Import av kläckägg dagsgamla kycklingar och fjäderfä från EU-medlemsländer, Schweiz och Norge till Finland

Denna anvisning gäller aktörer som importerar kläckägg, dagsgamla kycklingar och fjäderfä från EU-medlemsländer, Schweiz eller Norge till Finland. Förflyttningarna innebär att fåglar eller kläckägg rör sig mellan medlemsstater, Norge och Schweiz.

 • Anvisningen gäller import av följande fjäderfäarter, deras dagsgamla kycklingar och kläckägg: höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och ratiter (strutsar, emuer, nanduer).
 • Vid import av kläckägg, som kommer från länder utanför EU och som kläcks till dagsgamla kycklingar i ett annat EU-land, Norge eller Schweiz, måste kläckäggen uppfylla kraven för import till Finland vid ankomsten till ett annat medlemsland, till Norge eller Schweiz
 • För import av färre än 20 fåglar eller kläckägg finns en separat anvisning

1. Registrering som importör av fjäderfä vid Livsmedelsverket (Lag om djursjukdomar 441/2013, DSL, 60 §)

Varje aktör som förflyttar fjäderfän eller kläckägg från andra EU-medlemsländer till Finland måste registrera sig som förflyttare av djur hos Livsmedelsverket (Lag om djursjukdomar 441/2013, DSL 60§).

Webropol registreringsansökan finns här.

Registreringen är avgiftsbelagd. Registreringen är i kraft i tre år och den förnyas på ansökan. Aktören avförs från registret tre år från det att registreringen upphört att gälla eller återkallats av annat skäl.

2. Registrering som organisation i systemet TRACES

De som importerar djur ska också registreras i systemet TRACES så att avsändaren av djuren hittar rätt mottagare i programmet. Livsmedelsverket registrerar alla aktörer som importerar produktionsdjur och som registrerat sig hos Livsmedelsverket som importörer av djur som organisation i systemet TRACES.

När avsändaren av djur från ett annat EU-land gör upp de handlingar i programmet TRACES som försändelsen förutsätter hittar han eller hon säkrast rätt mottagare med hjälp av följande instruktioner:

 • Välj Finland som land
 • Mata in det postnummer som mottagaren har gett = det postnummer som en hos Livsmedelsverket registrerad aktör har meddelat Livsmedelsverket i samband med registreringen
 • Välj som typ ”besättning med fjäderfä (ex)” (eng. ”type” -> ”poultry farm (ex)”)
 • Välj ”giltig” som status (eng. ”valid”)

Med kommandot ”sök” får man fram ett begränsat antal organisationer (namn) av vilka avsändaren lätt hittar rätt mottagare.

Det är viktigt att avsändarna inte skapar organisationer i Finland för då får de lätt fel namn och blir också ogiltiga.

3. Godkända importländer

Fjäderfä, dagsgamla kycklingar och kläckägg får importeras till Finland från alla EU-medlemsländer förutsatt att de uppfyller hälsokraven i Rådets direktiv 2009/158/EG samt kraven för ytterligare garantier med avseende på salmonella.

Djursjukdomsepidemier kan ändå föranleda restriktioner när det gäller importländer och importregioner. Aktuella skyddsbeslut om restriktionerna finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats. Skyddsbesluten bör granskas separat före varje import.  

4. Djurens hälsa vid import

Det är nödvändigt att iaktta djurhälsovillkoren, så att spridningen av allvarliga djursjukdomar till nya områden förhindras. Djursjukdomsläget i Finland är exceptionellt gott och därför kan djursjukdomar som sprider sig till och inom Finland orsaka avsevärda ytterligare kostnader inte bara för importören av djuren utan också för ägarna till djur som redan finns i landet. Avsikten med hälsokrav för import är att hindra de allvarligaste djursjukdomarna från att överföras från ett land till ett annat. Vid sidan av lagstiftningskraven kan spridningen av sjukdomar förhindras bland annat genom iakttagande av ETT rf:s anvisningar.

Om importören känner sig osäker i frågor som rör djursjukdomar bör han eller hon hellre alltid ta kontakt med veterinärmyndigheterna än agera på eget bevåg och eventuellt riskera Finlands goda djursjukdomsstatus. Veterinärmyndigheter är den lokala kommunalveterinären, tillsynsveterinären och länsveterinären.

