Aktuellt om foder och fodertillsyn 2020

8.12.2020

Foderkontroll under specialfallet coronavirus COVID-19 (Uppdatering av meddelandet utfärdat 19.3.2020)

Under specialfallet utför foderkontrollen fysiska kontroller av aktörerna vid behov. Annars utförs granskningarna med hjälp av fjärranslutningen. Vid kontrollen av inhemsk produktion i foderfabriker och vid importkontrollen tas officiella prover med hänsyn till säkerhetsaspekter.

Förfrågningar: rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi

1.12.2020

Tillverkning av foder för sällskapsdjur i livsmedelslokaler eller hemma i köket

Livsmedelsverket har stakat ut förutsättningar för tillverkning av foder för sällskapsdjur i livsmedelslokaler eller hemma i köket. Läs mera i meddelandet. 

2.7.2020

Enterobactergränserna och märkningskraven för sällskapsdjursfoder som saluhålls färska har ändrats

Biproduktförordningens (EG) 1069/2009 genomförandeförordning (EU) 142/2011 har ändrats. Förordningen om ändringen gäller bl.a. färska sällskapsdjursfoder. Läs mera i meddelandet.

12.5.2020

Spårbarhet är av största vikt med tanke på fodersäkerheten

Foderföretagarna bör säkerställa att också de fodertillsatser som använts i förblandningar går att spåra, dvs. att godkännandet finns och ursprunget är känt i fråga om antingen tillsatsen eller förblandningen. Länk till meddelandet.

19.3.2020

Foderkontroll under specialfallet coronavirus COVID-19

Under specialfallet utför inte foderkontrollen fysiska kontroller av aktörerna och provtagningar görs inte för att kontrollera inhemsk produktion i foderfabriker. Vid behov kan granskningarna utföras med hjälp av fjärranslutningen.

Vid importkontrollen tas officiella prover normalt.

Förfrågningar: rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi

17.3.2020

Scheman för upprättande av exportcertifikat för foder för närvarande

På grund av koronavirussituationen och risken för infektion har fodersektionen flyttat till att utföra officiella uppgiften på distans. Av detta skäl utfärdar och undertecknar Livsmedelsverket exportcertifikat för foder endast på onsdagar och fredagar.

Vi ber aktörerna att vara beredda på detta och vi beklagar situationen.

Förfrågningar: rehu.vientitodistukset(at)ruokavirasto.fi

12.3.2020

Kommissionens förordning (EU) 2020/354 om upprättande av en förteckning över avsedda användningsområden för foder avsett för särskilda näringsbehov och om upphävande av direktiv 2008/38/EG har publicerats den 5 mars 2020. Denna så kallade dietfoderförordningen träder i kraft den 25 mars 2020 och den ska tillämpas från och med den 25 december 2020. Länk till förordningen.

5.2.2020

Livsmedelsverket upphör från och med ingången av 2020 med att godkänna transportföretag som transporterar vissa fodertillsatser och förblandningar samt lagerinrättningar som lagar sådana produkter. Läs mer.

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2021