Verksamhet

En aktör inom gödselbranschen ska anmäla sig till det tillsynsregister som förs av Livsmedelsverkets sektion för gödselfabrikat när verksamheten är någon är följande:

  • tillverkning för försäljning eller överlåtelse
  • bearbetning av animaliska biprodukter för eget bruk (gäller inte stallgödsel),
  • utsläppande på marknaden, dvs. försäljning och överlåtelse,
  • införsel från en annan EU-medlemsstat, dvs. handel på den inre marknaden samt
  • import från länder utanför EU. 

Som tillverkning betraktas också uppkomst av biprodukter och avfallsfraktioner från industrin i samband med andra processer, när dessa används som gödselfabrikat. Registrering krävs inte av aktörer som enbart lagrar, transporterar eller säljer gödselfabrikat vidare. Ett undantag är lagring av animaliska gödselfabrikat, vilket förutsätter godkännande. För registreringen tas ut en avgift enligt prislistan. 

Verksamheten förutsätter följande åtgärder:

Kvalitets- och säkerhetskraven för gödselfabrikat samt kraven på varudeklaration och förpackningspåskrifter finns i punkten gödselmedel och gödselfabrikat.

Sidan har senast uppdaterats 19.3.2019