Lagring av foder och strömaterial före användning minskar risken för att afrikansk svinpest ska spridas

9. januari 2019

För att minska risken för att afrikansk svinpest ska spridas till Finland rekommenderar Livsmedelsverket att oupphettat foder och strömaterial (bl.a. halm, hö, spannmål) lagras under 90 dagar före användning.

Import av oupphettat foder eller strömaterial rekommenderas inte från de länder där man har konstaterat afrikansk svinpest (ASF). Om du trots det importerar foder eller strömaterial kan du minska risken för att sjukdomen sprids genom att lagra dem före användningen. Om du planerar att importera foder från Estland ska du kontakta de estniska myndigheterna (vet@vet.agri.ee). Foderföretagarna är ansvariga för kvaliteten på och säkerheten hos det foder de importerar och därför bör foderimportören säkerställa fodrets ursprungsland och att fodret i fråga har framställts med iakttagande av god hygienpraxis.

Livsmedelsverket rekommenderar att foder och strömaterial lagras under 90 dagar innan de används. I bästa fall lagras fodret/strömaterialen under den rekommenderade tiden i Finland eller annars under kontrollerade omständigheter där lagringsförhållandena är kända och det inte finns risk för efterkontamination. Motsvarande rekommendationer har getts också i andra europeiska länder. När förhållandena är lämpliga har ASF-viruset god överlevnadsförmåga. Fukthalt, temperatur och pH är faktorer som inverkar på virusets överlevnad. Torka och lågt pH tar effektivt död på viruset. ASF-viruset överlever betydligt längre i foder när det är kyligt än till exempel i rumstemperatur, vilket är skäl att beakta nu på vintern. I en experimentell undersökning konstaterades viruset behålla sina smittförande egenskaper i helfoder ända till undersökningens slut, dvs. 60 dagar, när temperaturen låg under nollstrecket.

För närvarande fortsätter ASF sprida sig i Europa trots bekämpningsinsatserna. Sjukdomen har i samband med epidemin påträffats redan i nio europeiska länder, senast i Belgien. EU-kommissionen publicerar information om spridningen av afrikansk svinpest i Europa, bl.a. en karta som visar de nya sjukdomsutbrotten. Om sjukdomen sprids till Finland orsakar den stora ekonomiska förluster för samhällsekonomin, svingårdarna och köttindustrin till följd av att den internationella handeln stannar upp, djuren måste destrueras och gårdarna saneras.

Ytterligare upplysningar: rehukyselyt@ruokavirasto.fi