Guide för ansökan om godkännande som producentorganisation

1. Inledning

Syftet med den här guiden är att ge anvisningar om hur man ansöker om godkännande som producentorganisation. I Finland kan sammanslutningar inom jordbruksbranschen godkännas som producentorganisationer. En producentorganisation kan verka inom vilken som helst sektor på jordbruksproduktionens område. I den här guiden berättas det om förutsättningarna för godkännande, ansökningsförfarandet och de skyldigheter som en godkänd producentorganisation har.

Förutsättningarna för godkännande av producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker skiljer sig på många sätt från de förutsättningar som gäller godkännande av producentorganisationer inom andra sektorer.

De ytterligare förutsättningar som producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker ska uppfylla har märkts ut som kursiv text.

Dataskydd

Personuppgifter samlas in till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystemen för skötseln av myndighetsuppgifter. Du har rätt att ta del av uppgifter till exempel om registerföraren, syftet med behandlingen av personuppgifterna samt regelrätta överlåtelser av uppgifter. Mer information om behandlingen av personuppgifter får du på webben på addressen www.ruokavirasto.fi –> Om oss -> Tjänster -> Dataskydd

Läsinstruktioner

Du kan läsa guiden på all terminalutrustning oavsett skärmstorlek. Nätguiderna fungerar allra bäst med webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox. Genom ”Innehåll” som du ser längst till höger kan du gå direkt till önskat kapitel genom att klicka på det.

2. Producentorganisation

En producentorganisation är en sammanslutning som producenter av jordbruksprodukter bildar på eget initiativ. Producentorganisationen uppfyller mål och sköter verksamheter som anknyter till medlemmarnas produktion av jordbruksprodukter. Målet kan vara att hjälpa medlemmarna vid planering av produktionen, marknadsföring eller utveckling av odlingsmetoderna. Gemensam distribution eller förpackning av produkter är exempel på verksamhet som sammanslutningen kan bedriva.

Beteckningen producentorganisation har införts av Europeiska unionen. Det allmänna målet för systemet med producentorganisationer är att stärka producenternas marknadsställning. I Finland kan sammanslutningar inom jordbruket utifrån ansökan godkännas som producentorganisationer. Nästan alla jordbruksprodukter som produceras av medlemmarna i en producentorganisation är godtagbara produkter.

Definitionen av jordbruksprodukter enligt artikel 38 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) är: ”med jordbruksprodukter ska förstås jordens, husdjursskötselns och fiskets produkter samt produkter i första bearbetningsledet som har direkt samband med dessa produkter”. En förteckning över godtagbara produktsektorer och produkter för producentorganisationer finns i förordningen (EU) nr 1308/2013, bilaga I, som är EU:s marknadsorganisations klassificering av produkter. Ovan nämnda fiskeriprodukter ingår inte i denna marknadsorganisation.

I den här guiden berättas det hur man ansöker om godkännande och vilka krav som ställs för godkännande av producentorganisationer inom de olika sektorerna. Kraven på producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn skiljer sig åt i många avseenden, och systemet med producentorganisationer inom den sektorn är delvis annorlunda än i övriga sektorer. De särskilda kraven för producentorganisationer inom frukt- och grönsakssektorn nämns skilt för sig i guiden.

Utgångspunkten för en producentorganisation är att den bildas på producenternas initiativ. En producentorganisation kan ge medlemmarna ökad förhandlingskraft genom samförsäljning. Även vid köp av insatsvaror kan organisationen få fördelar jämfört med att en enskild producent köper insatsvaror självständigt. Producentorganisationerna kan vara viktiga former för samverkan när det gäller att minska riskerna i anslutning till produktionen. Det kan vara lättare att planera produktionen och marknadsföringen när den sammanlagda produktionen är större. En ytterligare fördel med en producentorganisation kan vara att den har möjlighet att vinna inträde på en marknad där det är svårt för en enskild producent att få in en fot. På avtal som producentorganisationerna förhandlar fram för sina medlemmar tillämpas de undantag från den allmänna konkurrenslagstiftningen som ingår i rättsakterna och författningarna i bilaga 2 till den här guiden.

Producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker kan genomföra verksamhetsprogram och söka EU-stöd för de kostnader som genomförandet ger upphov till. Livsmedelsverket har gett ut en särskild guide för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker där det berättas om uppgörandet av verksamhetsprogram och om stödansökan. Varken EU-stöd eller nationellt stöd riktas direkt till producentorganisationer inom andra sektorer.

Man kan vända sig till Livsmedelsverket för att be om råd som gäller ansökan om godkännande som producentorganisation och för att få annan information som har med saken att göra. Uppdaterade kontaktuppgifter, blanketter och guider finns på adressen www.ruokavirasto.fi.

3. Förutsättningar för godkännande av en producentorganisation

För att er producentorganisation ska godkännas behöver följande förutsättningar uppfyllas:

1) Ni är en producentsammanslutning som bildas eller har bildats på initiativ av producenter som blir medlemmar i producentorganisationen.

2) Ni är en registrerad sammanslutning (t.ex. ett aktiebolag eller ett andelslag) eller en tydligt definierad del av en sådan.

3) Ni har åtminstone fem producentmedlemmar ELLER värdet av er saluförda produktion är minst 500 000 euro.

Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker ska uppfyllda båda de här förutsättningarna.

Era producentmedlemmar ska producera sådana produkter på basis av vilka ni ansöker om godkännande för producentorganisationen. Mer detaljerad information om medlemmarna och medlemskapet samt om hur man beräknar den saluförda produktionens värde finns längre fram i ansökningsguiden.

