Märkningen "gmo-fritt" om foder

Det är frivilligt att använda marknadsföringspåståendet om foder

Det frivilliga påståendet ”gmo-fritt” eller ”djuret har utfodrats med gmo-fritt foder” får användas vid marknadsföring av foder, förutsatt att marknadsföringspåståendena inte är vilseledande. För att förhindra att konsumenten vilseleds och för att säkerställa att marknadsföringspåståendena är enhetliga har Livsmedelsverket utarbetat en anvisning för aktörerna med regler för hur marknadsföringspåståendet, som också kan vara en bild eller ett märke, används.

Marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” förutsätter att fodret inte alls innehåller genetiskt modifierat material

Det frivilliga marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” eller något liknande påstående kan användas om livsmedel av animaliskt ursprung då djuret under hela dess levnad har utfodrats med foder som innehåller mindre än 0,9 % genetiskt modifierat material (anvisning; produktkategori 3). Om aktören utöver detta marknadsföringspåstående för livsmedel vill använda marknadsföringspåståendet ”djuret har utfodrats med gmo-fritt foder” eller motsvarande, måste aktören försäkra sig om att inte heller fodret innehåller genetiskt modifierat material (= 0 %) (anvisning; produktkategori 1).  Aktören ska på myndighetens begäran kunna visa upp partispecifika analysintyg över att fodret inte innehåller genetiskt modifierat material, så att saken går att säkerställa (anvisning; aktörernas egenkontrollskyldigheter). Marknadsföringspåståendet ”gmo-fritt” eller motsvarande förutsätter att fodret inte alls innehåller genetiskt modifierat material (= 0 %), och därmed anses också en obetydlig gm-halt vara vilseledande. Foder som innehåller ingredienser av sådana genetiskt modifierade växter av vilka det inte finns någon i EU godkänd art får inte märkas som ”gmo-fritt” eller motsvarande (anvisning; produktkategori 2).

Genetiskt modifierade foder är märkta

Lagstiftningen kräver att genetiskt modifierade ingredienser uppges i de handlingar som åtföljer fodret (t.ex. etiketten). Med märkningarna som upplyser om att fodret innehåller genetiskt modifierat material vill man trygga konsumentens valfrihet och tillgång till information. Om fodret innehåller genetiskt modifierade organismer i en proportion som inte överstiger 0,9 % av varje ingrediens som ingår i fodret, och förekomsten av genetiskt modifierat material är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, krävs det nödvändigtvis inte någon gmo-märkning. I enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 1829/2003, när fodret har konstaterats innehålla under 0,9 % genetiskt modifierat material, hör myndigheten aktören och först på basis av en utredning som inhämtats av aktören beslutar myndigheten om fodret ska märkas som genetiskt modifierat eller inte. Med andra ord kan det bestämmas att det ovan nämnda fodret ska märkas, även om det konstaterats innehålla mindre än 0,9 % genetiskt modifierat material.  Märkningar som anger att foder kan innehålla genetiskt modifierat material är inte överensstämmande med lagstiftningen och får inte användas.

Mer information

Sidan har senast uppdaterats 18.5.2020