Ta hänsyn till foderlagring och märkning av foderlager med identifikationer

30. maj 2018

I alla skeden av foderproduktionen måste man se till att fodret skyddas från potentiella faktorer som kan leda till att fodret kontamineras och förfars. Or­sa­ken kan till ex­em­pel vara inkorrekt förvaring och hantering av av­fall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, rodenticider eller göd­sel­me­del samt skadedjur, fågelspillning och mikrobiologiska sjukdomsalstrare i marken eller vattnet.

Fo­der, liksom fo­der­lä­ke­me­del, av­sed­da för oli­ka djur­grup­per och djur­slag ska för­va­ras så att de inte ges åt så­da­na djur som de inte är äm­na­de för. De behållare och ut­rym­men som an­vänds när man lag­rar fo­der ska ren­gö­ras re­gel­bun­det och vid be­hov des­in­fi­ce­ras ef­ter ren­gö­ring­en. Till exempel ef­ter an­vänd­ning av fo­der­lä­ke­me­del ska ut­rust­ning­en ren­gö­ras så att man und­vi­ker att kon­ta­mi­ne­ra föl­jan­de fo­der­par­ti. Foderlagring kontrolleras vid kontrollerna av tvärvillkor som utförs på cirka en procent av gårdar som ansökt om jordsbruksstöd.

Märkningen av foderlager med identifikationer, till exempel silo 2, och anteckning av fo­der­lag­rens iden­ti­fi­ka­tio­ner i fo­der­bok­fö­ring­en inverkar också på fodersäkerheten. Fo­der­lag­rens iden­ti­fi­ka­tio­ner hjälper föraren av foderpartiet, hindrar oavsiktligt sammanblandning av foderpartier samt möjliggör spårbarheten för foder när foder dras tillbaka från marknaden i salmonella- eller annan risk­si­tu­a­tion. Formen för identifikationen för foderlagret är fri och producenten får själv märka foderlagret, förutsatt att de ställen där foder lagras går att specificera och åtskilja sinsemellan.

Mer information på Guide om tvärvillkor eller på Eviras webbplats:

www.mavi/sv > Guider och blanketter > Odlare > Guiderna om tvärvillkor

www.evira.fi/sv > Djur > Foder och aktörer inom fodersektorn > Verksamhet inom fodersektorn > Jordbrukare och husdjursproducenter > Bokförings- och andra krav i samband med primärproduktion av foder