4) Era producentmedlemmar har en dominerande ställning i organisationen, dvs. en rösträtt som är tillräckligt för bevakning av deras intressen i organisationen och dess beslutsfattande.

5) Er producentorganisation har stadgar som medlemmarna kommit överens om sinsemellan och fastställt. Ytterligare information om vad stadgarna ska innehålla finns i längre fram i guiden.

6) Er producentorganisation bedriver åtminstone en av de följande verksamheterna:
- gemensam bearbetning (= förädling)
- gemensam distribution, inklusive genom gemensamma försäljningsplattformar eller gemensamma transporter
- gemensam förpackning, märkning eller marknadsföring
- gemensam organisation av kvalitetskontroll
- gemensam användning av utrustning eller lagringsanläggningar
- gemensam avfallshantering direkt kopplad till produktionen
- gemensam anskaffning av insatsvaror
- andra gemensamma tjänsteverksamheter som syftar till att uppnå något av de mål för producentorganisationens verksamhet som anges nedan.

Er producentorganisations verksamhet ska ha ett särskilt syfte, som kan inbegripa minst ett av följande mål:
- att främja koncentrationen av utbudet och utsläppandet av medlemmarnas produkter på marknaden, bland annat genom direktförsäljning.

Det här syftet är obligatoriskt för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker: saluföring av producentmedlemmarnas produkter bör vara organisationens huvudsakliga verksamhet. Producentorganisationer inom andra sektorer har inte sådan här krav.

- att optimera produktionskostnaderna och avkastningen på investeringar som görs som svar på miljö- och djurskyddsstandarder samt att stabilisera produktionspriserna.
- att säkerställa att produktionen är planerad och anpassad till efterfrågan, särskilt när det gäller kvalitet och kvantitet.
- att forska om och utveckla initiativ om hållbara produktionsmetoder, innovativa metoder, ekonomisk konkurrenskraft och marknadsutveckling.
- att främja, och tillhandahålla tekniskt stöd för, användningen av miljövänliga odlings- och produktionsmetoder och sunda djurhanteringsmetoder samt sund teknik och sunda metoder för djurskydd.
- att främja, och tillhandahålla tekniskt stöd för, användningen av produktionsstandarder, att förbättra produktkvaliteten och utveckla produkter som har skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning eller som omfattas av en nationell kvalitetsmärkning.
- att främja hanteringen och tillvaratagandet av biprodukter, restflöden och avfall, framför allt för att skydda kvaliteten på vatten, mark och landskap, för att bevara eller främja den biologiska mångfalden, och stärka cirkulariteten.
- att bidra till ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och till att mildra effekterna av klimatförändringarna.
- att ta fram initiativ när det gäller marknadsföring och saluföring.
- att förvalta gemensamma fonder.
- att tillhandahålla nödvändigt tekniskt stöd för användningen av dels terminshandel, dels försäkringssystem.
Om en producentorganisation har för avsikt att förhandla för medlemmarnas räkning om avtal som gäller leveransen av jordbruksprodukter (dvs. utbudet), ska den eftersträva åtminstone det ena av de två förstnämnda målen.

7) Er producentorganisation klarar av att ge tillräckliga garantier i fråga om verksamhetens genomförande när det gäller varaktighet, effektivitet och tillhandahållande av personellt, materiellt och tekniskt stöd till sina medlemmar, samt i förekommande fall koncentration av utbud.

8) En ytterligare förutsättning som gäller producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker: ni har tillräcklig personal, infrastruktur och utrustning för att iaktta förutsättningarna för godkännande och sköta den huvudsakliga verksamheten, i synnerhet när det gäller kännedomen om medlemmarnas produktion, bärgningen av skörden, sorteringen, lagringen och förpackningen av produktionen samt marknadsföring och ekonomiadministration.

9) En ytterligare förutsättning som gäller producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker: er organisation har ett eget samlat bokförings- och faktureringssystem.

(1308/2013 art. 152-154 och 160, 2017/891 art. 7, 11 och 17)
(999/2012 § 12b ja 12c; SRF 85/2023)

4. Ansökan om godkännande som producentorganisation

Ansökan om godkännande som producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker görs på ansökningsblankett nummer 353. För ansökan om godkännande som producentorganisation inom andra sektorer används ansökningsblankett nummer 482. Producentorganisationerna inom sektorn för frukt har egen blankett, eftersom förutsättningarna för godkännande av de här organisationerna är annorlunda än för producentorganisationer inom övriga sektorer. Att blanketterna skiljer sig åt gör att de olika organisationerna styrs att ge korrekta uppgifter. Ansökningsblanketter finns att få hos Livsmedelsverket, och de kan också laddas ned och skrivas ut på webbplatsen www.ruokavirasto.fi.

Ansökningstiden för godkännande som producentorganisation är fortlöpande. Livsmedelsverket fattar beslut om godkännande av ansökan inom fyra månader från det att ansökan och alla nödvändiga bilagor har lämnats in. När en producentorganisation bildas är det ändå bra att tänka på att det hela tar sin tid. Börja därför förbereda ansökan om godkännande i tid, eftersom tilläggsutredningar som hör ihop med ansökan kanske behöver lämnas in efter hand. Ni kan be Livsmedelsverket om råd som handlar om hur man sammanställer de handlingar som behövs.

Beslut om godkännande av en producentorganisation fattas inom fyra månader från det att ansökan kommit in.

En godtagbar producentorganisation ska vara en registrerad sammanslutning (t.ex. ett andelslag eller ett aktiebolag; de här begreppen används längre fram i texten).

