Livsmedelsverket upphör från och med ingången av 2020 med att godkänna transportföretag som transporterar vissa fodertillsatser och förblandningar samt lagerinrättningar som lagar sådana produkter

7. februari 2020

Livsmedelsverket har beslutat upphöra med att godkänna transportföretag som transporterar och lagerinrättningar som lagrar vissa fodertillsatser och förblandningar enligt artikel 10 i foderhygienförordningen (EG) 183/2005 från och med ingången av år 2020. Beslutet om att frångå förfarandet för godkännande baserar sig på EU-kommissionens tillkännagivande om tillämpningen av foderhygienförordningen. På grundval av kommissionens tillkännagivande anses transportföretag och lagerinrättningar inte omfattas av godkännande enligt foderhygienförordningen, eftersom dessa verksamheter inte innebär utsläppande på marknaden ifall produktens tillverkare eller mellanhand fortfarande är ägare av produkten.

Transportföretag som transporterar vissa fodertillsatser och förblandningar ((EG) 183/2005, bilaga IV), eller lagerinrättningar som lagrar sådana produkter registreras som foderföretagare på samma sätt som förut, och kraven på iakttagande av foderlagstiftningen som gäller foderföretagare är oförändrade. Företag som transporterar foder och företag som lagrar foder ska ha ett HACCP-system enligt artikel 6 i foderhygienförordningen och de ska följa kraven i bilaga II till foderhygienförordningen vad gäller bl.a. lagringsförhållanden, transporter och saneringar. Att godkännandet frångås innebär i praktiken att de ovan nämnda aktörerna inte längre inspekteras i samband med registreringen.

Livsmedelsverket kommer att slopa de godkännandenummer (αFIxxxxxxxx) som tidigare beviljats transportföretag och lagerinrättningar. De berörda aktörerna underrättas särskilt om saken och ändringen kräver inga åtgärder av dem.

Ytterligare information i ärendet ges av Fodersektionen

rehu.ilmoitukset@ruokavirasto.fi

Livsmedelsverket, Fodersektionen, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Meddelande 872/04.02.00.01/2020 (5.2.2020)