Salmonellatillsyn över foder

Företaget svarar i första hand för att fodren är säkra

Ansvaret för fodrens säkerhet och kvalitet ligger på alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan i första hand hos företagaren i foderbranschen (EG:s förordning nr 178/2002 artikel 17). I foderlagen (1263/2020) finns stadganden om allmänna kvalitetskrav på foder. Enligt nationell finsk lagstiftning får foder inte innehålla salmonella (FL 1263/2020, 6 §).

Vid tillverkning av foderblandningar och många foderämnen kan salmonella anses som den viktigaste mikrobiologiska faran. Salmonella kan komma till fabriken med råvaror eller ur produktionsmiljön. Företagare skall ha en kvalitetskontrollplan, i vilken man fastställt vilka prover som skall tas i olika stadier av tillverkningsprocessen och vilka analyser som skall göras. I kvalitetskontrollplanen skall särskilt beaktas kontrollerna i processens kritiska stadier. Fodertillverkaren skall ha direktiv om hur man agerar i sådana fall då salmonella eller andra skadliga ämnen konstateras i fodren och instruktioner om hur man agerar i en kontamineringssituation.

Om foderföretagarens kvalitetssäkring föreskrivs i sjätte kapitlet i JSM:s förordning 1266/2020.

Så gott som alla foderblandningar upphettas i olika temperaturer allt enligt fodret, och enligt lagstiftningen är värmehandlingobligatorisk för foderblandningar för fjäderfä från och med 24.4.2013 och för foderblandningar för svin och nötkreatur från och med 24.4.2013.

Upphettning höjer fodrens mikrobiologiska kvalitet, men eliminerar nödvändigtvis inte salmonella särskilt vid lägre upphettningstemperaturer och fodret kan kontamineras på nytt i de produktionsstadier som följer efter upphettningen eller under lagring och transport. Därför är det viktigt att man med tillräckliga rengöringsåtgärder ser till att produktions- och lagringslokalerna är rena och att fåglar och gnagare inte kommer in i lokalerna. Renheten hos produktions- och lagringslokaler skall säkerställas med tillräcklig provtagning.

Tillsynsstadier

Import

Enligt lagstiftningen (JSMf 1266/2020) skall om import av särskilt riskbenägna foder (råvaror till foderblandningar) lämnas en anmälan till Livsmedelsverket 24 timmar före foderpartiets ankomst. Myndighetsproverna som tas av sådana partier analyseras med tanke på salmonella i Livsmedelsverkets laboratorium i Vik eller i något annat av Livsmedelsverket godkänt laboratorium. Enligt Livsmedelsverkets instruktioner analyseras för varje 50 ton foder ett prov som består av flera delprover. Om till exempel ett parti sojakross på 2 miljoner kilo införs, analyseras i den officiella tillsynen 40 prover av partiet. Foderpartiet kan tas i användning först om ingen salmonella i undersökningarna konstaterats i partiet.

Om salmonella konstateras i ett enda prov, förbjuder Livsmedelsverket utsläppandet av fodret på marknaden eller import av fodret. Livsmedelsverket kan bevilja ett kontaminerat foderparti ett behandlingstillstånd, varvid det behandlas på kemisk väg eller genom upphettning i avsikt att förinta salmonellan. Efter behandling tas upprepade prover av fodret enligt en provtagningsintervall som Livsmedelsverket fastslagit och partiet kan beviljas användningstillstånd endast om ingen salmonella konstateras i proverna.

Införelsen från den inre marknaden

En foderföretagare som från den inre marknaden importerar särskilt riskbenägna foder avsedda för utfordning av livsmedelsproducerande djur, pälsdjur eller sällskapsdjur ska ta prov från de importerade foderpartierna enligt sin riskbaserade kvalitetssäkringsplan (JSMf 1266/2020, § 17).

Tillsyn över fodertillverkningen

Inspektörer befullmäktigade av Livsmedelsverket tar prover av fodren i anläggningarna som tillverkar foder enligt en årlig tillsynsplan bl.a. med tanke på salmonellaanalyser. Tillsynsplanen är riskbaserad. På antalet prover inverkar bl.a. de tillverkade fodrens mängd och typ.

Om salmonella konstateras i ett foder i tillsynen över tillverkningen, förbjuds utsläppande på marknaden och användning av fodret. Tillverkning av fodret förbjuds antingen i hela fabriken eller till exempel på en enskild produktionslinje.

Tillsyn över saluhållna foder

Livsmedelsverket utövar också tillsyn över kvaliteten på foder som kommit ut till försäljning genom att ta prover till exempel i detaljhandeln i form av marknadstillsyn. Man undersöker särskilt sådana foder som tillverkats någon annanstans än i hemlandet. Salmonellafynd leder till marknadsföringsförbud och återkallande av fodren.

Inspektioner i anläggningarna enligt en årlig plan

Livsmedelsverkets inspektörer inspekterar årligen foderfabrikernas och andra foderföretagares lokaler enligt en årlig tillsynsplan. Planen är riskbaserad och på inspektionsintervallen inverkar bl.a. de tillverkade fodrens mängd och typ och tidigare konstaterade brister.

