Aktuellt om foder och fodertillsyn 2019

20.12.2019

Lag om ändring av 4 och 23 § i foderlagen (1282/2019) och lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter (1283/2019) träder i kraft den 20 december 2019.

6.11.2019

Kraven för import av vissa foder av icke animaliskt ursprung som står under effektiviserad tillsyn ändras

Med anledning av EU-bestämmelserna ändras importkraven för sådana foder av icke animaliskt ursprung som står under effektiviserad tillsyn. Dessa foder som står under effektiviserad tillsyn får från och med 14.12.2019 importeras från ett tredjeland direkt till Finland bara via Helsingfors gränskontrollstationer, och en elektronisk förhandsanmälan om dessa importpartier ska göras med det nya Traces NT-systemet. Tillsynen över import av andra foder fortgår som förut. Länk till meddelandet.

8.10.2019

Det är billigare att registrera sig som foderföretagare via e-tjänsten

Livsmedelsverkets nya tjänst för elektronisk ärendehantering Touko öppnades i Mars för utsädes-, foder- och gödselkontrollens kunder. Läs mera om Touko. Registrering av aktörer via e-tjänst Touko kostar nu 42 € och anmälan som kommer per post eller e-post kostar 95 €. För handläggningen av anmälningar om ändring och nedläggning av verksamheten uppbärs ingen avgift. Det rekommenderas, att också dessa anmälningar görs via Touko.

I e-tjänsten kan foderkontrollens kunder se det egna företagets analysintyg, beslut och andra handlingar som anknyter till myndighetstillsynen.

För Livsmedelsverket avgiftsbelagda tjänster uppbärs avgift enligt jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordnings 1146/2018 och 986/2019.

Respons och kontakt: touko(at)ruokavirasto.fi

9.7.2019

Två nya funktionella grupper av fodertillsatser och Kommissionens tillkännagivande om en vägledning om tillämpningen av vissa bestämmelser om foderhygien

Europeiska kommissionen har utfärdat förordning (EU) 2019/962 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003. Till bilagan fogas två nya funktionella grupper av fodertillsatser. De nya funktionella grupperna är 1o) andra tekniska tillsatser: ämnen eller, i tillämpliga fall, mikroorganismer som tillsätts foder i tekniskt syfte och som har en positiv inverkan på fodrets egenskaper samt 4e) stabiliseringsmedel med avseende på fysiologiska tillstånd: ämnen eller, i tillämpliga fall, mikroorganismer, som, när de ges till friska djur, har en positiv inverkan på deras fysiologiska tillstånd, inklusive deras motståndskraft mot stressfaktorer. Länk till förordningen https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/962/oj

Kommissionen har publicerat en vägledning om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien. Vägledningen syftar till att hjälpa foderföretagare och nationella behöriga myndigheter i livsmedels- och foderkedjan att få bättre kunskap om foderhygienförordningen och att tillämpa denna på ett korrekt och enhetligt sätt. Det är dock viktigt att tänka på att endast Europeiska unionens domstol har rätt att tolka unionslagstiftningen med slutlig och bindande auktoritet. Länk till vägledningen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.225.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:225:TOC

21.5.2019

Rapporten om kontrollen av foder år 2018 har publicerats på Livsmedelverkets internetsidor. Länk till rapporten (på finska, pdf)

20.5.2019

Rapporten om analysresultaten av kontrollproverna av foder 2018 har publicerats (på finska). Länk till analysresultaten

15.5.2019

Skadliga bakterier i färskfryst foder för sällskapsdjur

Vid Livsmedelsverkets enhet för mikrobiologi genomfördes i fjol ett projekt där man utredde förekomsten av eventuella sjukdomsalstrande och antibiotikaresistenta mikrober i rå mat (färskfoder) för sällskapsdjur. Eftersom färskfoder inte behandlas i syfte att minska mängden mikrober, kan mikroberna spridas också till människor och omgivning genom dålig hanteringshygien eller avföring från sällskapsdjur. Läs mera

26.3.2019

Statistiker om tillverkningen av foderblandningar för produktionsdjur, mat för sällskapsdjur och färska foderblandningar för pälsdjur samt tillverkningen och import av läkefoder har uppdaterads för året 2018. Gå till statistiksidan här.

13.3.2019

Livsmedelsverkets nya tjänst för elektronisk ärendehantering Touko har öppnats 11.3.2019. I e-tjänsten kan foderkontrollens kunder se det egna företagets analysintyg, beslut och andra handlingar som anknyter till myndighetstillsynen. Läs mera om Touko.

31.1.2019

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) och Livsmedelsverkets anvisning "Bekämpning av gnagare och användning av rodenticider inom foder- och livsmedelsproduktion" har uppdatedats. Anvisningen är avsedd för aktörer inom foder- och livsmedelsbranschen samt inom primärproduktion (lantbruk). Gå till anvisningen här.

17.1.2019

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 11.1.2019: Nya bestämmelser om veterinärmedicinska läkemedel och läkemedelsfoder. Gå till meddelandet här.

Sidan har senast uppdaterats 26.10.2020