Foga följande handlingar till er ansökan om godkännande:

· Andelslagets stadgar eller aktiebolagets bolagsordning
· Producentorganisationens stadgar
· Ett eventuellt medlemsavtal eller ett eventuellt delägaravtal
· Ett handelsregisterutdrag, om andelslaget eller aktiebolaget har införts i handelsregistret
· Ett utdrag ur protokollet över det möte där andelslagets eller aktiebolagets behöriga organ har beslutat att ansöka om godkännande som producentorganisation
· Ett utdrag ur protokollet över det möte där andelslagets eller aktiebolagets behöriga organ har godkänt producentorganisationens stadgar
· Andelslagets medlemsförteckning eller aktiebolagets aktie- och delägarförteckning
· Eventuella avtal om skötseln av organisationens uppgifter, om de har lagts ut på entreprenad

(1308/2013 Art. 154 och 155; 999/2012 § 12 a, 12 b och 69)

5. Godtagbara produkter

Godtagbara produkter som produceras av medlemmarna i producentorganisationen är vilka som helst jordbruksprodukter som omfattas av Europeiska unionens gemensamma marknadsordning för jordbruksprodukter (produkter som räknas upp i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning nr 1308/2013). Bland de godtagbara produkterna finns nästan alla jordbruksprodukter och bearbetade, det vill säga förädlade, produkter. Godkännande som producentorganisation ska ändå sökas för en enskild produktionssektor åt gången, på basis av godtagbara produkter inom en viss sektor.

De godtagbara produkterna inkluderar olika produktsektorer, till exempel spannmål, frön, frukt och grönsaker, nöt- och kalvkött, mjölk och mjölkprodukter samt griskött. I bilaga 1 till den här ansökningsguiden finns exempel på godtagbara produkter inom frukt- och grönsakssektorn samt exempel på godtagbara produkter inom spannmåls-, nöt- och kalvkötts- samt grisköttssektorn. Mer information om vilka produkter som är godtagbara fås vid behov från Livsmedelsverket.

Frukt och grönsaker av många slag men inte alla ingår i sektorn för frukt och grönsaker i enlighet med EU:s marknadsordning. I marknadsordningen betecknas vissa grönsaker som tillhörande spannmålssektorn eller någon annan sektor. En del frukter och grönsaker har också placerats i gruppen ”Andra produkter”, vilket betyder att de inte kan betraktas som en producentorganisations godtagbara frukter och grönsaker. Exempelvis potatis och vissa örter är produkter som inte är godtagbara inom sektorn för frukt och grönsaker.

I er ansökan ska ni berätta vilka produkter som ni producerar och som ligger till grund för ansökan om godkännande.

Er producentorganisation kan även sälja sådana produkter som inte är godtagbara, eller sälja produkter som inte har producerats av era egna producentmedlemmar. Det är bäst att ni redan i samband med ansökan om godkännande utreder försäljningen av icke-godtagbara produkter och sådana produkter som producerats av andra än producentmedlemmar. Den övriga verksamheten beaktas inte när den saluförda produktionens värde beräknas.

Inom sektorn för frukt och grönsaker ska värdet av den verksamhet som går ut på att sälja andra produkter än producentmedlemmarnas och den övriga verksamheten vara mindre än värdet av den saluförda produktionen av producentmedlemmarnas produkter. 

(1308/2013 Art. 152 och 154; 2017/891 Art. 11; 999/2012 § 12 b)

6. Medlemmar och medlemskap

Er producentorganisation ska ha minst fem producentmedlemmar, ELLER värdet av er saluförda produktion ska vara minst 500 000 euro. Minimiantalet medlemmar i producentorganisationen och minimivärdet av den saluförda produktionen är alltså utbytbara förutsättningar för godkännande. Era producentmedlemmar ska producera samma produkter som ligger till grund för er ansökan om att producentorganisationen ska godkännas.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska ha minst fem (5) producentmedlemmar som bedriver produktion inom frukt- och grönsakssektorn. En enskild producentmedlems rösträtt ska vara mindre än 50 procent av den samlade rösträtten i producentorganisationen. Med andra ord får en enskild producentmedlem inte inneha en majoritet av rösträtten i producentorganisationen. När rösträtten beräknas anses enskilda medlemmars eller delägares rösträtt omfatta deras direkta och indirekta ägande i producentorganisationen.

En producentorganisation kan som producentmedlemmar ha förutom fysiska personer också juridiska personer (t.ex. ett aktiebolag), ett dödsbo eller en beskattningssammanslutning. Om en och samma fysiska person är delägare i flera företag som hör till organisationen, anses de här bolagen vara en enda medlem när det kontrolleras att minimiantalet medlemmar i producentorganisationen är uppfyllt.

Om en producentorganisation som medlemmar har juridiska personer som enbart består av producenter, räknas minimiantalet medlemmar i producentorganisationen utifrån det antal producenter som ingår i de här juridiska personerna.

Om till exempel ett aktiebolag som utgörs av olika producenter (= olika gårdar) blir medlem i en producentorganisation, räknas minimiantalet medlemmar i producentorganisationen utifrån antalet producentmedlemmar (= gårdar) i aktiebolaget. Om en juridisk person, till exempel ett aktiebolag, redan i sig dock är en ”producent” enligt EU:s definition, räknas inte dess medlemmar eller delägare separat in i minimiantalet medlemmar. Följaktligen räknas inte ägare av ett och samma producentföretag (gårdshelhet) som separata producenter när man räknar antalet medlemmar.