De största foderfabrikerna inspekteras årligen. Under inspektionerna utreds om verksamheten motsvarar kraven bl.a. i fråga om anskaffningen av råvaror, produktions- och lagerlokalerna, produktionsutrustningen, omsättningen av HACCP i praktiken och kvalitetskontrollen. Under inspektionerna går man igenom resultaten av företagets egen salmonellakontroll. Konstaterade brister antecknas och en tidtabell fastställs för tillrättaläggandet av bristerna. Om allvarliga brister konstateras under inspektionen, kan Livsmedelsverket befalla att missförhållandet skall rättas till eller vid behov förbjuda tillverkning av fodret eller utsläppande av fodret på marknaden antingen helt eller delvis.

Anmälningsskyldighet och åtgärder

Företagare i foderbranschen skall enligt lagstiftningen utan dröjsmål lämna en anmälan om saken till Livsmedelsverket, om de i den kvalitetskontroll de utöver konstaterar salmonella i råvaror, produkter eller produktionslokaler. Anmälan görs via e-postadressen rehu.ilmoitukse(at)ruokavirasto.fi eller per telefon till personer som nämns nedtill i punkten "Mer information ger".  Laboratoriet skall sända salmonellastammarna till Livsmedelsverkets forskningsenhet i Kuopio för typbestämning.

Om salmonella konstateras i en råvara, en tillverkningslinje eller ett färdigt foder som redan tagits i användning, förbjuder Livsmedelsverket tillverkning av foder antingen i hela foderfabriken eller på en viss tillverkningslinje, om kontaminationen kan konstateras ha begränsat sig till endast en viss linje. Då befalls att fodren som kontaminerats med salmonella dras bort från produktionskedjan och marknaden.

Salmonella kan konstateras i produktionslokaler, lagerlokaler och fabriksområdet också på sådana ställen, som inte står i direkt förbindelse med foderråvarorna, tillverkningsprocessen eller de färdiga fodren. I sådana fall försöker man med upprepad provtagning utreda kontamineringens orsak och omfattning och det kontaminerade objektet rengörs och desinficeras. Företagaren har skyldighet att lämna en anmälan till Evira om de åtgärder han vidtagit. Livsmedelsverket kan med stöd av foderlagen befalla att tillverkaren utför rengörings- och desinficeringsåtgärder eller andra nödvändiga åtgärder i avsikt att eliminera missförhållandet.

Mer information ger:
Laura Blomqvist, tfn 040 489 3412 (inspektioner i anläggningar)
Riitta Rannikko, tfn 040 846 1153 (inhemsk tillverkningen av foder) 
Anna-Kaisa Airaksinen, tfn 040 827 9623 (handeln på den inre marknaden och import)

 

Undersökningar av foder med tanke på salmonella

Fodren spelar en stor roll i bekämpandet av salmonella, eftersom man med tillsyn över fodren effektivt kan förhindra salmonellainfektioner bland produktionsdjuren och förhindra epidemier via livsmedel. Den största salmonellarisken för fodrens del utgör importerade proteinfoder såsom soja- och rybskross.

Inom myndighetstillsynen kontrolleras importerede vegetabiliska fodermedel som är förknippade med en salmonellarisk. Myndighetstillsynen kompletterar egenkontrollen inom näringsgrenen. Utöver det nationella referenslaboratoriet kan endast laboratorier godkända av Livsmedelsverket utföra undersökningar inom den officiella tillsynen. Livsmedelsverket godkänner på ansökan de laboratorier som utför salmonellaanalyser och som undersöker officiella prover av vegetabiliska foder som införs från EU och länder utanför EU. En förutsättning för godkännande är att laboratorierna uppfyller de kriterier som nämns i foderlagen och den s.k. tillsynsförordningen. Livsmedelsverket ger också instruktioner till företagarna i foderbranschen, laboratorierna och inspektörerna om provtagningen och laboratorieundersökningarna.

Analys av salmonella i foder 

För tagningen av de officiella proverna svarar inspektörer befullmäktigade av Livsmedelsverket. Jord- och skogsbruksministeriets förordning förutsätter att standarder som godkänts av internationella organ följs vid utförande av analysen.

Vid analys av egenkontrollprover kan anlitas analysmetoder som avviker från standarderna, till exempel snabbare metoder.

Livsmedelsverket det nationella referenslaboratoriet vid analys av salmonella i foder

Det nationella referenslaboratoriet arrangerar vid behov referenstester mellan de officiella nationella laboratorierna och säkerställer lämpliga fortsatta åtgärder inom referenstestningen. Det nationella referenslaboratoriet tjänar som kontaktorgan mellan Europeiska gemenskapens referenslaboratorium i Nederländerna, fodertillsynen och de officiella nationella laboratorierna. Referenslaboratoriet har som mål att bidra till en hög kvalitet och enhetlighet hos analysresultaten.

Jämfört med livsmedel är påvisandet av salmonella i foder svårare då fodren syrabehandlas, upphettas eller behandlas på något annat sätt. Livsmedelsverket rekommenderar att metod ISO 6579, 2002 modifierat metod (Evira 3543) anlitas för påvisande av salmonella.

Metoden som avses i standarden har modifierats. Den avviker från referensmetoden bl.a. så, att inkubationstiden för förkoncentreringen av vissa fodertyper är 30 timmar, relationen mellan det svällande provet och förkoncentratet ändrats och Rambach agar används för påvisande av sackarospositiva salmonellastammar.

Mer information ger:
Satu Hakola, specialforskare, tfn 040 5241974


Mer information

 

 

Sidan har senast uppdaterats 16.3.2021