4.1. Hälsointyg som åtföljer fjäderfä, dagsgamla kycklingar och kläckägg

Fjäderfän, dagsgamla kycklingar och kläckägg ska under hela resan åtföljas av ett hälsointyg som krävs enligt rådets direktiv (EG) 2009/158 (så kallad TRACES-intyg, avsnitt I och II). En mall för intyget ingår i bilaga IV i direktiv 2009/158/EG. Den intygsmall som ska användas väljs utifrån det parti som ska importeras: kläckägg/dagsgamla kycklingar/fjäderfä för avel och produktion/slaktfjäderfä/ fjäderfän som är avsedda för utsättning för att vidmakthålla viltstammen.

Avsändarlandets tjänsteveterinär inspekterar fjäderfäna, de dagsgamla kycklingarna och/eller kläckäggen som ska avsändas före den planerade avgångstiden som uppgetts i avsnitt I i TRACES -intyget. I avsnitt II i hälsointyget bestyrker tjänsteveterinären de villkor som är ett krav för förflyttningen av djuren, och skriver ut intyget på både avsändarlandets och mottagarlandets språk. Myndigheten undertecknar och stämplar det utskrivna intyget som åtföljer djuren under hela resan. TRACES -intyget sparas också elektroniskt i systemet TRACES och är där tillgängligt för EU-ländernas veterinärmyndigheter. Hälsointyget ska utfärdas på avsändningsdagen och det gäller i 5 dagar.

4.2. Villkoren i hälsointyget

Kraven som gäller den avsändande djurhållningsplatsen och de fjäderfän, dagsgamla kycklingar och kläckägg som ska importeras ingår i rådets direktiv (EG) 2009/158.Bestämmelser om hälsokraven för fjäderfä, dagsgamla kycklingar och kläckägg som importeras till Finland ingår också i JSM:s förordning 1036/2013.

Fåglarna, de dagsgamla kycklingarna och kläckäggen måste komma från en anläggning som uppfyller kraven i Rådets direktiv 2009/158/EG. Anläggningen får vid tidpunkten för avsändningen inte vara belagd med spärrbestämmelser som meddelats för att förhindra spridning av djursjukdomar. Anläggningarna i fråga finns på kommissions webbsidor.

Vid avsändningstidpunkten måste fåglarna, de dagsgamla kycklingarna och kläckäggen komma från en flock som uppfyller följande krav:

 1. Flocken har i mer än 6 veckor hållits i en ovan nämnd anläggning som är godkänd för gemenskapsintern handel.
 2. Vaccinationsprogrammet uppfyller de krav som avgångslandets myndigheter ställer. OBS. Se också punkt 4.4. om Finlands krav på ND-vaccinationer.
 3. I flocken märks vid avsändningstidpunkten inga symptom på smittsamma fjäderfäsjukdomar.
 4. Varje kläckägg är stämplat med ursprungsanläggningens godkännandekod.
 5. Kläckäggen ska vara desinfekterade enligt anvisningar som meddelats av avgångslandets tjänsteveterinär.
 6. En tjänsteveterinär i avgångslandet har inspekterat
 • fjäderfäna högst 48 timmar före den planerade lastningen
 • kläckäggens och de dagsgamla kycklingarnas ursprungliga flock högst 72 timmar före den planerade avsändningen, och då inte observerat några symptom på smittsamma sjukdomar

4.3. Transportkrav

Fåglarna och de dagsgamla kycklingarna ska utan dröjsmål transporteras till anläggningen på destinationsorten. De får inte komma i kontakt med andra levande fåglar med undantag av fjäderfä eller dagsgamla kycklingar av en far-/morföräldra-, föräldra- och produktionsgeneration som uppfyller kraven i denna anvisning.

Fåglarna får inte transporteras genom områden som är smittade av fågelinfluensa eller Newcastlesjuka annat än längs huvudvägar eller per järnväg.

Kläckägg och dagsgamla kycklingar ska transporteras antingen

 1. i en för detta ändamål planerad engångslåda som förstörs efter transporten eller
 2. i en låda som används flera gånger, förutsatt att den har rengjorts och desinfekterats före transporten.