(2017/891 Art. 5 och 17; 999/2012 § 12 d; SRF 85/2023 § 1)

Andra än producentmedlemmar

Förutom de producentmedlemmar som odlar godkända produkter kan medlemmarna i en producentorganisation även utgöras av:

a) Medlemmar som tidigare har odlat godkända produkter (till exempel pensionärer eller odlare som av annan orsak har lagt ned produktionen).
b) Odlare, som producerar eller tidigare har odlat andra jordbruks- eller trädgårdsprodukter än de produkter som godkänns för organisationen.
c) I undantagsfall medlemmar med ringa betydelse, om de inte producerar eller inte tidigare har producerat jordbruks- eller trädgårdsprodukter (till exempel funktionärer eller hedersmedlemmar i organisationen).

Alla medlemmar (ovan i punkterna a–c), som inte producerar godkända produkter omfattas av följande begränsningar:
a) De kan inte ha verksam inom parti- eller detaljhandeln eller distributionssektorn.
b) De får inte tillsammans inneha över 49 procent av rösträtten i en producentorganisation.
c) De får inte direkt dra nytta av de insatser som finansieras av Europeiska unionen.
d) Dessa medlemmar får inte beaktas i grunderna för ett godkännande.

En producentorganisation ska grundas på initiativ av producenterna, och dessa ska ha möjlighet att övervaka organisationen och dess beslutsfattande. Medlemmar som producerar andra än godkända produkter kan dock delta i omröstningar som gäller producentorganisationens driftsfond i den mån som detta tillåts i organisationens stadgar.

Minimitiden för ett medlemskap och utträde ur en producentorganisation

En producent ska vara medlem i en producentorganisation i minst ett år. En medlem som utträder ur en organisation ska ge producentorganisationen ett skriftligt meddelande om detta.

I sina stadgar kan en organisation fastställa att tidsfristen för att lämna ett meddelande om utträde är högst sex månader.

(1308/2013 Art. 152 och 153; 2017/891 Art. 6 och 16; 999/2012 § 12d; SRF 85/2023 § 1 och 3)

7. Värdet av den saluförda produktionen

Ni kan föreslå att godkännandet ska basera sig på värdet av producentorganisationens saluförda, dvs. sålda, produktion i stället för på att minimiantalet producentmedlemmar uppfylls. Värdet av den saluförda produktionen ska då vara minst 500 000 euro. Minimiantalet medlemmar i en producentorganisation, dvs. fem, och minimivärdet av den saluförda produktionen är med andra ord utbytbara förutsättningar för godkännande.

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska uppfylla båda förutsättningarna för godkännande: minst fem producentmedlemmar och en saluförd produktion vars värde är minst 500 000 euro.

Värdet av den saluförda produktionen räknas utifrån producentmedlemmarnas produktion, det vill säga utifrån försäljningspriset exklusive moms på de produkter som medlemmarna producerat. Värdet räknas endast utifrån de produkter som ligger till grund för producentorganisationens ansökan om godkännande. I värdet inräknas endast producentorganisationens och/eller de till organisationen hörande producentmedlemmarnas produktion, som producentorganisationen saluför.

Värdet räknas utifrån försäljningspriset exklusive moms på de produkter som medlemmarna har producerat. Om ni säljer era produkter färdigt förpackade eller iordningställda för försäljning, utgörs värdet av det momsfria försäljningspriset på den förpackade eller iordningställda produkten.

Värdet av den saluförda produktionen ska grunda sig på producentorganisationens bokföringsuppgifter. I praktiken beräknas värdet av den produktion som saluförts under ett år på basis av försäljningen under en räkenskapsperiod. Om er producentorganisation inte har bokföringsuppgifter från tidigare år, ska produkternas värde och produktvolymen grunda sig på bokföringsuppgifter eller motsvarande uppgifter som gäller medlemmarna i producentorganisationen och som kan granskas utan svårighet.

Ytterligare regler som gäller endast sektorn för frukt och grönsaker

Bearbetade (förädlade) produkter av frukt och grönsaker räknas inte in i värdet av den saluförda produktionen. Kostnaderna för att transportera produkter från producentorganisationen till en köpare räknas aldrig in i produktionsvärdet. Det här betyder att värdet av produkterna beräknas som priset fritt producentorganisationen. Om produkterna säljs transporterade till köparen, ska transportkostnaderna dras av från försäljningspriset när försäljningen räknas in i värdet av den saluförda produktionen.

Om er producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker har ett dotterbolag som ansvarar för att förpacka och sälja organisationens produkter, kan ni räkna värdet av den saluförda produktionen utifrån det försäljningspris som dotterbolaget har fastställt för produkterna, under förutsättning att producentorganisationen äger minst 90 procent av kapitalet i dotterbolaget.

Om det inte finns tillräckligt med information om en medlems tidigare saluförda produktion, betraktas som värde av den saluförda produktionen det faktiska värdet av medlemmens försäljning av godtagbara produkter under 12 på varandra följande månader. De 12 månaderna ska infalla under en treårsperiod som föregår året för inlämnande av ansökan om godkännande eller ansökan om verksamhetsprogram.

När man senare årligen räknar ut värdet av den saluförda produktionen, ska det inbegripa de produkter som produceras av medlemmar som utträder ur eller ansluter sig till producentorganisationen.

Er producentorganisations huvudsakliga verksamhet ska vara att saluföra de godkända produkter som organisationens medlemmar har producerat. Med andra ord får inte värdet av er producentorganisations saluförda produktion vara lägre än värdet av den övriga verksamheten.

