Förflyttningar (import) av hobbyfjäderfän från EU-medlemsländer, Norge och Schweiz till Finland

Denna anvisning gäller aktörer som förflyttar hobbyfjäderfän från EU-medlemsländer, Norge eller Schweiz till Finland. Förflyttningarna innebär att fåglar eller kläckägg rör sig mellan medlemsstater, Norge och Schweiz.

 • Anvisningen gäller import av följande fjäderfäarter, deras dagsgamla kycklingar och kläckägg: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner och rapphöns.
 • Anvisningen gäller sändningar med färre än 20 kläckägg eller fåglar.
 • Med tanke på djursjukdomsrisken är det säkrast att förflytta kläckägg och inte dagsgamla kycklingar eller framför allt inte fullvuxna fåglar. Villkoren för sändningar med färre än 20 kläckägg eller fåglar är lindrigare än för större sändningar. Vid förflyttning av större sändningar ska Livsmedelsverkets anvisning Förflyttning (import) av kläckägg, dagsgamla kycklingar och fjäderfä från EU-medlemsländer, Norge och Schweiz till Finland iakttas.
 • Med tjänsteveterinär avses i denna anvisning en kommunveterinär, tillsynsveterinär och/eller länsveterinär. Med veterinärmyndigheter eller tillsynsmyndigheter avses utöver de ovan nämnda också regionförvaltningsverket och Livsmedelsverket.

1. Registrering som importör vid Livsmedelsverket

Varje aktör som förflyttar hobbyfjäderfän från andra EU-medlemsländer till Finland måste registrera sig som förflyttare av djur hos Livsmedelsverket (Lag om djursjukdomar 441/2013, DSL 60§). 

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören avförs från registret tre år från det att registreringen upphört att gälla eller återkallats av annat skäl.

Registreringen är avgiftsbelagd.

2. Registrering som organisation i systemet TRACES

De som importerar djur ska också registreras i systemet TRACES så att avsändaren av djuren hittar rätt mottagare i programmet. Livsmedelsverket registrerar alla aktörer som importerar produktionsdjur och som registrerat sig hos Livsmedelsverket som importörer av djur som organisation i systemet TRACES.

När avsändaren av djur från ett annat EU-land gör upp de handlingar i programmet TRACES som försändelsen förutsätter hittar han eller hon säkrast rätt mottagare med hjälp av följande instruktioner:

 • Välj Finland som land
 • Mata in det postnummer som mottagaren har gett = det postnummer som en hos Livsmedelsverket registrerad aktör har meddelat Livsmedelsverket i samband med registreringen
 • Välj som typ ”besättning med fjäderfä (ex)” (eng. ”type” -> ”poultry farm (ex)”)
 • Välj ”giltig” som status (eng. ”valid”)

Med kommandot ”sök” får man fram ett begränsat antal organisationer (namn) av vilka avsändaren lätt hittar rätt mottagare.

Det är viktigt att avsändarna inte skapar organisationer i Finland för då får de lätt fel namn och blir också ogiltiga.

3. Godkända importländer

Hobbyfjäderfä får importeras till Finland från alla EU-medlemsländer förutsatt att de uppfyller hälsokraven. Konstaterade epidemier i ursprungsland kan begränsa förflyttning av fjäderfä. Fjäderfäsjukdomar som kan orsaka begränsning är bland annat

 • Fågelinfluensa
 • Newcastlesjuka

Aktuella skyddsbeslut om restriktionerna finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. Skyddsbesluten bör granskas separat före varje import.  

4. Hälsokrav för förflyttningar av hobbyfjäderfä

Avsikten med hälsokrav för förflyttningar är att hindra de allvarligaste djursjukdomarna från att spridas från ett land till ett annat. Djursjukdomsläget i Finland är gott och därför kan djursjukdomar som sprider sig till och inom Finland orsaka tråkigheter inte bara för importören av djuren utan också för de djur som redan finns i landet. Vid sidan av lagstiftningskraven kan spridningen av sjukdomar förhindras bland annat genom iakttagande av ETT rf:s anvisningar.

Om importören känner sig osäker i frågor som rör djursjukdomar bör han eller hon hellre alltid ta kontakt med veterinärmyndigheterna än agera på eget bevåg och eventuellt riskera Finlands goda djursjukdomsstatus. Veterinärmyndigheter är den lokala kommunalveterinären, tillsynsveterinären och länsveterinären.

Bestämmelser om kraven för förflyttningar av fjäderfä ingår i direktiv 2009/158/EG. Kraven är desamma för samtliga EU-medlemsländer. Kraven i direktiv 2009/158/EG har satts i kraft i Finland genom jord- och skogsbruksministeriets förordning 1036/2013.

I artikel 15 i direktivet bestäms om villkoren för Newcastlesjuka. Framför allt är det skäl att beakta att Finland liksom Sverige genom kommissionens beslut 94/963/EG hör till de länder som inte får vaccinera fåglar mot Newcastlesjuka. Brevduvorna utgör ett undantag från detta. Brevduvor som inte är vaccinerade mot Newcastlesjuka får inte förflyttas inom EU:s territorium.

