Frågor och svar om genetiskt modifierade produkter

1. Hur vet man om ett livsmedel innehåller en genetiskt modifierad ingrediens eller en s.k. gm-ingrediens?

– Utseendet avslöjar inte om en produkt är genetiskt modifierad eller inte. Påskrifterna på förpackningen berättar ändå om ett livsmedel eller foder innehåller genetiskt modifierade ingredienser. I förteckningen över beståndsdelar skall omedelbart efter den genetiskt modifierade ingrediensen stå ”genetiskt modifierat” eller till exempel ”framställt av genetiskt modifierad soja”.

2. Finns det några undantag till kraven på märkningarna på genetiskt modifierade livsmedel?

– Märkningskravet gäller inte fermenteringsprodukter framställda med hjälp av genetiskt modifierade produkter, om det inte längre finns kvar av den modifierade mikroben i produkten. Sådana produkter kan vara till exempel vitaminer och tillsatser.

3. Får ett livsmedel eller foder märkas med ”gm-fritt”, om produkten i fråga innehåller genetiskt modifierade ingredienser?

– Lagstiftningen säger att genetiskt modifierade produkter alltid skall märkas. Lagstiftningen förbjuder uttryckligen inte en sådan frivillig märkning, som anger att genteknik inte utnyttjats vid framställning av ett livsmedel eller foder eller att en produkt inte innehåller genetiskt modifierade ingredienser. Livsmedelsverket har utarbetat en instruktion om användningen av den frivilliga märkningen ”producerat utan genteknik” på livsmedel och foder och den finner du på Livsmedelsverkets webbsidor under Genetiskt modifierade produkter.

4. Vilka genetiskt modifierade livsmedel och foder saluhålls i Finland?

– Vad Livsmedelsverket vet förekommer det för närvarande på den finländska marknaden endast några få livsmedel som innehåller genetiskt modifierade ingredienser. Genetiskt modifierad soja är det vanligaste gm-fodermedlet som används vid framställning av foder. Genetiskt modifierade livsmedel och foder igenkänns på märkningarna.

5. Är genetiskt modifierade livsmedel och foder hälsovådliga?

– Genetiskt modifierade livsmedel och foder får inte marknadsföras, om de inte godkänts i EU. Alla genetiskt modifierade ingredienser genomgår i EU ett strängt godkännandeförfarande, som bl.a. inkluderar ett utlåtande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) om den genetiskt modifierade produktens säkerhet. Godkända genetiskt modifierade ingredienser har inte någon skadlig inverkan på människors, djurs eller miljöns hälsa.

6. Betyder påskriften ”modifierad stärkelse” i ingrediensförteckningen genetiskt modifierad stärkelse?

– Nej. Modifierad stärkelse är kemiskt, fysikaliskt eller enzymatiskt modifierad och har ingenting att göra med genetisk modifiering. Modifierad stärkelse fås av ätbar stärkelse med en eller flera kemiska behandlingar. Mer information om modifierad stärkelse finner du på Livsmedelsverket s webbsidor under Medel som forbattrar livsmedel/tillsatser/information om enskilda tillsatser/modifierad starkelse.

7. Om det i en butik säljs sojamjöl som saknar påskrifter om genetisk modifiering, är det då sannolikt att det innehåller genetiskt modifierad soja?

- Genetiskt modifierade ingredienser skall alltid anges i påskrifterna på förpackningen, om halten sådana ingredienser överstiger 0,9 %. Om ingen påskrift om genetisk modifiering finns, innebär det att inga genetiskt modifierade ingredienser använts i produkten.

8. Innehåller genetiskt modifierad mat mindre mängder vitaminer och andra näringsämnen än traditionellt producerad mat?

- Nej. Genetiskt modifierad mat innehåller samma näringsämnen som motsvarande traditionella produkter. Näringsämnessammansättningen i genetiskt modifierade växtarter undersöks noggrant innan de godkänns i EU.

9. Orsakar genetiskt modifierad mat cancer och missbildningar?

- Godkända genetiskt modifierade ingredienser har ingen skadlig inverkan på människors, djurs eller miljöns hälsa. Man har också ofta konstaterat att genetiskt modifierad majs som är tålig mot skadeinsekter innehåller mindre mängder mögelgifter än traditionell majs.

10. Vilka genetiskt modifierade livsmedel och foder har godkänts på EU-marknaden?

– Från och med år 1996 har flera genetiskt modifierade livsmedel och foder (majs, soja, raps, bomull, sockerbeta, potatis) godkänts på EU-marknaden. För odling i EU har däremot godkänts endast två genetiskt modifierade växter, majs och potatis (läget i februari 2011). På Livsmedelsverkets webbsidor finns en förteckning över genetiskt modifierade foder och livsmedel som godkänts i EU Genetiskt modifierade produkter/hur produkter godkanns/godkanda produkter.

11. Hur utövar man i Finland tillsyn över genetiskt modifierade livsmedel och foder?

– Över genetiskt modifierade livsmedel och foder utövas ingen förhandstillsyn. Tillsynen över genetiskt modifierade livsmedel och foder utgör en del av den normala tillsynen över livsmedel och foder. För tillsynen i praktiken står de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och Livsmedelsverkets besiktningsveterinärer enligt anvisningar från Livsmedelsverket. Livsmedelsverket svarar för tillsynen över genetiskt modifierade foder och genetiskt modifierat utsäde. Tullen utövar likaså tillsyn över genetiskt modifierade livsmedel. Tullen undersöker till exempel alla risprodukter som härstammar från Kina och i form av stickprover också ca 150 – 200 livsmedel med tanke på eventuell genetisk modifiering.

12. Syns det på förpackningen till en köttprodukt om djuret utfodrats med genetiskt modifierat foder?

– Nej. Kraven som lagstiftningen ställer på märkningarna på förpackningarna till genetiskt modifierade livsmedel utsträcker sig inte till livsmedel av animaliskt ursprung. Även om ett djur utfodrats med genetiskt modifierat foder, behöver användningen av genettiskt modifierat foder inte anges i märkningarna på förpackningarna till köttet som erhållits från djuret eller köttprodukterna som tillverkats av djuret.

13. Är en skinka genetiskt modifierad, om den härstammar från ett svin som matats med genetiskt modifierat foder?

– Nej. Även om svinet äter genetiskt modifierat foder blir varken svinet eller köttet genetiskt modifierat. Alla gener som fodret innehåller spjälks i djurets ämnesomsättning, också de överförda generna.

14. Förekommer det genetiskt modifierat kött på marknaden?

– Genetiskt modifierade produktionsdjur har inte godkänts i EU och därför förekommer det inte gm-kött på livsmedelsmarknaden i EU.

15. Var finner man mer information om genetiskt modifierade livsmedel och foder?

Mer information om genetiskt modifierade livsmedel och foder finner du till exempel:

 

 

Sidan har senast uppdaterats 2.8.2021