Räkna ut värdet av den saluförda produktionen så här

Det momsfria försäljningspriset på produkter som har sålts via organisationen
– försäljningspriset på produkter som härrör från icke-medlemmar
– försäljningen av icke-godtagbara produkter
– externa transportkostnader (säljfrakter)
– förädlings- och expeditionskostnader
+ värdet av den saluförda produktion som härrör från nya medlemmar
________________________________
= Värdet av den saluförda produktionen

(1308/2013 Art. 154; 2022/126 Art. 30-32; 999/2012 § 12b och 12c; SRF 85/2023 § 1 och 4)

8. Producentorganisationens stadgar

Det behöriga organet i ert aktiebolag eller andelslag som ansöker om att bli godkänt som producentorganisation ska utarbeta och godkänna producentorganisationens stadgar. En producentorganisations stadgar kan ingå i andelslagets stadgar eller aktiebolagets bolagsordning. En möjlighet är att ni i stället utarbetar särskilda stadgar för producentorganisationen, då är det inte nödvändigt att anmäla ändringar i dem till handelsregistret. De särskilda krav som gäller stadgarna för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker anges skilt för sig i slutet av förteckningen.

De krav beträffande stadgarna som anges här gäller inte producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. Stadgarna för verksamheten vid en producentorganisation inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter beskrivs i slutet av detta kapitel.

En producentorganisations stadgar ska innehålla bestämmelser om följande:

1. Producentmedlemmarna ska iaktta de godkända stadgarna för producentorganisationen avseende produktionsrapportering, produktion, saluföring och miljöskydd.

2. En producentmedlem kan avseende vilken särskild produkt som helst som gården producerar endast höra till en producentorganisation (undantag kan beviljas i ändamålsenligt motiverade fall, där producentmedlemmar har två separata produktionsenheter i olika geografiska områden).

3. Producentmedlemmarna ska tillhandahålla den information som producentorganisationen begär för statistikändamål. Producentorganisationen är i sin tur skyldig att lämna uppgifter till Livsmedelsverket med avseende på EU-rapporteringen.

4. Förfaranden för fastställande, antagande och ändring av producentorganisationens stadgar.

5. Ekonomiska bidrag (dvs. avgifter) som medlemmarna ska åläggas att betala för finansieringen av producentorganisationen. I stadgarna kan styrelsen befullmäktigas att besluta om de årliga avgifternas storlek.

6. Regler som gör det möjligt för producentmedlemmarna att på ett demokratiskt sätt kontrollera organisationen och dess beslut samt dess räkenskaper och budgetar.

Villkor som gäller enbart producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker: en enskild producentmedlems rösträtt får inte överstiga 50 procent av medlemmarnas sammanräknade rösträtt. Andra än producentmedlemmar kan delta i omröstningar som gäller driftsfonden på det sätt som tillåts i producentorganisationens stadgar. De här medlemmarna kan inte sammanlagt inneha mer än 49 procent av rösträtten i producentorganisationen. När rösträtten beräknas anses enskilda medlemmars eller delägares rösträtt inbegripa deras direkta och indirekta ägande i producentorganisationen.

7. Sanktioner vid överträdelser av skyldigheter som följer av producentorganisationens stadgar, särskilt vid utebliven betalning av avgifter, eller av de bestämmelser som producentorganisationen har fastställt i stadgarna.

8. Bestämmelser om antagande av nya medlemmar, särskilt en minimiperiod för medlemskap som inte får vara mindre än ett år.

9. Bokförings- och budgetregler som är nödvändiga för att producentorganisationen ska fungera.

10. En punkt som gäller bara stadgarna för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker: Producentorganisationens producentmedlemmar ska saluföra hela sin produktion via producentorganisationen. Producentorganisationen kan dock i sina stadgar tillåta att en producentmedlem kan sälja en del av sin produktion vid sidan om producentorganisationens centraliserade utbud eller som direktförsäljning till konsumenter. Den produktionsandel som producentmedlemmen säljer själv får inte överstiga 25 procent av producentmedlemmens saluförda produktionsmängd eller -värde, och mängden eller värdet av de produkter som medlemmen säljer själv ska vara ringa i förhållande till den egna producentorganisationens saluförda produktionsmängd eller -värde beträffande produkterna i fråga.

Producentorganisationen kan också i sina stadgar tillåta att en producentmedlem levererar sina produkter till en annan producentorganisation med producentorganisationens tillstånd, förutsatt att mängden av dessa produkter är liten i förhållande till den egna producentorganisationens saluförda produktionsmängd eller -värde. Producentorganisationen kan också i sina stadgar tillåta att en producentmedlem levererar sina produkter till en annan producentorganisation med producentorganisationens tillstånd, om produkterna på grund av sina särdrag inte omfattas av den egna producentorganisationens kommersiella verksamhet eller om producentmedlemmarnas produktion av produkterna i fråga är liten till sin mängd eller sitt värde.

11. En punkt som gäller bara stadgarna för producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker: Om producentorganisationen i verksamhetsprogrammet lägger fram investeringar som gäller enskilda gårdar, ska producentorganisationens stadgar innehålla bestämmelser om att en medlem ska returnera investeringen eller dess värde till producentorganisationen, om medlemmen senare säger upp medlemskapet i producentorganisationen.

Stadgarna för en producentorganisation får fastställa en möjlighet för producentmedlemmarna att ha direktkontakt med köparna förutsatt att sådan direktkontakt inte äventyrar producentorganisationens koncentration av utbudet och utsläppande av produkter på marknaden. Koncentration av utbudet ska anses vara säkerställd om väsentliga inslag i försäljningen såsom pris, kvalitet och volym förhandlas fram och fastställs av producentorganisationen.

I stadgarna kan man fastställa de grundläggande verksamhetsprinciperna och delegera utfärdandet av mer detaljerade bestämmelser till en lägre beslutsfattande nivå.