I transportlådan får finnas endast kläckägg eller dagsgamla kycklingar som kommer från samma anläggning och är av samma art, typ och klass.

Lådan måste ha följande märkningar:

 1. avgångsstatens och avgångsområdets namn
 2. avgångsanläggningens officiella godkännandekod och
 3. antal kläckägg i transportlådan samt deras slag.

För transporten kan transportlådorna packas i förpackningar. Förpackningarna måste märkas med uppgift om hur många transportlådor de innehåller och samma uppgifter som på transportlådorna. Om transportlådorna och förpackningarna används flera gånger måste de rengöras och desinfekteras före lastningen i enlighet med de anvisningar som meddelats av tjänsteveterinären i avgångslandet. Efter att lasten har lossats måste rengöring och desinfektion utföras enligt den lokala finländska kommunveterinärens anvisningar.

Fjäderfän ska transporteras i spjällådor eller burar

 1. i lådan eller buren får finnas endast fjäderfän som kommer från samma anläggning och är av samma art, typ och klass.
 2. lådan eller buren ska märkas med avgångsanläggningens officiella godkännandekod
 3. lådorna, burarna och transportfordonet ska ha sådan konstruktion att

       a. avföringen inte sprids och fjädrar flyger omkring så lite som möjligt,
       b. det går att göra en yttre inspektion av fåglarna och
       c.  de kan rengöras och desinfekteras.

4.4. Newcastlesjuka (Kommissionens beslut 94/963/EG)

I hälsointyget eller bilagan till det ska nämnas att de ytterligare villkoren i anslutning till den vaccinationsfria status avseende Newcastlesjukan som Finland har beviljats är uppfyllda. Importören ska kontrollera omnämnandet i del II i hälsointyget:

De ovan beskrivna fjäderfäna, dagsgamla kycklingarna eller kläckäggen uppfyller bestämmelserna i artikel 15.1 i rådets direktiv 2009/158/EG. Med dessa villkor intygar avgångslandets tjänsteveterinär att:

Kläckäggen eller de dagsgamla kycklingarna kommer från en flock

 1. som inte är vaccinerad mot Newcastlesjuka eller
 2. som är vaccinerad med ett avdödat (inaktiverat) vaccin eller
 3. som är vaccinerad med levande vaccin, under förutsättning att vaccinationen har gjorts minst 30 dagar innan äggen plockades.

De dagsgamla kycklingarna (inklusive de som är avsedda för utsättning för att vidmakthålla viltstammen)

 1. är inte vaccinerade mot Newcastlesjuka.
 2. har ruvats i ett kläckeri vid olika tidpunkt och på annan plats än sådana kläckägg som inte uppfyller kraven i den föregående punkten.

Fjäderfän måste uppfylla följande krav:

 1. Fåglarna är inte vaccinerade mot Newcastlesjuka.
 2. Fåglarna måste under en tjänsteveterinärs övervakning vara isolerade på avgångsgården eller på en karantänsstation under de sista 14 dagarna före avsändningen. Under de sista 21 dagarna före avsändningen får inga vaccinationer mot Newcastlesjuka göras på avgångsgården eller på karantänsstationen och dit får inte föras fåglar som inte hör till ifrågavarande importparti. På karantänsstationen får inga vaccinationer göras.
 3. Fåglarna måste undersökas serologiskt med negativt resultat beträffande antikroppar mot Newcastlesjukan inom 14 dagar före avsändningen. För undersökningen väljs fåglar genom stickprov så att smittan upptäcks med 95 % sannolikhet, om prevalensen är 5 %.

4.5. Villkor för salmonella och mycoplasma

När det gäller fåglarnas hälsa ställs krav på att fjäderfäna ska vara fria från bakterierna Salmonella pullorumSgallinarum och Sarizonaesamt mycoplasma. Dessa krav gäller alla fjäderfäarter och likaså fjäderfä som förs in från Sverige eller Norge. Dessa villkor uppfylls om den anläggning som är godkänd för export har övervakats vederbörligt i avgångslandet.

Import från andra länder än Sverige och Norge berörs utöver de ovan nämnda kraven också av krav för ytterligare garantier för höns, broilrar och kalkoner samt dagsgamla kycklingar av dem, men inte för kläckägg. Kraven för ytterligare garantier har beskrivits i en separat bilaga till denna anvisning. Sverige och Norge har motsvarande ytterligare garantier som Finland och därför krävs inga ytterligare garantier vid import från dessa länder.

