Påskrifter på förpackningen till genetiskt modifierade produkter

Enligt gällande författningar skall genetisk modifierade livsmedel, foder och snittblommor (nejlika) märkas enligt följande principer:

  • I påskrifterna på produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer skall finnas omnämnandet: "Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer" eller "Denna produkt innehåller genetiskt modifierad/modifierat [organismens namn]".
  • Om ett livsmedel eller foder består av fler än en ingrediens, skall orden "genetiskt modifierad/modifierat" eller "framställd/framställt av genetiskt modifierad/modifierat [ingrediensens namn, såsom soja]" stå inom parentes omedelbart efter den aktuella ingrediensen i ingrediensförteckningen.
  • Om en ingrediens är angiven med ett kategorinamn (såsom "kryddblandning") skall orden "innehåller genetiskt modifierad/modifierat [namn på organismen]" eller "innehåller [namn på ingrediensen] framställd/framställt av genetiskt modifierad/modifierat [organismens namn]" stå i ingrediensförteckningen.
  • Om det inte finns någon ingrediensförteckning, skall orden "genetiskt modifierad/modifierat" eller "framställd/framställt av genetiskt modifierad/modifierat [organismens namn]" anges tydligt i påskrifterna.
  • Om snittnejlikor är genetiskt modifierade skall det enligt marknadsföringstillståndet stå på varje förpackning att denna produkt är en genetiskt modifierad nejlika, inte avsedd för mänsklig konsumtion eller djurfoder eller för odling (på engelska, franska och tyska).

Ovan nämnda omnämnanden kan märkas ut också i en fotnot till ingrediensförteckningen, men de skall då tryckkas med minst samma teckenstorlek som ingrediensförteckningen.

Om ett livsmedel saluförs ickefärdigförpackat till slutkonsumenten eller förpackat i små förpackningar, skall den information som krävs i denna punkt permanent och tydligt visas antingen på livsmedlet eller alldeles intill detta, eller på förpackningen, med en stil som är tillräckligt stor för att lätt kunna identifieras och läsas.

Märkningskraven tillämpas inte på sådana livsmedel eller foder, som innehåller material som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierade organismer i en proportion som inte överstiger 0,9 % av varje enskild ingrediens i livsmedlet/fodret under förutsättning att förekomsten är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig.

Förordningen tillämpas inte på livsmedel eller foder som framställts med hjälp av genetiskt modifierade organismer. Det avgörande kriteriet är om det färdiga livsmedlet eller fodret innehåller material som härletts av ett genetiskt modifierat utgångsmaterial. Därför tillämpas tillstånds- och märkningskraven i förordningen inte heller på produkter som erhålls från djur som utfodrats med genetiskt modifierat foder eller behandlats med genetiskt modifierade läkemedel ((EG) nr 829/2003, ingress 16).

 

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019