Skadliga och förbjudna ämnen

Livsmedelsverket övervakar skadliga och förbjudna ämnen i samband med marknadsövervakningen av foder samt vid övervakningen av inhemsk tillverkning och import av foder. Övervakningen har karaktären av en kartläggning. Övervakningen utförs som såväl dokumentkontroller som fysiska kontroller. Via RASFF-systemet fås aktuell kompletterande information om eventuella akuta fall som styr och preciserar övervakningen av skadliga och förbjudna ämnen.

Vid provtagningen och analysen av foder beaktas de riskfaktorer som hör samman med olika typer av foder, djurarternas känslighet för skadliga eller förbjudna ämnen av en viss typ samt eventuell överföring av dessa ämnen i animaliska livsmedel. Halten av tungmetaller bestäms bl.a. i mineralfoderråvaror, vissa fodertillsatser samt i koncentrat och andra kompletteringsfoder. Förekomsten av mögelgifter undersöks bl.a. i spannmål och i foderblandningar innehållande mycket spannmål. Å andra sidan beaktas riskfaktorerna också enligt djurart och t.ex. foder för nötboskap undersöks med avseende på aflatoxiner och fiskfoder med avseende på tungmetaller. Dessutom analyseras vissa orenheter av vegetabiliskt ursprung (t.ex. mjöldryga, spikklubba, ricin) som kan äventyra djurens välbefinnande och hälsa.

Foder för produktionsdjur undersöks för övervakning av att förbudet mot användning av vissa bearbetade animaliska proteiner (köttbenmjöl/fiskmjöl) och författningarna om fodertillsatser (bl.a. förekomst av koccidiostatika i foder för värphöns eller användning av förbjudna ämnen i foder, bl.a. olakvindox i svinfoder, amprolium i fjäderfäfoder) följs. Dessutom övervakas risken för carry-over vid tillverkning av koccidiostatika- och läkemedelsfoder vid foderfabrikerna.

Mer information

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2019