4.6. Fjäderfän som är avsedda för utsättning för att vidmakthålla viltstammen

Fjäderfän som är avsedda för utsättning för att vidmakthålla viltstammen behöver inte komma från en godkänd exportanläggning för fjäderfä. Vid avsändandet ska fjäderfän som är mer än 72 timmar gamla och som är avsedda för utsättning för att vidmakthålla viltstammen komma från en anläggning:

 1. där de hållits sedan kläckningen eller under mer än 21 dygn och där de under de sista två veckorna före avsändandet inte kommit i kontakt med fjäderfä som nyligen anlänt till djurhållningsplatsen,
 2. där den hälsoundersökning som en tjänsteveterinär eller godkänd veterinär har utfört inom 48 timmar före avsändandet inte har visat några tecken på eller gett anledning till misstanke om smittsam fjäderfäsjukdom,
 3. där tjänsteveterinären före avsändandet har tagit prover för fågelinfluensa på den avsändande djurhållningsplatsen i enlighet med bilaga II till förordning JSMf 1036/2013. Resultaten från analyserna av proverna har varit negativa.
 4. som inte är belägen inom ett område som av djurhälsoskäl belagts med förbud enligt gemenskapslagstiftningen på grund av utbrott av en sjukdom som kan drabba fjäderfä.

5. Djurskyddslagstiftningens krav på transport av fjäderfä och dagsgamla kycklingar

Om skydd för djur under transport föreskrivs i

 • rådets förordning 1/2005/EG (djurtransportförordningen)
 • lagen om transport av djur (1429/2006)

Transport av djur i samband med kommersiell verksamhet förutsätter bland annat ett tillstånd att transportera djur som söks hos det regionförvaltningsverk i vars område den som ansöker om tillståndet har sin hemort. Om den som transporterar djuren är medborgare i någon annan medlemsstat ansöker han eller hon om tillståndet hos motsvarande myndighet i sitt eget land.

6. Djursjukdomslagstiftningens krav på transport av fjäderfä och dagsgamla kycklingar

Bestämmelser om förhindrande av att djursjukdomar sprids med transportfordon vid förflyttning av fjäderfä ingår i 73 § i lagen om djursjukdomar (441/2013). Vid transport av fjäderfä ska den bifogade anvisningen om desinfektion av transportfordon iakttas.

7. Importkontroll (Lag om djursjukdomar 64 §)

Aktören ska kontrollera fåglarna och/eller kläckäggen och TRACES -hälsointyget omedelbart efter det att sändningen har anlänt till bestämmelseplatsen. Om den som utför kontrollen konstaterar att hälsointyget inte motsvarar sändningen, att sändningen inte uppfyller kraven för förflyttning eller om fåglarna misstänks sprida en smittsam sjukdom, ska fåglarna omedelbart isoleras på bestämmelseplatsen och kommunveterinären underrättas om ärendet (Lag om djursjukdomar 64 §).

Aktören får inte överlåta djur till en annan mottagare innan det har konstaterats att djuren och de åtföljande handlingarna uppfyller kraven.

Tjänsteveterinären får göra stickprovskontroller och i samband med dem ta prover på bestämmelseplatsen. Tjänsteveterinären har rätt att inspektera djuren och handlingarna också under transporten.

8. Att föra förteckning och bevara uppgifter (LDS 65 §)

Importören ska föra en förteckning över alla försändelser. Förteckningen och de officiella hälsointygen ska bevaras i minst fem år och av förteckningen ska framgå följande:

 1. Uppgifter om de förflyttade fåglarna och äggen samt deras eventuella identifikationer;
 2. Antalet förflyttade fåglar och ägg;
 3. Uppgifter om de förflyttade fåglarnas och äggens avsändare och avsändande djurhållningsplats, mottagare och bestämmelseplats;
 4. importdatum;
 5. de importhandlingar som åtföljt partiet, samt
 6. Om mottagna fåglar och ägg överlåts vidare, de följande kända mottagarna samt tidpunkten för leveransen.
Sidan har senast uppdaterats 8.11.2019