Pälsdjursfoder

Krav på anläggningarna och registrering

Vid foderblandningscentraler tillverkas pälsdjursfoder till de farmer som är kunder. Vid fodercentraler på gårdar tillverkas foder för pälsdjur eller hundar i hundgårdar bara för den egna gårdens djur. Vid uppsamlingscentraler samlar man in och bearbetar råvaror som används i pälsdjursfoder eller i foder till hundar i hundgårdar. Fodret till finländska pälsdjur tillverkas i Finland, men vid tillverkningen används också utländska råvaror.

De foderblandningscentraler för pälsdjursfoder som är verksamma i Finland och uppsamlingscentralerna i anslutning till slakterier registreras av Livsmedelsverket. Fodercentralerna på gårdar och andra uppsamlingscentraler än de som ligger i anslutning till slakterier registreras av kommunen. Aktören ska fylla i registreringsanmälan och lämna in den till den registrerande myndigheten innan verksamheten inleds. Eftersom det är frågan om registrering och inte ansökan om godkännande, är inspektion på plats innan verksamheten inleds inget krav för registreringen. Inspektion kan ändå utföras om den behöriga myndigheten anser det vara nödvändigt. Foderblandningscentralerna för pälsdjursfoder och uppsamlingscentralerna är också foderföretagare och de måste också till denna del registrera sig hos Livsmedelsverket. Bägge registreringarna görs med samma blankett APå Livsmedelsverkets webbplats finns en förteckning över registrerade foderblandningscentraler för pälsdjursfoder och fodercentraler på gårdar samt uppsamlingscentraler. Också över registrerade foderföretagare förs en förteckning på Livsmedelsverkets webbplats.

Tillåtna råvaror

I foder för pälsdjur och hundar i hundgårdar får användas sådana biprodukter i kategori 3 och 2 som lämpar sig att användas som foder. I praktiken innebär detta sådana partier av djur som inte innehåller något som kan orsaka sjukdomar och som i övrigt lämpar sig som foder. Till exempel stallgödsel eller innehåll från mag-tarmkanalen får inte användas i foder. En del råvaror får inte användas som sådana i pälsdjursfoder, utan bara efter att de genomgått en viss bearbetning såsom upphettning eller syrabehandling. Företag som levererar råvaror till foderblandningscentraler för pälsdjursfoder och uppsamlingscentraler måste registrera sig som foderföretagare hos Livsmedelsverket. Registrering görs med blankett A. Registreringskravet berör också aktörer inom livsmedelssektorn, såsom slakterier, styckningsanläggningar, anläggningar inom fiskeribranschen och mataffärer.

Egenkontroll och HACCP

Lagstiftningen förutsätter att foderblandningscentraler för pälsdjursfoder och uppsamlingscentraler har en HACCP-baserad egenkontrollplan. Det här betyder att aktören ska bedöma riskerna i samband med verksamheten i olika skeden av tillverkningsprocessen och ta i bruk metoder att hantera riskerna. Målet är ett säkert och högklassigt foder som uppfyller lagstiftningens krav. För att en anläggning ska förbli registrerad krävs att den gör upp en egenkontrollplan, uppdaterar och följer den. Mer om egenkontrollplaner för anläggningar inom fodersektorn kan du läsa här.

Kraven för färdiga pälsdjursfoder

Foder ska vara säkra och lämpa sig för utfodring av det djurslag som fodret är avsett för. Foder får inte innehålla skadliga eller förbjudna ämnen eller mikrober som är skadliga för människors eller djurs hälsa. Råvaror som saknar näringsmässigt värde får inte ingå i foder. Utöver allmänna krav för fodersäkerheten föreskriver lagstiftningen också om maximala halter av till exempel mikrober eller föreningar.

Tillsyn över inhemskt pälsdjursfoder

Foderblandningscentraler för pälsdjursfoder, fodercentraler på gårdar och uppsamlingscentraler som är verksamma i Finland registreras av Livsmedelsverket eller kommunen (se ovan), beroende på var aktören är belägen. Aktören ska fylla i registreringsanmälan och lämna in den till den registrerande myndigheten i god tid före den planerade tidpunkten då verksamheten ska inledas. Till aktören skickas ett registreringsmeddelande med aktörens registreringsnummer. På sin webbplats publicerar Livsmedelsverket en förteckning över registrerade foderblandningscentraler, fodercentraler på gårdar och uppsamlingscentraler. De registrerade aktörerna övervakas enligt Livsmedelsverkets riskbaserade tillsynsplan. Registreringen och tillsynen är avgiftsbelagda för aktören.    

Av pälsdjursfoder tas myndighetsprover enligt Livsmedelsverkets riskbaserade provtagningsplan. Livsmedelsverkets auktoriserade provtagare hämtar proverna som undersöks vid Livsmedelsverkets laboratorium. Produkterna analyseras med avseende på om de uppfyller kraven i lagstiftningen. Huvudvikten ligger på att undersöka förekomster av salmonella. Om analyserna ger vid handen att produkten till någon del inte uppfyller lagstiftningens krav, måste tillverkaren ge en förklaring och vidta åtgärder för att korrigera saken.

Råvaror i foder som tillverkats utomlands

Tillverkningen övervakas i det land där produkten tillverkas. Om det i en utländsk foderråvara konstateras något som strider mot lagstiftningen, som att man till exempel påträffar salmonella vid egenkontroll- eller myndighetsundersökningar, är det importören som har ansvaret för att åtgärder vidtas såsom destruktion eller återsändning av partiet.

Sidan har senast uppdaterats 30.8.2021