Foder- och gödselbranscherna

Avsikten med verksamheten i foderbranschen är att tillverka, importera och på annat sätt få ut på marknaden och använda foder som är säkert och av god kvalitet. Det här tryggar

  • djurens välbefinnande
  • animaliska livsmedels säkerhet
  • att informationen som ges om foder är sanningsenlig och tillräcklig

Här finns information samt anvisningar för både professionell verksamhet i foderbranschen och privat användning av foder beträffande bl.a. lagstiftningen och dess krav samt myndighetstillsynen och aktuella foderfrågor. Till foderbranschen hör förutom foder för produktionsdjur också foder för sällskapsdjur och delvis också för vilda djur.

Läs mera: Foder och aktörer inom fodersektorn

Syftet med tillsynen över gödselbranschens verksamhet och gödselfabrikaten är att de gödselfabrikat som finns på marknaden, som tillverkas och som importeras är säkra, av god kvalitet och lämpliga för sitt användningsändamål. Gödselfabrikaten omfattar bland annat gödselmedel, kalk, jord och jordförbättringsmedel för professionellt bruk och för hemmabruk.

Här finns information om lagstadgade skyldigheter i anslutning till gödselbranschens verksamhet, krav på produkterna samt information som ska ges om dem och om myndighetstillsynen.

Läs mera: Gödselfabrikat och verksamhet inom gödselbranschen

 

Sidan har senast uppdaterats 19.3.2019