin är ett naturligt, lösligt protein som bildar eller inte bildar gel och som fås genom partiell hydrolys av kollagen som framställts av ben, hudar, skinn och senor från djur. Gelatin används som råvara i både livsmedel och tekniska produkter till exempel som bindemedel i geléer och glass, mediciner, som klarmedel i vin och i substrat vid bakterieodling och framkallning av fotografier.

Kollagen är en proteinbaserad produkt som fås från hudar, skinn och senor från djur. Av kollagen kan man framställa gelatin på industriell väg.

Godkännande och registrering enligt biproduktförordningen

I godkända anläggningar som bedriver mellanhantering kan man lagra, sortera, kyla ner, frysa ner och skära obehandlade skinn och hudar som råa eller saltade.

I registrerade tekniska anläggningar kan man lagra, sortera, skära, garva eller på annat sätt vidarebehandla råa, saltade eller till exempel syrakonserverade hudar och skinn.

Anläggningarna ska skriftligen ansöka om godkännande eller registrering som aktör enligt biproduktförordningen. Om anläggningen levererar skinn eller hundar också som råvara för framställning av gelatin eller kollagen avsett som livsmedel, ska detta nämnas i samband med ansökan. Länsveterinären fattar beslut om att godkänna anläggningar som bedriver mellanhantering enligt biproduktförordningen och den lokala kommunalveterinären fattar beslut om att registrera tekniska anläggningar. I beslutet om registrering eller godkännande ska det anges att råvara levereras för framställning av gelatin eller kollagen avsett som livsmedel.

Godkännande och särskilt tillstånd enligt hygienförordningen

För att kunna lagra eller bearbeta skinn och hudar som är avsedda för framställning av gelatin och kollagen som ska användas i livsmedel ska en anläggning som bedriver mellanhantering och en teknisk anläggning enligt biproduktförordningen ha ett av kommunens livsmedelstillsynsmyndighet beviljat särskilt tillstånd för verksamheten.

För att beviljas tillståndet ska anläggningen i fråga om gelatin uppfylla kraven i punkt 5, kapitel I, avsnitt XIV i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 och i fråga om kollagen kraven i punkt 5, kapitel I, avsnitt XV i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004:

 1. Råvaror avsedda för framställning av gelatin/kollagen som ska användas som livsmedel ska hållas åtskilda från råvaror avsedda för tekniskt bruk under mottagning, lagring, bearbetning och leverans.
 2. Anläggningen ska ha lagerlokaler med hårt golv och släta väggar som är lätta att rengöra och desinficera samt vid behov ha kylanläggningar.
 3. Lagerlokalerna ska hållas rena och i gott skick så att råvarorna inte riskerar att kontamineras.

Anläggningen ska dessutom ha lämpliga kyl-/fryslager för skinn och hudar som förvaras som färska, om de inte bearbetas inom 24 timmar efter avsändningen. ((EG) nr 853/2004 bilaga III avsnitt XIV kapitel II och avsnitt XV kapitel II).

Anläggningarna ska vid sin egenkontroll fastställa metoder med vilka åtskiljandet av råvaror för olika ändamål har säkerställts.

Efter att ha godkänt anläggningens verksamhet i fråga om de ovan nämnda kriterierna kan livsmedelstillsynsmyndigheten fatta beslut om att bevilja anläggningen det ovan nämnda särskilda beslutet att leverera råvara för framställning av gelatin eller kollagen som ska användas som livsmedel. Beslutet ska innehålla en hänvisning till anläggningens godkännandenummer enligt biproduktförordningen.

Besluten enligt biproduktförordningen och hygienförordningen skickas till Livsmedelsverket där anläggningen förs in både på listan över godkända anläggningar enligt biproduktförordningen och på listan över godkända anläggningar enligt hygienlagen.

Krav på skinn och hudar som ska tas emot

Skinn och hudar som tas emot av anläggningar som bedriver mellanhantering eller av tekniska anläggningar ska komma från en anläggning som är godkänd i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung eller från en livsmedelslokal som är godkänd i enlighet med förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Godkända anläggningar enligt förordning (EG) nr 853/2004 är bland annat slakterier, små slakterier, vilthanteringsanläggningar och anläggningar inom fiskbranschen. Till största delen kommer skinnen och hudarna från slakterier varifrån de levereras vidare som saltade eller kylda.

Skinn och hudar som kommer från slakterier och är avsedda som råvara för livsmedel ska höra till biproduktkategori 3 och härröra från djur vars slaktkropp vid såväl ante mortem- som post mortem -besiktning har konstaterats vara tjänlig som livsmedel. Dessutom ska slaktkroppar som testas för TSE ha negativt testresultat.

