Prov för egenkontroll

Verksamhetens natur och omfattning inverkar på antalet prov för egenkontroll. Vanligtvis bör prov för egenkontroll tas av varje tillverkningsparti så att de uppgifter som lämnas i varudeklarationen motsvarar produktens egenskaper så väl som möjligt. Med hjälp av prover för egenkontroll kan man också säkerställa att processen fungerar.

Allmänt om provtagningen

Syftet med provtagningen är att få ett tillräckligt stort prov som representerar hela partiet. Utöver provtagningen inverkar transporten och förvaringen av provet på egenskaperna hos organiska växtunderlag och jordförbättringsmedel. En alltför lång förvaringstid och hög temperatur orsakar förändringar i gödselfabrikatets mikrobiologiska egenskaper samt i viss mån även i de kemiska egenskaperna som pH, ledningstal och lösligt kväve. Av den orsaken bör provet förvaras och transporteras kallt och analysen bör påbörjas så snart som möjligt, i fråga om E. coli inom två dygn.

Om mikrobiologiska analyser såsom salmonella och E. coli utförs av provet, måste den rena och torra provtagningsutrustningen dessutom desinficeras före provtagningen.

Provtagning av jordförbättringsmedel och växtunderlag som lösvara

Provtagningen påbörjas genom att man uppskattar storleken på högen eller stacken. Ett parti får högst vara 5000 m3. Större högar än så måste delas upp i delar och ett separat prov tas av varje del. Antalet provtagningsställen (delprov) är 12 - 30 st. Provtagningsställena väljs ut slumpmässigt på olika håll i högen. Ett delprov grävs från cirka 50 cm djup, dock genom att minst 5 cm av ytskiktet tas bort. Stora högar bör öppnas med hjullastare från ett eller flera ställen beroende på högens storlek och form. Proverna kan tas från öppningarna på olika höjder genom att ett 5 cm tjockt ytskikt avlägsnas.

Partiets storlek (m3)                Antalet delprover
≤ 600                                          12
1000                                           16
2500                                           25
5000                                           30

Delproverna sätts ihop till ett samlingsprov (cirka 30 liter) i ett tillräckligt stort och rent kärl som vid behov har desinficerats eller beklätts med en sopsäck. Samlingsprovet blandas om noggrant utan att produktens struktur förstörs. Av det omblandade samlingsprovet tas det slutliga provet (cirka 7 liter) i en ren provpåse. Mängden slutligt prov beror på vilka analyser som ska göras. Det är skäl att säkerställa den behövliga provmängden hos det laboratorium dit provet skickas.

Provtagning av gödselmedel och kalkningsämnen som lösvara

Provet ska tas så att det så väl som möjligt representerar hela partiet som ska analyseras (max. 1000 ton). Till exempel i olika delar av ett parti mekaniskt blandade gödselmedel kan det förekomma stora variationer i halterna på grund av att partiet inte är homogent. I lagerhögen görs, beroende på högens storlek och omständigheterna, ett eller flera snitt med hjullastare så nära högens mitt som möjligt och ända ner till botten av högen. Av snittytorna tas så många delprov som möjligt (10 - 140) på så sätt att minst 30 cm av ytskiktet stannar utanför.

Partiets storlek (ton)              Antalet delprover
≤ 5                                              10
50                                               32
100                                             45
250                                             71
500                                            100
1000                                          140

Delproverna samlas i ett tillräckligt stort kärl och blandas om noggrant. Med en liten spade eller skopa tas små mängder av det väl omblandade samlingsprovet i en provpåse (ca 1 kg). Det är skäl att säkerställa den behövliga provmängden hos det laboratorium dit provet skickas.

Provtagningsstandarder

  • SFS-EN 1482-1 Fertilizers and liming materials. Sampling and sample preparation. Part 1: Sampling
  • SFS-EN 12579 Soil improvers and growing media. Sampling
  • ISO 5667-13:2011 Water quality -- Sampling -- Part 13: Guidance on sampling of sludges

Provtagningsstandarder kan beställas från SFS:s nätbutik

 

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2019