Stadgarna för en producentorganisation inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ska uppfylla följande krav:

  1. Producentorganisationen består av producenter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, har bildats på deras initiativ och strävar efter att uppnå ett eller flera av följande mål:

    i) att säkerställa att produktionen är planerad och anpassad till efterfrågan, särskilt när det gäller kvalitet och kvantitet

    ii) att främja koncentrationen av utbudet och utsläppandet av medlemmarnas produkter på marknaden

    iii) att optimera produktionskostnaderna och stabilisera produktionspriserna

  2. Producentorganisationen har ett minimiantal medlemmar eller den saluförda produktionsvolymen uppfyller minimikraven.

  3. Det finns tillräckliga bevis för att producentorganisationen kan genomföra sin verksamhet på ett lämpligt sätt, vad gäller såväl varaktighet och effektivitet som centralisering av utbudet.

I artikel 161 i förordningen om upprättande av en marknadsordning (EU) 1308/2013 föreskrivs om dessa villkor som ställs på stadgarna för producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter och som avviker från de som ställs på producentorganisationer inom andra sektorer.

(1308/2013 art. 153, 160 och 161, 2017/891 art. 11 och 12, SRF 70/2023 7 §, SRF 85/2023 3 §)

9. Att lägga ut en producentorganisations verksamheter på entreprenad

En producentorganisation kan lägga ut verksamheter på entreprenad. Med det avses att producentorganisationen ingår ett kommersiellt avtal med en annan enhet om utförande av verksamheten i fråga. Producentorganisationen ska ingå det kommersiella avtalet i form av ett skriftligt avtal som säkerställer att producentorganisationen fortsätter att ansvara för verksamheten och övervakningen av den.

Villkor för utläggande på entreprenad som gäller bara producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker:

De verksamheter som får läggas ut på entreprenad är bl.a. insamling, lagring, förpackning och saluföring. Verksamhet får läggas ut på producentorganisationens medlemmar eller dotterbolag. Verksamheten betraktas ändå som utförd av producentorganisationen, om den utförs av ett dotterbolag av vars andelar producentorganisationen äger minst 90 procent. Då är det alltså inte fråga om utläggning på entreprenad.

De utlagda verksamheternas övergripande ekonomistyrning och tillsyn ska vara effektiv. Det skriftliga entreprenadavtalet ska ge producentorganisationen möjlighet att utfärda bindande anvisningar. Avtalet ska ha klausuler med stöd av vilka producentorganisationen kan häva avtalet om tjänsteleverantören inte uppfyller entreprenadvillkoren. Avtalet ska innehålla detaljerade villkor bland annat avseende rapporteringsskyldigheter och tidsfrister med vars hjälp producentorganisationen kan utvärdera och övervaka de utlagda funktionerna.

Producentorganisationen ska bevara entreprenadavtalen och rapporterna om de utlagda funktionerna i minst fem år med tanke på kontroller. På begäran ska också alla medlemmar ha tillgång till handlingarna.

(1308/2013 Art. 155; 2016/232 Art 3; 2017/891 Art. 13; 999/2012 § 12 b)

10. Producentorganisationens avtalsförhandlingar

En godkänd producentorganisation kan för sina medlemmars räkning förhandla om avtal som hänför sig till utbudet (produktionen) och omfattar medlemmarnas sammanlagda produktion eller en del av den. När producentorganisationen förhandlar om avtal för sina medlemmars räkning ska den sträva efter att koncentrera utbudet och släppa ut på marknaden de produkter som avtalsförhandlingarna omfattar.

En producentorganisation får föra förhandlingar oavsett om äganderätten till produkten överförs från producenterna till producentorganisationen eller ej samt oavsett om det framförhandlade priset är detsamma för några eller alla medlemmars samlade produktion eller ej.

I enlighet med marknadsordningsförordningen kan en producentorganisation föra förhandlingar under följande förutsättningar:

1) Producentorganisationen ska verkligen bedriva samarbete med målet att verksamheten ska bli effektivare. Den verksamhet som bedrivs ska vara någon av följande: gemensam bearbetning, gemensam distribution, gemensam förpackning eller marknadsföring, gemensam organisation av kvalitetskontroll, gemensam användning av utrustning eller lagringsanläggningar, gemensam avfallshantering som hänför sig till produktionen eller gemensam anskaffning av insatsvaror.

2) Producentorganisationen koncentrerar utbudet och släpper ut medlemmarnas produkter på marknaden för den kvantitet produkter som omfattas av förhandlingarna.

3) Producenterna är inte medlemmar i någon annan producentorganisation som också förhandlar om avtal för deras räkning när det gäller samma produkter.

4) Den berörda produkten omfattas inte av en leveransskyldighet som följer av producentens medlemskap i ett andelslag som inte självt är medlem i den berörda producentorganisationen, i enlighet med de villkor som fastställs i andelslagets stadgar eller regler och beslut som fastställs i eller följer av stadgarna.

Producentorganisationernas rätt att ingå avtal för sina medlemmars räkning baserar sig på bestämmelserna i marknadsordningsförordningen ((EU) nr 1308/2013) som när det gäller ifrågavarande avtalsarrangemang innehåller ett särskilt undantag från de allmänna konkurrensreglerna. Bakgrunden till undantaget i marknadsordningsförordningen finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), som innehåller vissa undantag från konkurrenslagstiftningen när det gäller produktion av eller handel med jordbruksprodukter.

Livsmedelsverket har inte behörighet att bedöma om ett avtal uppfyller villkoren i marknadsordningsförordningen. På den här punkten ska producentorganisationen göra en självutvärdering.

I marknadsordningsförordningen finns en skyddsmekanism, som ger Konkurrens- och konsumentverket behörighet att ingripa i rätten att föra avtalsförhandlingar för en producentorganisation som utfört en självutvärdering. Skyddsmekanismen tillämpas i de begränsade fall som nämns i marknadsordningsförordningen, och uttryckligen enligt beskrivningen i den förordningen. Om producentorganisationernas förhandlingar omfattar ett område inom EU som är större än Finland vidtas skyddsåtgärder av Europeiska kommissionen.