För skinn och hudar avsedda för tekniskt bruk räcker det att de härrör från slaktkroppar som godkänts vid ante mortem -besiktning. Slakteriet ska se till att skinn och hudar som uppkommer vid produktionen förvaras under lämpliga förhållanden samt att de hålls åtskilt i enlighet med bruksändamålet.

Bearbetning av skinn och hudar vid anläggningar som bedriver mellanhantering och tekniska anläggningar

Från anläggningar som bedriver mellanhantering och tekniska anläggningar kan skinn och hudar och delar av dem som härrör från djur som är tjänliga som livsmedel levereras för framställning av gelatin och kollagen. Dock får sådant material som varit föremål för någon form av garvning vid en teknisk anläggning – oavsett om behandlingen har slutförts eller inte – inte levereras till anläggningar som framställer gelatin eller kollagen. Med garvning avseshårdgörande av hudar med vegetabiliska garvmedel, kromsalter eller andra ämnen såsom aluminiumsalter, järnsalter, kiselsyrasalter, aldehyder och kinoner eller andra syntetiska härdare.

Handelsdokument och försäkran

Vid transport av hudar och skinn avsedda för livsmedelsbruk och delar av dem ska de åtföljas av ett handelsdokument enligt förlagan i tillägget till bilaga III i förordning (EG) nr 1243/2007 (har bifogats). Detta gäller hela kedjan dvs. transporter från slakterier, anläggningar som bedriver mellanhantering och tekniska anläggningar. Ett handelsdokument för tekniska produkter enligt biproduktförordningen får inte användas i detta sammanhang. Handelsdokumentet uppgörs i tre exemplar, varav originalet åtföljer försändelsen till den slutliga destinationsplatsen, och kopiorna blir hos avsändaren och transportföretaget. Handelsdokument ska sparas i minst två år.

När hudar och skinn avsänds från slakteriet ska de dessutom åtföljas av slakteriets försäkran enligt varuparti om att det berörda partiet skinn eller hudar härrör från djur som godkänts vid ante- och post mortem –besiktningar och som fått negativt resultat i BSE-test. Också när material från en anläggning som bedriver mellanhantering eller en teknisk anläggning skickar material vidare ska varje varuparti åtföljas av försäkran. Då grundar försäkran sig på den försäkran som slakteriet har gett.

Transport av råvara

Bestämmelserna som ska följas vid transport av råvaror gäller transporter av skinn och hudar i varje skede av transporten, det vill säga vid transporter från slakteriet till en anläggning som bedriver mellanhantering eller en teknisk anläggning och därifrån vidare till en anläggning som framställer gelatin eller kollagen.

Råvaror avsedda att användas som biprodukter ska transporteras i nya förpackningar eller täckta täta behållare märkta med "Kategori 3 -material – inte till livsmedel".

Partier avsedda som råvara för livsmedel ska märkas så att de går att känna igen och att det inte finns någon risk för att de förväxlas med material avsett för tekniskt bruk. Dessutom ska partier avsedda som råvara för livsmedel kunna kopplas samman med de handelsdokument som åtföljer dem.

Råvaror avsedda att användas i livsmedel ska transporteras nerkylda eller nerfrysta om de inte behandlas inom 24 timmar från avsändandet. Saltade, torkade och kalkbehandlade hudar samt hudar och skinn som behandlats med alkali eller syra får dock transporteras och lagras vid omgivande temperatur. Om material avsett som råvara i livsmedel transporteras i samma fordon som material avsett för tekniskt bruk, ska partierna avsedda för olika bruksändamål hållas åtskilt så att det inte finns någon risk för att den råvara som är avsedd för livsmedel kontamineras.

Bokföring

Av den bokföring som en teknisk anläggning eller en anläggning som bedriver mellanhantering ska föra i enlighet med biproduktförordningen ska dessutom framgå följande partispecifika omständigheter i fråga om råvara för framställning av gelatin som ska användas i livsmedel:

Mottaget material:

 • avsändare av råvaran
 • datum för mottagande av råvaran
 • partiets mängd och beskrivning av partiet
 • eventuella konstaterade fel och brister i partiet och åtgärder med anledning av dem
 • handelsdokumentets nummer
 • slakteriets försäkran om att materialet är tjänligt som livsmedel.
   

Material som avsänds:

 • datum för avsändande av materialet
 • mottagare
 • partiets mängd och beskaffenhet.

Förordningar som tillämpas

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung

Kommissionens förordning (EG) nr 1243/2007om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och av dem framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter)

Bilaga: Förlaga till dokument som ska medfölja råvaror för framställning av gelatin eller kollagen avsett att användas som livsmedel (pdf, 10 kb, på finska)

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2018