Meddelandearkiv

Fodersektionens meddelanden

Obs. Efter publicering av meddelanden har uppgifterna i dem kunnat delvis förändras till följd av senare ändringar i lagstiftningen. Inte alla länkar i meddelanden kanske fungerar längre. Ytterligare information: rehukyselyt(at)ruokavirasto.fi

Meddelande 2015

Användning av formaldehyd vid behandling av kontaminerat foder -28.5.2015 (pdf, 18 kbyte)

Övervakning av foder vid primärproduktion år 2015 - 9.4.2015 (pdf, 22 kbyte)

Meddelanden 2014

Vissa mikroorganismer som använts som fodertillsatser dras bort från marknaden senast 30.9.2014 - 6.8.2014 (pdf, 82 kbyte)

Vissa koboltföreningar som används som fodertillsatser dras tillbaka från marknaden - 6.2.2014/uppdaterat 18.2.2014 (pdf, 15 kbyte)

Meddelanden 2013

De första godkännandena av fodertillsatser i den nya gruppen att minska mykotoxinkontaminationen (3.12.2013)

Selen och foderjäst i ekofoder (21.11.2013)

Evira upphör med att upprätthålla två förteckningar i anknytning till ekologisk djurproduktion (7.11.2013)

Klassificeringen av foderjäst ändras fr.o.m. 1.1.2014 (31.10.2013)

Bearbetat animaliskt protein som framställts av svin och fjäderfä tillåts i foder för fiskar och andra vattenbruksdjur (11.6.2013)

Meddelande om kontroller 2013 för foderföretagare inom sektorn för ekologiskt foder (16.5.2013)

Den högsta halten av selenberikad jäst, dvs. selenometionin, som används som fodertillsats har ändrats. (15.5.2013)

Tillfälligt upphävande av godkännandet av en fodertillsats. Preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (10.4.2013)

Vissa aromämnen dras tillbaka från marknaden (10.4.2013)

EU:s förteckning över foderråvaror har uppdaterats – kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 (1.2.2013)

Meddelanden 2012

Den nya förordningen om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen har trätt i kraft (24.10.2012)

Den nya förordningen medförde ändringar för ekofoder och ekogårdar (19.9.2012)

Vissa ensileringstillsatser dras från marknaden (7.6.2012)

Anlitandet av underleverantörer i samband med ekoproduktion kräver avtal (4.6.2012)

Förordningen om dioxinövervakning har trätt i kraft (28.5.2012, uppdatering 7.4.2017)

Meddelanden 2011

Foderföretagarnas kundnummer ändras (30.12.2011)

Ändring i lagstiftningen som gäller offentlig kontroll av foder vad gäller förekomst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla (8.7.2011)

EU:s förteckning över foderråvaror (30.6.2011)

Partierna med hundmaten Nutritional Balance har återkallats från marknaden - orsaken till symptomen ännu oklara (28.6.2011)

Mottagning och användning av biprodukter från slakt (1.6.2011)

Handelsdokument enligt biproduktförordningen (16.3.2011)

Meddelanden 2010

Kontroll av fodervärden i foderblandningar för nötboskap (29.12.2010)

Vissa fodertillsatser och andra produkter till förteckningen över foderråvaror (28.10.2010)

Laboratorier som valts ut att utföra undersökningar av salmonella i officiella prover av importerade foder fr.o.m. 1.11.2010 (25.10.2010)

Tagandet av miljöprover i foderfabriker och andra foderanläggningar börjar (10.9.2010)

Användning av fodertillsatser i dricksvatten för djur (10.3.2010)

Mjölksyrebakterier och andra mikroorganismer i foder för hästar och sällskapsdjur (28.1.2010)

Importkontrollen av vissa foder effektiviseras - foderföretagarna måste göra förhandsanmälan (8.1.2010)

Meddelanden publicerats före år 2010

Förordningen om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen - primärproducenter av foder (18.6.2009)

En ny funktionell grupp av fodertillsatser har införts för ämnen som minskar effekterna av mögelgiftkontamination hos djur (20.5.2009)

Endast godkända fodertillsatser får användas vid utfodring av djur (6.3.2009)

Meddelande om skyldigheten att anmäla om användningen av mjölknäring innehållande fiskmjöl (9.2.2009)

Registrering och godkännande av gårdar som använder fiskmjöl, blodprodukter som härrör från andra djur än idisslare eller animaliskt di- eller trikalciumfosfat för utfodring av djur (9.2.2009)

Ny lagstiftning om läkemedelsfoder (23.1.2009)

 

Tillbaka till föregående sida

Sidan har senast uppdaterats 28.10.2020