Importerade foder på husdjurgårdar

14. september 2018

Till följd av den gångna sommarens torka blir foderskördarna av såväl spannmål som grovfoder små på många orter i Finland. För att råda bot på foderbristen får husdjursgårdarna på vissa villkor köpa foder för eget bruk från utlandet.

En foderföretagare får skaffa foder bara från registrerade foderföretagare, och såväl inhemska säljare av foder som EU-medlemsstaternas aktörer måste vara registrerade. Registreringen går att kontrollera på webbsidan för det berörda landets myndigheter som EU-kommissionen för en lista över (https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/approved-establishments_en). Kravet på registrering gäller också gårdar. På sin webbplats publicerar Livsmedelsverket förteckningar över foderföretagare som är registrerade i Finland (https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/).

När en aktör importerar foder från länder utanför EU ska aktören registrera sig som importör, vilket också gäller för gårdarna. Halm och hö får föras in till Finland från länder utanför EU bara via en veterinär gränskontrollstation. Norge jämställs med ett EU-land. På grund av risken för mul- och klövsjuka är import möjlig bara från vissa länder, dvs. Australien, Kanada, Schweiz, Chile, Grönland, Island, Nya Zeeland, Serbien, Förenta Staterna och sjukdomsfria områden i Sydafrika. Halm och hö får inte importeras till Finland till exempel från Ryssland.

Foderföretagarna är alltid själva ansvariga för kvaliteten och säkerheten hos det foder de importerar, tillverkar eller säljer. Om en husdjursproducent själv importerar foder ska han eller hon försäkra sig om att fodret uppfyller foderlagstiftningens kvalitetskrav med avseende på skadliga ämnen och att fodret inte innehåller salmonella, flyghavre eller levande skadedjur. Detta kan säkerställas till exempel genom att kräva att säljaren visar fram analysintyg för vart och ett parti och genom att ingå skriftliga avtal om saken.  Om proteinfoderämnen importeras till Finland från tredjeländer ska en anmälan om importen göras till Evira. Vid import av foder från EU-området behövs ingen anmälan. En foderföretagare som för in särskilt riskbenägna foder av vegetabiliskt ursprung från EU:s inre marknad ska ändå ta prover av de anländande foderpartierna för att analyseras för salmonella. Skyldigheten att ta prover gäller inte införsel av små fodermängder för utfodring av djur som foderföretagaren äger eller besitter.

Från de områden där det förekommer djursjukdomar såsom afrikansk svinpest rekommenderas inte import av foder som inte hettats upp, exempelvis hö, ensilage och spannmål (https://www.evira.fi/sv/djur/akutuellt/2018/undvik-import-av-foder-fran-omraden-dar-afrikansk-svinpest-forekommer/).

Ytterligare upplysningar: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/foder--och-godselbranscherna/foder_och_aktorer_inom_fodersektorn/

                                            rehukyselyt@ruokavirasto.fi