Om producentorganisationens verksamhet inte är förenlig med marknadsordningsförordningen tillämpas de allmänna konkurrensreglerna på producentorganisationens verksamhet. Konkurrens- och konsumentverket ger vid behov råd i frågor om tolkningen av de allmänna konkurrensreglerna och ämbetsverkets behörighet.

(1308/2013 Art. 152, 206 och 209)

11. Anmälningar som gäller producentorganisationens verksamhet

Producentorganisationens medlemsantal och produktionens värde och volym

En godkänd producentorganisation ska årligen lämna uppgifter om antalet medlemmar i producentorganisationen vid anmälningstidpunkten samt om värdet av den saluförda produktionen under det föregående kalenderåret. Uppgifterna ska lämnas in före utgången av oktober. Livsmedelsverket lämnar uppgifterna till Europeiska kommissionen i en årsrapport.

En producentorganisation inom mjölksektorn ska utöver dessa uppgifter uppge volymen av obehandlad mjölk som den salufört under det föregående kalenderåret. Till skillnad från anmälan om avtalsförhandlingar ska uppgiften om volymen anmälas oavsett om mjölken har sålts på basis av avtal som producentorganisationen har ingått eller av producenten själv (blankett 484).

En producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker ska utöver dessa uppgifter anmäla värdet och mängden av färska produkter och produkter avsedda för bearbetning under det föregående kalenderåret, åtskilda från den saluförda produktionen.

Om en producentorganisation inom sektorn för frukt och grönsaker genomför ett operativt program och ansöker om stöd, ska organisationen dessutom årligen lämna andra uppgifter för årsrapporten. Mer information om dessa uppgifter finns i Livsmedelsverkets ansökningsguide för det operativa programmet och ansökan om stöd.

Anmälan lämnas in på blankett 358 antingen per e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi eller per post till Livsmedelsverkets postadress.

(2016/232 art. 5, 999/2012 12 f §, 81 och 85 a §)

Avtalsförhandlingar för producentorganisationer inom mjölksektorn

En godkänd producentorganisation inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ska anmäla den volym av mjölk som avtalsförhandlingarna gäller, om producentorganisationen för avtalsförhandlingarna på sina producentmedlemmars vägnar. Anmälan om den volym av mjölk som avtalsförhandlingarna gäller, blankett 483, ska lämnas in till Livsmedelsverket innan avtalsförhandlingarna inleds. Den information som ges på blanketten är en uppskattning av volymen under den förväntade leveranstiden. Längden på leveranstiden har inte fastställts, så producentorganisationen kan själv bestämma tidsperioden.

En producentorganisation inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter ska också uppge den volym av mjölk som under det föregående kalenderåret de facto levererades på basis av avtal som producentorganisationen förhandlat fram. Anmälan för föregående kalenderår ska lämnas senast den 31 januari. Denna anmälan lämnas in på Livsmedelsverkets blankett 484. Anmälningar ska alltså lämnas in om producentorganisationen förhandlar fram avtal för sina producentmedlemmars räkning. Anmälningarna lämnas inte i annat fall.

Anmälningarna skickas i första hand per e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi eller per post till Livsmedelsverkets postadress.

Anmälningsskyldigheterna grundar sig på artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 511/2012.

(511/2012 art. 2; 999/2012 12 f §; 85/2023 2 §)

Förändringar i en producentorganisations verksamhet och struktur

Med tiden kan det ske till och med betydande förändringar i en godkänd producentorganisations verksamhet och struktur. Förändringarna kan ha betydelse för uppfyllandet av förutsättningarna för godkännande av producentorganisationen. Producentorganisationen ska anmäla till Livsmedelsverket sådana förändringar i dess verksamhet som anknyter till förutsättningarna för godkännande. Sådana betydande saker är de förutsättningar för godkännande som presenteras i kapitel 2: ändring av organisationsformen eller stadgarna, producentmedlemmars bestämmande inflytande, betydande förändring i antalet medlemmar, betydande förändring i värdet av den saluförda produktionen, utläggning av verksamheter eller ändring av producentorganisationens mål på olika nivåer.

Producentorganisationen ska informera Livsmedelsverket om förändringar som påverkar förutsättningarna för godkännande omedelbart efter att förändringarna skett. En fritt formulerad anmälan ska skickas per e-post till adressen kirjaamo@ruokavirasto.fi eller postas till Livsmedelsverkets postadress.

(999/2012 § 81 och 85 a )

Tillsyn

Livsmedelsverket övervakar att förutsättningarna för godkännande av producentorganisationer iakttas. Alla organisationer inspekteras på plats innan ansökan godkänns. Inom ramen för tillsynen är det möjligt att man gör inspektioner till exempel vid producentorganisationens gårdar, förpackningsställena och vid odlingar som tillhör medlemmarna i producentorganisationen i syfte att säkerställa att villkoren för godkännande iakttas.

Livsmedelssverket företar regelbundet kontroller på plats för att förvissa sig om att förutsättningarna för att godkänna producentorganisationen är uppfyllda. Livsmedelsverket kan återkalla ett godkännande av en producentorganisation, om organisationen inte iakttar förutsättningarna för godkännande.

(1308/2013 Art. 154)

12. Kontaktuppgifter

Livsmedelsverket är den myndighet i Finland som administrerar systemet med producent- och branschorganisationer och avgör godkännandet av dem.

