Skadliga ämnen och hygien

Skadliga ämnen

Den högsta tillåtna halten av skadliga ämnen i gödselmedel och andra gödselfabrikat som säljs och används i Finland framgår av tabellen nedan.

Grundämne Högsta tillåtna halt mg/kg ts. Högsta tillåtna halt mg/kg torrsubstans i gödselmedel av aska som används inom skogsbruket och i råvarorna till dem
Arsenik (As)   25 40
Kvicksilver (Hg)        1,0 1,0
Kadmium (Cd) 1,51) 25
Krom (Cr) 300  300
Koppar (Cu) 6002) 700
Bly (Pb) 100      150
Nickel (Ni) 100    150
Zink (Zn)  15002) 45003)

De ovan nämnda högsta halterna gäller inte EG-gödselmedel. 1)I gödselmedel av aska som används inom jordbruket och trädgårdsodlingen är den högsta tillåtna kadmiumhalten 2,5 mg/kg torrsubstans. 2)En överskridning av den högsta halten av koppar och zink kan tillåtas, om det på basis av en markkartering har konstaterats råda brist på dem. 3)Inom skogsbruket kan en överskridning av nivån på zink tillåtas om bristen har konstaterats genom markkartering, blad- eller barranalys. Då får askan innehålla maximalt 6000 mg zink/kg torrsubstans.

Gränsvärdena gäller inte användning inom landskapsarkitektur i områden som är stängda för allmänheten, såsom industriområden och avstjälpningsplatser. Man måste ändå uppmärksamma att det då inte är frågan om ett gödselfabrikat utan avfall, och att det krävs miljötillstånd för användningen. 

Högsta halt av kadmium i fosforgödsel

I gödselmedel vars fosforinnehåll är minst 2,2 procent (5 % P2O5) får det finnas högst 50 mg kadmium (Cd) per kilogram fosfor (P). Detta gäller också gödselmedel enligt EG-förordning 2003/2003. 

När kadmiumhalten i ett gödselmedel räknas ut måste man beakta att annanstans i Europa uppges fosforinnehållet i ett gödselmedel vanligen i oxidform (P2O5). Då får kadmiumhalten i gödselmedlet vara högst 22 mg per kilogram fosforpentoxid (P2O5).

Beräkning av kadmiumhalten

Kadmiumhalten per kilogram fosfor i ett gödselmedel beräknas på följande sätt:

På basis av analys är gödselmedlets kadmiumhalt (Cd) 3,1 mg/kg torrsubstans och fosforhalt (P) 3,5 % av torrsubstansen.

Räkneformel: Cd (mg/kg ts) x 100 
                                  P(%)

Varvid gödselmedlets kadmiumhalt per kilogram fosfor är 

3,1 mg (Cd)/kg x 100 kg = 88,6 mg Cd/ P kg 
     3,5 kg (P) 

Resultatet överstiger den högsta tillåtna nivån som är 50 mg Cd / P kg.

Sjukdomsalstrare och andra mikroorganismer

De högsta tillåtna mängderna sjukdomsalstrande mikrober eller indikatororganismer i gödselfabrikat som säljs och används i Finland framgår av tabellen nedan.

Sjukdomsalstrare/indikator Maximal mängd i gödselfabrikat 
 Salmonella Inga fynd
 Escherichia coli

1000 cfu/g eller

< 100 cfu/g i växtunderlag som är avsedda för yrkesmässig växthusodling där de ätbara växtdelarna kommer i direkt kontakt med växtunderlaget

Rotröta Inga fynd i växtunderlag som används inom plantproduktion

I gödselfabrikat får det inte förekomma sådana skadegörare som nämns i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). Med skadegörare avses skadliga organismer som hör till djur- eller växtriket, svampar, bakterier och fytoplasma samt virus och andra sjukdomsalstrare som förekommer på växter eller växtprodukter och som kan förorsaka direkt eller indirekt skada på odlingsväxter, vilda växter eller produkter som fås av dem.