Författningar om genetiskt modifierade produkter

 • Lagen om handel med utsäde 728/2000
 • Gentekniklagen 377/1995
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG
 • Livsmedelslagen 23/2006
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (den s.k. allmänna livsmedelsförordningen)
 • Foderlagen 1263/2020
 • Kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller förekomst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla
 • Statsrådets förordning om de nationella arrangemang som ikraftträdandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder förutsätter

Kommissionens beslut

 • 2011/884/EU: Kommissionens genomförandebeslut om nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina
 • 2013/287/EU: Kommissionens genomförandebeslut om ändring av genomförandebeslut 2011/884/EU om nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i risprodukter med ursprung i Kina

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2021