I artikel 14 punkt 2 i direktivet förutsätts att alla kläckägg, dagsgamla kycklingar eller fåglar som förflyttas ska påvisas vara fria från Salmonella pullorum och Salmonella gallinarium. Undersökningen görs av blodprov som inte får innehålla antikroppar mot dessa bakterier. För små sändningar med färre än 20 hobbyfåglar eller kläckägg är kraven lindrigare än vid förflyttning av större fjäderfäsändningar till Finland.

 • Alla fåglar som ska förflyttas till Finland undersöks inom de 30 dygn som föregår förflyttningen.
 • Att kläckäggen eller de kläckta dagsgamla kycklingarna är fria från sjukdomar bevisas genom att undersöka ursprungsflocken för kläckäggen eller de dagsgamla kycklingarna så att smittan upptäcks med 95 % sannolikhet, om prevalensen är 5 %. För att uppnå denna säkerhet måste antalet fåglar som undersöks stå i bestämd proportion till ursprungsflockens storlek. I tabellen nedan kan man kontrollera hur många fåglar som i respektive fall måste undersökas i den flock som ska avsändas.

Fåglar i flocken som   ska avsändas

Antalet fåglar som ska   undersökas

färre än 24

alla

färre än 30

24

färre än 40

31

färre än 50

32

färre än 60

38

färre än 70

39

färre än 80

42

färre än 100

50

färre än 200

56

200 eller flera

60

 

Kläckäggen ska dessutom ha desinfekterats enligt anvisningar som avgångslandets tjänsteveterinär meddelat.

5. Hälsointyg för fjäderfä

Fåglarna eller kläckäggen ska åtföljas av ett hälsointyg enligt mall 4 i bilaga IV till rådets direktiv 2009/158/EG. På intyget försäkrar den lokala tjänsteveterinären att hälsokraven för förflyttningen uppfylls. Intyget är ett krav för laglig förflyttning av fåglar eller kläckägg inom EU:s territorium.

Avsändarlandets tjänsteveterinär inspekterar fjäderfäna, de dagsgamla kycklingarna och/eller kläckäggen som ska avsändas före den planerade avgångstiden som uppgetts i avsnitt I i TRACES -intyget. I avsnitt II i hälsointyget bestyrker tjänsteveterinären de villkor som är ett krav för förflyttningen av djuren, och skriver ut intyget på mottagarlandets språk (det vill säga finska eller svenska). Myndigheten undertecknar och stämplar det utskrivna intyget som åtföljer fjäderfä eller kläckägg under hela resan. Fjäderfä eller kläckägg från varje enskilda gård skall ha ett eget intyg som medföljer försändelsen. TRACES -intyget sparas också elektroniskt i systemet TRACES och är där tillgängligt för EU-ländernas veterinärmyndigheter. Hälsointyget ska utfärdas på avsändningsdagen och det gäller i 5 dagar.

Som sändningens mottagare (del I, punkt 1.5 på intyget) antecknas den importör av fjäderfä som registrerat sig hos Livsmedelsverket och som sändningens bestämmelseort (del I, punkt 1.13 på intyget) en djurhållningsplats för fjäderfä som är registrerad i Finland.

6. Transport

Under transporten får fåglarna och/eller kläckäggen inte komma i kontakt med fåglar eller kläckägg med lägre hälsostatus än de fåglar eller kläckägg som är på väg till Finland. (DSL 73§).

Vid transport av djur ska man iaktta den bifogade anvisningen om tvätt och desinfektion av transportfordon samt transportlådor som kommit i kontakt med fåglar och/eller kläckägg.

Lagstiftning om skydd för fåglar under transport

Om skydd för djur under transport föreskrivs i

 • rådets förordning 1/2005/EG (djurtransportförordningen) som reglerar kommersiella transporter av ryggradsdjur
 • lagen om transport av djur (1429/2006) som föreskriver om transporter som inte omfattas av djurtransportförordningen, såsom icke kommersiella transporter.

Transport av djur i samband med kommersiell verksamhet förutsätter bland annat ett tillstånd att transportera djur som söks hos det regionförvaltningsverk i vars område den som ansöker om tillståndet har sin hemort. Om den som transporterar djuren är medborgare i någon annan medlemsstat ansöker han eller hon om tillståndet hos motsvarande myndighet i sitt eget land.

Mer information om transport av djur finns på Livsmedelsverkets webbplats. Regionförvaltningsverkens länsveterinärer ger vid behov ytterligare instruktioner om djurtransporter.

7. Kontroll av en sändning som anlänt

Aktören ska kontrollera fåglarna och/eller kläckäggen och TRACES -hälsointyget omedelbart efter det att sändningen har anlänt till bestämmelseplatsen. Om den som utför kontrollen konstaterar att hälsointyget inte motsvarar sändningen, att sändningen inte uppfyller kraven för förflyttning eller om fåglarna misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska fåglarna omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kommunveterinären underrättas om ärendet (Lag om djursjukdomar 64 §).

