Anmälan till tillsynsregistret

Innan aktören börjar tillverka, marknadsföra eller importera gödselfabrikat ska en skriftlig anmälan om inledande av verksamhet göras till Livsmedelsverket. Till anmälan fogas en beskrivning av organiserandet av verksamheten, uppgifter om produkterna och en egenkontrollplan. Också om verksamheten ändras eller läggs ner ska en skriftlig anmälan göras. Anmälningarna görs med Livsmedelsverkets blanketter.

Journalföring och årsanmälan

Aktören ska föra ett register för att säkerställa att produkterna går att spåra. I registret förs in uppgifter om köp av gödselfabrikat och råvaror till dem, deras ursprung, mängderna tillverkade produkter, överlåtelser av produkter samt lagerplatser. Dessutom ska aktören föra journal över mängderna importerade och exporterade produkter och råvaror.

Aktören ska en gång om året lämna Livsmedelsverket uppgifter om gödselfabrikat som tillverkats eller som släppts ut på marknaden. Årsanmälan skickas till Livsmedelsverket i januari det år som följer på verksamhetsåret. Årsanmälningsblanketterna publiceras på Livsmedelsverkets webbplats vid årsskiftet.