Livsmedelsverket
Marknadsavdelningen
Alvar Aallon katu 5
60100 Seinäjoki

Telefon: 0295 30 0400 (växel)
E-post: kirjaamo@ruokavirasto.fi

Information, blanketter och kontaktpersonerna anges på Livsmedelsverkets webbplats, på sidan Producent- och branschorganisationer

BILAGA 1 - Godtagbara produkter

Godtagbara produkter som produceras av medlemmar i producentorganisationen är vilka som helst jordbruksprodukter som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013, dvs. marknadsordningsförordningen. Godkännande som producentorganisation beviljas emellertid för en sektor åt gången. I den här bilagan anges alla godtagbara produkter inom sektorn för frukt och grönsaker, preciserade på samma sätt som i årsrapporten till Europeiska kommissionen, och exempel på olika godtagbara produkter inom spannmåls-, nöt och kalvkötts- samt grisköttssektorn. Även potatis, som placerats i kategorin ”Andra produkter”, är en godtagbar produkt. En fullständig förteckning över KN-numren för godtagbara produkter finns i ovannämnda förordning. Livsmedelsverket skickar förteckningen på begäran.

De godkända produkterna inom sektorn för frukt och grönsaker

0702 00 00 Tomater, färska eller kylda

0703 Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Allium-arter, färska eller kylda

0704 Kål, färsk eller kyld

0705 Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium spp.), färsk eller kyld

0706 Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande rotfrukter, färska eller kylda (detta inbegriper kålrötter)

0707 00 Gurkor, färska eller kylda

0708 Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda, ärter (Pisum sativum), bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Ex  07 09 Andra grönsaker, färska eller kylda
0709 20 00 Sparris
0709 30 00 Augerginer
0709 40 00 Bladselleri (blekselleri)
0709 51 00 Svampar av släktet Agarius
0709 59 Andra slag svampar (tryffel)
0709 60 10 Sötpaprika
0709 70 00 Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla
0709 91 00 Kronärtskockor
0709 93 10 Zucchini
0709 99 10 Sallat, med undantag av trädgårdssallat(Lactuca sativa) och cicoriasallat (Cichorium spp.)
0709 99 20 Mangold och kardon
0709 99 40 Kapris
0709 99 50 Fänkål
0709 99 60 Sockermajs
0709 99 90 Andra (t. ex. rabarber, dill, sockerrot, persilja, körvel, dragon, kyndel och mejram)
med undantag av grönsaker enligt undernummer 0709 60 91, 0709 60 95, ex 0709 60 99 av släktet Pimenta , 0709 92 10 och 0709 92 90

0714 20 Batater

ex 0714 90 90 Jordärtskockor

Ex  08 02 Andra nötter, färska eller torkade, även skalade, med undantag av arekanötter (eller betelnötter) och kolanötter enligt undernummer 0802 70 00 , 0802 80 00

0803 10 10 Mjölbananer, färska

0803 10 90 Mjölbananer, torkade

0804 20 10 Fikon, färska

0804 30 00 Ananas

0804 40 00 Avokado

0804 50 00 Guava, mango och mangostan

0805 Citrusfrukter, färska eller torkade

0806 10 10 Bordsdruvor, färska

0807 Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska

0808 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska

0809 Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär, färska

0810 Annan frukt och andra odlad bär, färska
0810 10 10 Jordgubbar
0810 20 Hallon, björnbär, mullbär och loganbär
0810 30 10 Svarta vinbär
0810 30 30 Röda vinbär
0810 90 75 Andra (t. ex. bär av havtorn)

0813 50 31, 0813 50 39 Blandningar av enbart nötter enligt nr 0801 och 0802

0910 20 Saffran

Ex 0910 99 Timjan, färsk eller kyld

Ex 1211 90 86 Basilikört, citronmeliss, mynta, Origanum vulgare (oregano/vild mejram), rosmarin, salvia, färsk eller kyld

1212 92 00 Johannesbröd

Godkända produkter inom spannmålssektorn är till exempel följande

1001 91 20 Vanligt vete och blandsäd av vete och råg, för utsäde

1001 99 00 Spält, vete och blandsäd av vete och råg, annat än för utsäde

1002 99 00 Råg

1003 99 00 Korn

1004 99 00 Havre

1005 10 90 Majs (utsädesmajs) annan än hybridmajs

1005 90 00 Majs, annan än utsädesmajs

1007 10 90, 1007 90 00 Sorghum, av andra slag än hybrider för utsäde

1008 99 00 Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål

1001 11 00, 1001 19 00 Durumvete

Godkända produkter inom sektorn för nöt- och kalvkött är till exempel följande


0102 29 05 till 0102 29 99, 0102 39 10 och 0102 90 91 Levande nötkreatur och andra oxdjur, andra än renrasiga avelsdjur

0201 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt

0202 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst

Godkända produkter inom grisköttssektorn är till exempel följande

Ex  01 03 Levande tamsvin, andra än renrasiga avelsdjur

Ex  02 03 Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst

Ett exempel på en godtagbar produkt i kategorin ”Andra produkter”: potatis

0701 Potatis, färsk eller kyld

BILAGA 2 - Rättsakter och författningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter. Konsoliderad version.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/232 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1308/2013 vad gäller vissa aspekter av samarbetet mellan producenter.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/891 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker.

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 511/2012 om meddelanden rörande producent- och branschorganisationer och avtalsförhandlingar och avtalsförhållanden enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter. Konsoliderad version.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 880/2012 om komplettering av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller gränsöverskridande samarbete och producentorganisationers avtalsförhandlingar inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

Lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012, jämte ändringar).

Statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker (70/2023).

Statsrådets förordning om producentorganisationer (85/2023).

Andra handlingar som anknyter till systemet med producentorganisationer och som har använts när ansökningsguiden sammanställts:

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (RP 142/2015)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (RP144/2016)