Om aktören är osäker på huruvida hälsokraven för djuren uppfylls är det klokast att han eller hon begär hjälp för att kontrollera sändningen, antingen av sin egen veterinär eller av den lokala tjänsteveterinären. Den här hjälpen kostar, men den kan ge stora inbesparingar om spridningen av en ny sjukdom till Finland förhindras tack vare det.

När aktören kontrollerar att fåglarna eller kläckäggen uppfyller kraven på djur som ska förflyttas till Finland måste TRACES -hälsointyget studeras noggrant och uppmärksamhet fästas på följande punkter:

 • Del I: Uppgifter om sändningen
  • Ska innehålla rätta uppgifter som beskriver den berörda sändningen av fåglar/kläckägg
 • Del II: Intyg (här intygas fåglarnas/kläckäggens hälsa) Vid införsel av fåglar och/eller kläckägg till Finland ska punkterna vara ifyllda på följande sätt: 

Punkt II.1. Djurhälsointyg

a) Fåglarna/kläckäggen uppfyller bestämmelserna i artikel 14 i rådets direktiv 2009/158/EG
b) Fåglarna/kläckäggen uppfyller bestämmelserna i artikel 15.1 i rådets direktiv 2009/158/EG
c) Finland har inga godkända frivilliga eller obligatoriska kontrollprogram för hobbyfjäderfä, och därför krävs det inte att denna punkt är ifylld
d) punkten ”har inte vaccinerats mot Newcastlesjuka” ska ha valts, om andra fåglar än brevduvor förs in. Det är ändå tillåtet att vaccinera också andra än brevduvor om vaccinationen har skett mer än 12 månader före införseln.
e) punkten ”har inte vaccinerats mot Newcastlesjuka” ska ha valts vid införsel av dagsgamla kycklingar
f) punkten ska ha valts vid införsel av dagsgamla kycklingar. De dagsgamla kycklingarnas ursprungsflock har kunnat vaccineras mot Newcastlesjuka, om man har använt inaktiverat vaccin eller om vaccinationen har skett mer än 30 dygn innan kläckäggen samlades in.
g) punkten ska vara ifylld vid införsel av kläckägg. Kläckäggens ursprungsflock har kunnat vaccineras mot Newcastlesjuka, om man har använt inaktiverat vaccin eller om vaccinationen har skett mer än 30 dygn innan kläckäggen samlades in.

Punkt II.2. Hälsointyg

punkt a) ska ha valts vid förflyttning av fåglar, dagsgamla kycklingar eller kläckägg som hör till hönor eller kalkoner av arten Gallus gallus.

 • Datum för senaste provtagning får inte vara mer än en månad äldre än datumet för utfärdande av hälsointyget.
 • Om resultatet av undersökningen är positivt ska också punkt b) ha valts.
 • Om resultatet var negativt behöver punkt b) inte ha valts.

Punkt II.3. Ytterligare hälsoinformation

Villkoren i denna punkt gäller fåglar och/eller kläckägg som kommer från ett område som omfattas av skyddsbeslut på grund av fågelinfluensa. Om någon av underpunkterna i denna punkt har fyllts i innebär det att sändningen kommer från ett skyddsområde med avseende på fågelinfluensa. I ett sådant fall är det säkrast att kontakta veterinärmyndigheten som kan hjälpa till att kontrollera om sändningen uppfyller de hälsokrav som ställs.

Förflyttning av fåglar eller kläckägg från ett skyddsområde som inrättats på grund av fågelinfluensa utgör alltid en stor djursjukdomsrisk, fastän villkoren för förflyttningen skulle gå att uppfylla. Livsmedelsverket rekommenderar att varken hobby- eller andra fjäderfä under några som helst omständigheter förflyttas från ett skyddsområde som inrättats på grund av fågelinfluensa.

Kontrollera ännu att intyget har stämplats och undertecknats med annan färg än den andra texten på intyget, och att det inte har gått mer än 5 dygn sedan intyget daterades.

Aktören får inte överlåta djur till en annan mottagare innan det har konstaterats att djuren och de åtföljande handlingarna uppfyller kraven.

Tjänsteveterinären får göra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på bestämmelseplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att inspektera djuren och handlingarna också under transporten.

8. Att föra förteckning och bevara uppgifter (LDS 65 §)

Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. Uppgifter om de förflyttade fåglarna och äggen samt deras eventuella identifikationer;
 2. Antalet förflyttade fåglar och ägg;
 3. Uppgifter om de förflyttade fåglarnas och äggens avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats;
 4. importdatum;
 5. de importhandlingar som åtföljt partiet, samt
 6. Om mottagna fåglar och ägg överlåts vidare, de följande kända mottagarna samt tidpunkten för leveransen.
Sidan har senast uppdaterats 9.5.2019