Varudeklaration för organiska gödselmedel

I varudeklarationen för ett organiskt gödselmedel ska skriftligen lämnas uppgifter om gödselfabrikatets typbeteckning och handelsnamn, egenskaper, sammansättning, användning samt tillverkarens och/eller importörens kontaktuppgifter.

Typbeteckning

Typbeteckningarna för organiska gödselmedel finns i grupperna 1B1 - 1B4 i den nationella förteckningen över typbeteckningar (pdf). 

Innehållet av huvudnäringsämnen i sammansatta organiska gödselmedel, dvs. gödselmedel som innehåller fler än ett huvudnäringsämne, uppges som heltal efter typbeteckningen, till exempel organiskt NPK-gödselmedel av animaliskt ursprung 7-6-5. Om gödselmedlet innehåller sådana mängder sekundära näringsämnen och spårämnen som lagstiftningen förutsätter kan man efter typbeteckningen lägga till "innehåller sekundära näringsämnen och/eller spårämnen", till exempel organisk NP-gödselmedelslösning av animaliskt ursprung 7-6, innehåller spårämnen. De sekundära näringsämnena och spårämnena i gödselmedlet kan också specificeras, till exempel organiskt NK-gödselmedel 7-5, innehåller kalcium (Ca) och koppar (Cu).

Egenskaper

Egenskaperna, såsom näringsämnena och formerna av dem, som måste uppges i fråga om ett gödselfabrikat finns listade enligt typbeteckning i förteckningen (pdf) över typbeteckningar i punkten ”Uppgifter som ska anges i varudeklarationen”.

I förteckningen över typbeteckningar ingår dessutom minimihalterna av näringsämnen och andra egenskaper enligt typen av gödselfabrikat, om sådana finns fastställda för typbeteckningen. I annat fall har minimihalterna föreskrivits i lagstiftningen och ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/11, bilagorna I och II. 

Halterna av näringsämnen uppges i viktprocent av torrsubstansen (%-ts), och dessutom kan de uppges som viktprocent av den totala vikten. För flytande gödselmedel kan halterna utöver viktprocent också uppges i rymdmått mg/l eller g/l. Halterna av näringsämnen ska uppges som grundämnen och utöver detta kan de anges som oxider. 

Den minsta halten som ska uppges av sekundära näringsämnen i viktprocent

Kalcium (Ca) 1,4 %
Magnesium (Mg) 0,5 %
Natrium (Na) 2,2 %
Svavel (S) 1,0 %

Den minsta halten som ska uppges av spårämnen i viktprocent

Bor (B) 0,01%
Kobolt (Co) 0,002 %
Koppar (Cu) 0,002 %
Järn (Fe) 0,02 %
Mangan (Mn) 0,01 %
Molybden (Mo) 0,001 %
Zink (Zn) 0,002 %

Sammansättning

I varudeklarationerna för organiska gödselmedel ska uppges alla råvaror som använts vid tillverkningen, också stallgödselslaget samt alla ämnen som tillsatts i produkten.

Organiska gödselmedel kan innehålla organiska ämnen eller preparat av animaliskt och vegetabiliskt ursprung samt av mikrobiellt ursprung. Ett organiskt gödselmedel får inte innehålla avloppsslam från samhällen eller industrin. I organiska gödselmedel får man tillsätta ämnen som behövs för granulering eller stabilisering, färgämnen som är tillåtna att använda i livsmedel samt organiska och oorganiska ämnen som är godkända som växtskyddsmedel i Finland.

För alla gödselmedel gäller allmänna kvalitetskrav samt maximala halter av skadliga ämnen och krav på hygien. Med allmänna kvalitetskrav avses att gödselmedlen ska vara av jämn kvalitet och lämpliga för sitt användningsändamål och att användningen av dem inte får orsaka fara för att växt- eller djursjukdomar eller invasiva arter sprids. 

Råvaror av animaliskt ursprung ska bearbetas i en bearbetningsanläggning som är godkänd enligt kraven i biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009. Förpackningen ska märkas med bearbetningsanläggningens godkännandenummer.

I organiska gödselmedel som tillverkas av biprodukter från läkemedelsindustrin får mängden resthalter av antibiotika inte överskrida 0,1 mg/kg torrsubstans mätt med HPLC-metoden.

Användning

I bruksanvisningen berättas för vilket ändamål och i vilken mängd gödselfabrikatet används och hur det sprids. I bruksanvisningen ska också redogöras för användarsäkerhet och lagring.

Förpackningar med över 50 kg organiska gödselmedel som innehåller köttbenmjöl i kategori 2 eller bearbetat animaliskt protein i kategori 3 (PAP) ska förses med texten: ”Organiska gödningsmedel /produktionsdjur får ej beta och ej utfodras med vallväxter under minst 21 dagar efter spridningen” eller alternativt en märkning om att gödselmedlet inte är avsett att spridas på mark dit produktionsdjur har tillträde.

Annat

Också andra uppgifter kan ges i varudeklarationen, om de är entydiga, mätbara och motiverade och inte kan vilseleda den slutliga användaren av gödselfabrikatet.

Lagstiftning

Bestämmelser om förpackningspåskrifter och kvalitetskrav för gödselfabrikat, såsom minsta halter av näringsämnen och högsta halter av skadliga ämnen, ingår i jord- och skogsbruksministeriets förordning 24/11. Kraven enligt typbeteckning ingår i den nationella förteckningen över typbeteckningar som förs av Livsmedelsverket. I kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 bestäms om begränsningar för användningen av gödselmedel av animaliskt ursprung. 

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2019