Anvisning gällande införsel av djur från bluetongue-restriktionsområden

 • Instruktionen gäller alla djurarter som kan insjukna i sjukdomen bluetongue. Sådana djurarter är bland annat nötdjur, får, get, lama, alpacka, vildren.
 • Instruktionen gäller införsel från andra medlemsstater i EU, Norge och Schweiz. Om införsel från länder utanför EU ges separata anvisningar från fall till fall
 • Mer information om bluetongue på Livsmedelsverkets webbsidor.
 • De områden i olika EU-länder som är underställda restriktioner på grund av bluetongue finns på kommissionens webbsidor. Under titeln ”Restriction zones established by the member states” finns kartan (map). I kartan syns regioner, som har restrictioner mot Bluetongue.

1) Lagstiftning

 • Direktiv 2000/75/EG – grundläggande lagstiftning om bekämpningen av bluetongue i EU-länderna
 • Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter som kan smittas av bluetongue (bluetongueförordningen)


Villkor till djur i avfärdsland, som har restriktion eller är under överinseende finns i kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 i bilagan III. Avfärdslandets tjänsteveterinär skall bekräfta villkor i TRACES intyget.

2) Krav på transporten

Villkor till djurtransport, om djur härstammar från region, som har restriktioner mot bluetongue eller transporteras igenom sådan region finns i kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 i artiklar 8 och 9.

Djuren skall skyddas mot svidknott av arten Culicoides under transporten till destinationsorten.

 1. Transportfordonet skall omsorgsfullt tvättas och desinficeras före lastning på det sätt som lagstiftningen förutsätter
 2. Vid lastning behandlas djuren med ett långverkande insektmedel som innehåller deltametrin, såsom Coopersect.
 3. Insidan av transportfordonet sprejas med insektmedel efter lastning.
 4. Om djurtransporten gör ett uppehåll inom restriktionsområdet, sprejas fordonet på insidan med insektmedel.
 5. Den som svarar för djurtransporten ser till och ansvarar för att ovan nämnda behandlingar utförs.

3) Åtgärder efter att djuren kommit in i landet

Livsmedelsverket betraktar sådana djur som är känsliga för bluetongue och som kommer från restriktionsområden som s.k. riskdjur och följande åtgärder skall vidtas efter att djuren kommit in i landet:

 1. Vid urlastning behandlas djuren på nytt med ett långverkande insektmedel som innehåller deltametrin, såsom Coopersect, så att de svidknott som följt med djuren dör. Behandlingen görs under uppsikt av kommunveterinären.
 2. Den spillning som bildats under transporten kalkas och grävs ned eller spillningen bränns under uppsikt av kommunveterinären.
 3. Transportfordonet skall tvättas och desinficeras i enlighet med Livsmedelsverkets anvisning om desinfektion av djurtransportfordon i utrikestrafik.
 4. Importerade djur från länder med risk för bluetongue ska undersökas inom 2 vardagar räknat från införseln som en del av kontrollprogrammet gällande sjukdomen bluetongue. Länsveterinären förelägger kommunalveterinären att ta de nödvändiga proven. Som prov tas blodprov (1 serumblodprov och 1 EDTA-blodprov). Därtill skall kommunalveterinären göra en klinisk undersökning av djuren. Staten står för kostnaderna.


Myndighetens verksamhet ska bygga på behörighet enligt lag och lagen ska följas noggrant inom myndighetsarbetet. Myndigheternas anvisningar är till sin juridiska karaktär inte bindande för andra myndigheter eller aktörer. Frågor som rör tillämpandet av lagstiftningen avgörs i sista hand av domstol.

Denna anvisning innehåller både direkta citat ur lagstiftningen och tolkningar av hur lagstiftningen tillämpas. Tolkningarna av tillämpningen av lagstiftningen är utmärkta med kursiv stil. Tolkningarna i anvisningen är Livsmedelsverkets syn på hur lagstiftningen borde tillämpas.

Sidan har senast uppdaterats 5.3.2019